Vergaderverslagen 2019

Augustus 2019

0 Contacthalfuur
Bemenst door twee leden. Geen inlopers.


1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering.
Mededelingen :
. Raadsvragen (CDA) aan college van b&w over lantaarnpalen in Wouw (wk 26, IP)
. Nieuwsbrief 4 over nieuwe subsidiebeleid in de gemeente Rsd (wk 26, IP)
. Actiepunten opgevraagd koffie-uurtje wethouders (wk 26 en wk 34, UP)

. Opschoondag 2019 [190921], (wk 27, IP)
. Uitnodiging ‘Vier de Wind’ voor overleg op 190829 (wk 27, IP)
. Putdeksel op de Markt (wk 28, UP)
. Onderhoud Catharinapark (wk 29, IP)

. 5G (wk 29, IP)
. Afgehandelde verantwoording subsidieaanvraag pompenfeest (wk 30, IP)
. Verslag inspiratiesessie cultuur in Rsd (wk 31, IP)
. Terrassenplan Markt Wouw (wk 32, IP): zie ook agendapunt 5)
. Stavaza herontwikkeling Geerhoekgebied (wk 33, IP)
. Raadsvragen (PvdA en RL) aan college van b&w over burgerinitiatief Vitaal Wouw (wk 33, IP)
. Verkeersplateau Nieuwstraat (wk 33, UP)
. Uitnodiging college en raad ivm leefbaarheidsagenda (wk 34, UP)


2. Veiligheid
Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht ingestuurd. Voorzitter zal
hem met instemming van de vergadering aanspreken.


3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 25-06-2019
Lid verzoekt om de notulen ter plekke door te nemen. Het ontbreekt hem (en mogelijk
meerdere AB-leden) aan de tijd om vooraf alles door te nemen. Vergadering maakt voor
vanavond een uitzondering maar spreekt ook de verwachting uit dat eenieder zich goed
voorbereidt om de vergadering ook zo efficiënt mogelijk te kunnen houden.

Er zijn de volgende vragen en tekstuele en inhoudelijke opmerkingen:
. Bij punt 1 Mededelingen; Koffie-uurtje: De voorzitter heeft mail gestuurd naar Dion
van de Broek m.b.t. het uitblijven van de actielijst. Actielijst is er nog niet en lid geeft
aan dat Dion hem heeft benaderd of hij nog aantekeningen heeft. Die heeft hij niet
daar er in de vergadering is gesteld dat Dion een actielijst zou bijhouden van acties
die niet ter plekke beantwoord konden worden. Daarmee verviel de noodzaak om zelf
aantekeningen te maken.
. Voorzitter geeft aan in de notulen te missen dat hij in de vergadering van 25 juni jl.
ook al heeft aangegeven dat hij de lage opkomst onwenselijk en zorgelijk vond. Helaas
zitten we vanavond in dezelfde situatie.
Het verslag wordt na deze 2 opmerkingen / aanvullingen met dankzegging aan de notulist
goedgekeurd.


4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 25-06-2019
In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 32, 33, 35, 37, 38, 39 en 40 als afgerond te
beschouwen. Voor de overige acties: zie actielijst 28-08-2019.


5 Terrassenplan
Zoals uit de Ingekomen Post is gebleken, heeft de Dorpsraad in week 32 het verzoek bereikt
om een terrassenplan op de Markt te ondersteunen. Het AB bespreekt het plan en komt tot
de volgende standpunten:
. De Dorpsraad vindt het een goed initiatief;
. Nu zelf draagvlak creëren door de initiatiefnemer bij de omwonenden en later bij de
bewoners van Wouw;
. Dorpsraad wil desgewenst een rol spelen in het faciliteren van overleggen en andere
zaken in het proces.
Desgewenst is het een optie om de initiatiefnemer een podium aan te bieden in de openbare
jaarvergadering om daar het plan voor een breed publiek toe te lichten.


6 Inventarisatie rondvragen
Lid 1: Reacties op Facebook
Lid 2: Stand van zaken Vitaal Wouw vs. de wethouder.


7
Organisatie raadsledenbijeenkomst over leefbaarheidsagenda
Lid licht de uitnodiging en bijbehorend programma voor 12 oktober a.s. toe. Via een rondrit
met de huifkar wordt er aandacht gevraagd voor de volgende onderdelen:
.Vitaal Wouw;
. Markt;
. Zonnepanelenpark Wouw-Noord (veel raadsleden hebben helemaal geen beeld bij dit gebied);
. Kasteel van Wouw;
. Speeltuin Ridderstraat / Markiezenstraat;
. Plan de Hoogt.
Na de rondrit wordt er in de kerk door de diverse groeperingen nadere toelichting over deze
onderwerpen gegeven (en dus niet door de Dorpsraad).
Voorgesteld wordt om dezelfde ronde en bijbehorend programma bij een succesvolle invulling
eventueel ook met de vak-ambtenaren te doen zodat er verbinding is tussen hetgeen met de
raadsleden is besproken en de vak-ambtenaren. Lid zal voor de beelden ter ondersteuning
zorgen. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.


