Vouchers

BEVORDEREN VAN DE LEEFBAARHEID – aanvragen voucher

 

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.

 

Initiatiefnemers kunnen individuele bewoners, groepen van bewoners, verenigingen en de dorpsraad zijn.

 

Naast de realisering van de concreet in het dorpsperspectief genoemde actiepunten komt ook het versterken van de leefbaarheid in het algemeen in aanmerking voor ondersteuning.

 

Het vouchersysteem geeft de Dorpsraad beperkte financiële armslag om de initiatieven in het dorp te ondersteunen. Daarom wordt, indien toereikend voor de uitvoering van het initiatief, vaak slechts een gedeelte van een voucher toegekend. Een volledige voucher beloopt een bedrag van € 500,-.

 

De Dorpsraad heeft jaarlijks de verplichting om de besteding van de vouchers te verantwoorden bij de gemeente.

 

Om de uitgifte van vouchers verantwoord te kunnen doen, heeft de Dorpsraad een aantal spelregels opgesteld die gelden bij een aanvraag:

 

Het initiatief valt binnen de hierboven genoemde algemene kaders.

De aanvraag om financiële ondersteuning wordt gericht aan de Dorpsraad en gaat vergezeld van een werkplan waarin

het doel van de activiteit wordt omschreven.

Begin- en einddatum worden daarbij aangegeven, alsook het geschatte aantal deelnemers.

Een begroting met dekkingsplan maakt deel uit van het werkplan. Daarbij worden, indien van toepassing, ook andere inkomsten aangegeven. Daaruit blijkt dat andere [reguliere] budgetten of bijdragen van andere partijen niet toereikend zijn om de activiteit te financieren.

Een bijdrage kan uitsluitend worden toegekend aan een rechtspersoon; wanneer de aanvrager geen rechtspersoon is, kan de Dorpsraad als zodanig fungeren.

De activiteit kan slechts eenmalig door een bijdrage worden ondersteund. Ook als de activiteit regelmatig of jaarlijks wordt georganiseerd.

Een bijdrage via het vouchersysteem is niet mogelijk als de activiteit al op een andere wijze door de gemeente wordt gesubsidieerd.

Ook mag de bijdrage niet dienen ter dekking van het exploitatietekort van een bestaande activiteit.    

De overheadkosten van de activiteit mogen niet meer bedragen dan 10% van het totale bedrag van de activiteit.

Tevens mag de bijdrage niet gebruikt worden voor het financieren van consumpties.

Tijdens de activiteit moet naamsbekendheid worden gegeven aan de Dorpsraad Wouw.

Binnen één maand na afloop van de activiteit, dient een financiële verantwoording te worden ingediend bij de Dorpsraad met kopieën van rekeningen en een verslag van het verloop van de activiteit.

 

Neem in de aanvraag het IBAN-nummer van de bankrekening op en de tenaamstelling, opdat de penningmeester bij goedkeuring van de aanvraag het toegekende bedrag kan overmaken.


 Aanvraagformulier bewonersvoucher

Download
Aanvraagformulier voucher dorpsraad.pdf
Adobe Acrobat document 147.4 KB
Download
Aanvraagformulier voucher dorpsraad.docx
Microsoft Word document 55.1 KB

 

1

Naam aanvrager

Straat

Huisnummer

Postcode

Email-adres

 

 

 

2

De aanvraag is gericht aan Dorpsraad Wouw, en ingezonden

0        digitaal ( info@dorpsraadwouw.nl )

0        op papier ( Markiezenstraat 54, 4724 BC WOUW)

 

 

3

Beschrijf op welke manier de ‘activiteit’ bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid in Wouw (Wat beleven de Wouwenaren, en anderen, eraan ?)

 

Beschrijving:

 

 

 

 

 

4

Beschrijf de samenstellende delen van de ‘activiteit’ (Wat wordt er geboden ?).

Op welke datum (data) wordt de ‘activiteit’ gerealiseerd ?

 

Onderdelen:

 

 

 

 

Datum/data

 

5

Voor welke doelgroep(en) wordt de ‘activiteit’ georganiseerd en hoeveel deelnemers/bezoekers worden er verwacht ?

 

Doelgroep

Aantal deelnemers/bezoekers

 

 

6

Geef een globale begroting van de te verwachten kosten en benoem de hoogte van de gewenste financiële ondersteuning.  

 

Kostenposten

 

 

 

 

Gevraagde financiële ondersteuning

 

 

7

Noteer het IBAN nummer voor het over te maken ondersteuningsbedrag

 

IBAN

 

 

8

Noteer de Tenaamstelling van de IBAN-rekening

 

Naam rekeninghouder

 

 

9

Door ondertekening van de aanvraag accepteert u de volgende voorwaarden:

-         de financiële ondersteuning mag niet dienen ter financiering van

consumpties

-         de aanvraag is de eerste voor dit specifieke doel (niet al in eerder jaar

voor hetzelfde doel aangevraagd)

-         de gemeente subsidieert de ‘activiteit’ niet al op een andere wijze

 

Datum aanvraag:

 

Handtekening aanvrager                          Naam aanvrager

 

 

 

 

 

Neem voor verdere informatie contact op met de Dorpsraad, via

info@dorpsraadwouw.nl