8 Zonnepanelen in Wouw-noord
Voorzitter vraagt het AB zich uit te spreken voor het geval dat de raad een ‘verklaring van geen
bedenkingen’ afgeeft inzake het desbetreffende Zonnepanelen-park in Wouw. Het AB
verklaart dat ze zich dan achter de bewoners zal scharen. Mocht het zo ver komen zal de
Dorpsraad contact opnemen met de bewoners voor de afstemming van het standpunt.


9 Bevrijdingsfeest 28 oktober 2019
Het Oranje Comité Wouw heeft de opdracht opgenomen om de bevrijding van het dorp 75
jaar geleden te vieren en de Dorpsraad heeft daarbij haar steun toegezegd aan het comité. Lid
licht het programma toe. Er is hulp gewenst om op zondag 27 oktober het plein te versieren.
Hierbij is eenieder uitgenodigd om te komen helpen.


10 Openbare jaarvergadering
Na de vergadering van vorig jaar is het verzoek gedaan om de vergadering interactiever te
maken. Onduidelijk was en is hoe dat te doen. Voorzitter vraagt de vergadering hoe hier
invulling aan te geven of om de stijl gelijk te houden aan eerdere jaren zodat er ook gestart
kan worden met de voorbereiding. AB geeft aan dat, indien er over enkele weken geen

concrete initiatieven zijn, de vergadering kan verlopen als voorgaande jaren het geval is. Als
onderwerp stelt lid voor om het ‘Groenbeleid van de gemeente’ op de agenda te zetten.
Iedereen in Wouw vindt iets van het groenbeleid en door een of meerdere vak-ambtenaren
uit te nodigen het gekozen beleid toe te lichten aan de burgers kan er wellicht begrip ontstaan
voor het beleid dat dan mogelijk afgestemd worden op de wensen van de bewoners. AB vindt
dit een goed plan. Een ander mogelijk punt is: Terugkoppeling raadsledenbijeenkomst in
Wouw. Nog te organiseren zijn:
. Uitnodiging: Tot op heden vaak via de papieren Dorpskrant. Optie nu zou zijn via een
poster / flyer en via de website en facebook. Mogelijk uitkomst van de vergadering in
de papieren Dorpskrant;
. Presentatie van de werkgroepen door de werkgroepen?!
Volgende vergadering een “ei over leggen”.


11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen
Jeugd: Geen vragen met betrekking tot het verslag (bijlage 3). Wel compliment aan trekker
m.b.t. de vooruitgang met de Koele Kikkers.
Grijs en groen: Bijlage 4 wordt voorgezet. Volgende opmerkingen / vragen:
. 19-018: Voorstel van lid om eenzelfde streep als er voor de drempel op de Molensingel
is aangebracht ter hoogte van de Kloosterstraat aan te brengen voor de drempel van
de Bergsestraat. Het doel is immers dat de drempel tijdig wordt waargenomen en de
snelheid daardoor naar beneden gaat.
. 19-017: T.a.v. het Catharinapark is afgesproken dat er enkel op initiatief van de
bewoners weer zaken zullen worden opgepakt. Geen nadere initiatieven vanuit G&G
te verwachten. Verzoek om ‘afgedaan’ voortaan te omschrijven als afgerond of
afgevoerd. Nu niet duidelijk.
. 18-015: Groenstrook tussen tandarts de Geer en de Molensingel: Uitdunnen staat
gepland.
Geen verdere inhoudelijke vragen en/of opmerkingen.


12 Correspondentie in- en extern
Geen opmerkingen


13 Rondvraag en sluiting
Lid 1: Vaak negatieve reacties over de rol van de Dorpsraad door 1 persoon. Vraag is hoe hier
mee om te gaan. AB geeft te kennen hier geen aandacht aan te willen schenken.
Lid 2: Vitaal Wouw heeft een gesprek met de PvdA gehad en met de VLP staat een overleg
gepland. Michael Yap en Erik de Regt hebben inmiddels ook al vragen gesteld aan de raad.
Deze zijn door Wethouder Theunis beantwoord en deze antwoorden zijn ook met Vitaal Wouw
gedeeld waarvoor dank. Wordt vervolgd.

Juni 2019

0 Contacthalfuur
Bemenst door twee AB-leden. Terugkoppeling onder punt 5.
1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heer Arthur van Oosterhout van
WijZijnTraverse van harte welkom. Arthur is de opvolger van Leonie Ansems als
opbouwwerker. Hij stelt zich kort voor aan het AB en datzelfde doet het AB aan Arthur.
Mededelingen
:
* Folder ‘Mobiliteit is meedoen. Participatieve aanpak om met mobiliteit eenzaamheid
te voorkomen’, stappenplan om lokale vervoerssituatie te verbeteren [wk 21, IP]. AB
heeft contact opgenomen met Sahr. Die hebben geen behoefte aan samenwerking
met een andere partij. Reden is gelegen in ‘angst’ dat vrijwilligers van Sahr deels over
gaan in andere partij waardoor Sahr niet of moeilijker kan voldoen aan de behoeften
van de klanten.
* Opening speelterrein Ridderstraat [wk 21].
* Nieuwsbrieven VKKNB mei en juni [resp wk 21 en wk 25].
* Planbrochure Vitaal Wouw over revitalisering Geerhoekgebied [wk 21, IP]
* Brief standpunt Dorpsraad inzake zonneweide Wouw-noord naar wethouder en griffie
[wk 21, UP].
* Gesprek met wethouders Theunis en Raaijmakers over leefbaarheidsagenda en over
proces Vitaal Wouw [wk 23]. Wethouder Raaijmakers heeft in overleg benadrukt dat
het vaststellen van de leefbaarheidsagenda voor Wouw moet gebeuren i.o.m. de
raadsleden die daarvoor uitgenodigd kunnen worden in Wouw. Wordt verder gestalte
aan gegeven in agendapunt 6. Wethouder Theunis heeft t.a.v. Vitaal Wouw
aangegeven contact te heropenen ‘middels een kop koffie’. Hij heeft aangegeven dat
dit nog voor aanvang schoolvakantie zal plaatsvinden. DB zal hem aan deze afspraak
herinneren.
* Lezing ‘Doorverwijzen naar eenzaamheidsinterventies in Rsd’ [wk 23, AB/WG].
* Koffie-uurtje met wethouders Koenraad en Raaijmakers in De Geerhoek [wk 24]. Dit
was een succes. Er waren veel bezoekers (>20). Omdat het een informeel overleg was
zijn er geen notulen. Wel zou Dion van de Broek voor een actielijst zorgen van punten
waar ter plekke geen antwoord op kon worden gegeven. Bezoekers van dit gesprek
benadrukken dat het belangrijk is dat de gemeente ook terugkomt op deze punten.
Anders is de kans groot dat het positief sentiment na dit bezoek omdraait. DB zal bij
Dion de actielijst (nogmaals) opvragen.
* Gesprek Dorpsraad met gemeente en Kronos over co-creatieproces [wk 24]. Punt komt
bij agendapunt 3 aan de orde.
* Uitnodiging om deel te nemen aan landelijke opschoonactie op zaterdag 21 september
2019 [wk 24, IP]. Onze ‘Coach van Schoon’ ziet op dit nog geen mogelijkheden om dit
in te vullen. Kees Bovée die hem de laatste keer heeft waargenomen is de 21
e
september weg met de Vierschaer. Lid AB geeft aan dat het erg jammer zou zijn
wanneer er geen invulling zou worden gegeven aan deze landelijke dag en geeft aan
dat hij zich daar in overleg met Kees wel voor in wil zetten. Lid neemt contact op.
* Uitnodiging (herhaald) om deel te nemen aan regiobijeenkomst VKKNB in De Heen op
vrijdag 21 juni 2019, 11:00 – 13:00 uur [wk 25]. Twee AB-leden zijn hier naar toe
geweest. Was bijeenkomst van VKKNB in samenwerking met Universiteit van
Wageningen. Die hadden in de breedste zin gekeken naar de toekomst van
Steenbergen. De toehoorders waren onder de indruk van en geïnspireerd door ‘het
positivisme van de jeugd over de toekomst’.

2 DORPSRAAD WOUW NOTULEN ALGEMEEN BESTUUR 190625
* Informatie over start Rabo ClubSupport [wk 25, IP]. De Dorpsraad was niet uitgenodigd
voor deze actie. DB heeft hier contact over opgenomen en een aanmeldcode
ontvangen. Penningmeester zal de Dorpsraad met deze code aanmelden.
* Bijeenkomst van het CDA in de Geerhoek: Lid AB geeft een terugkoppeling over deze
avond: Goede avond met een relatief jong team waarbij in een open sfeer overleg
heeft plaatsgevonden. Zaken die o.a. aan de orde zijn geweest zijn: de dominantie van
Roosendaal t.o.v. de dorpen; zonnepanelenpark in Wouw-noord en het niet
respecteren van het historisch lint wanneer het gaat over de oude straatlantaarns. Het
laatste punt wordt specifiek door het CDA verder opgepakt.
2 Veiligheid
Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht ingestuurd.
3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 23-05-2019 (bijlage 1)
Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de
notulist goedgekeurd.
4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 23-05-2019 (bijlage 2)
In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 27, 28, 30 en 31 als afgerond te
beschouwen als ook 8057 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 25-06-
2019.
5 Inventarisatie rondvragen
Er zijn geen rondvragen.
Wel is er een dame op het inloopspreekuur geweest. Aanleiding is het ontbreken van
afvalbakken aan De Donken en aan de Heining waardoor het opruimen van de zakjes met
hondenpoep lastig wordt. Vraag is dus om afvalbakken bij te plaatsen. Formulier is overhandigd aan de voorzitter die dit bij Cees Hellemons onder de aandacht zal brengen. Wordt
vervolgd.
Lid AB licht het standpunt t.a.v. handhaving toe aan Arthur waarbij hij benadrukt dat ‘de
burger’ behoefte heeft aan het handhaven op kleine zaken als parkeren, loslopende honden
en hondenpoep. Dit terwijl handhaving zich lijkt te focussen op grote zaken als drugs en illegale
bewoning.
6 Werkplein t.a.v. leefbaarheidsagenda
Er worden 3 groepjes gemaakt waarbij antwoorden worden gezocht op de vragen:
* Wanneer en wie nodigen we uit voor een raadsbijeenkomst in Wouw;
* Wat zijn de onderwerpen en wie laten we daar bij aansluiten en
* Hoe gaan we die presenteren / voor het voetlicht brengen?
De groepjes delen hun standpunten aan elkaar en er wordt gediscussieerd over de invulling.
Uiteindelijk worden de volgende standpunten meegenomen voor een nadere uitwerking:
* Wanneer: medio oktober / november (er gaat de komende maanden wegens de
vakantie natuurlijk ‘tijd verloren’),
* Wie: de voltallige raad (35 personen),
* Waarom: Hoe legitimeren we deze vergadering? Hoe creëren we betrokkenheid?
* Wel of niet naar locaties? Zo ja, met de fiets of met een busje van De Groot? Niet naar
de locatie: kunnen we een film presenteren waarin we alles laten zien wat we willen
bespreken en waar wij als dorpsraad bij betrokken zijn?
* Wie nodigen we uit om onderwerpen toe te lichten? Vitaal Wouw (herinrichting
Geerhoekgebied), de ondernemersvereniging (mogelijke verplaatsing Jumbo naar
sporthal en het effect daarvan), Cluzona en het Kasteel van Wouw (waterbeheer en -
berging met culturele waarde) worden met name genoemd.
Er wordt besloten om een werkgroep op te richten die met het programma en de opzet aan
de gang gaat. DB neemt de flip-overvellen mee naar huis en op basis daarvan zal er verder
gewerkt worden.
7 Zonnepanelen in Wouw-noord
3 DORPSRAAD WOUW NOTULEN ALGEMEEN BESTUUR 190625
Bijlage 3 wordt voorgezet. Dit is een conceptverslag waarin de opmerkingen van de
deelnemers nog verwerkt moeten worden. Het verslag wordt door de werkgroep toegelicht.
Afgesproken wordt om het verslag af te ronden en daarna te delen. De Dorpsraad heeft ook in
de bijeenkomst haar standpunt om niet aan de co-creatie deel te nemen omdat de locatie al
vaststaat vastgehouden. De omwonenden gaan wel deelnemen aan de co-creatie om op die
manier nog enigszins invloed op het proces uit te kunnen oefenen.
Lid AB heeft de plattegrond van de gemeente Roosendaal bewerkt. Hij heeft inzichtelijk
gemaakt welke gebieden gebruikt worden voor bewoning en welke gebieden voor industrie /
logistiek. De tekening geeft inzicht in hoe groot het oppervlak in de gemeente is voor industrie
en dat daarmee de beoogde oppervlakten met zonnepanelen ruimschoots in te passen zijn
door bijvoorbeeld daken te benutten.
Lid AB stelt voor om bij de VKKNB te vragen hoe andere kernen met het onderwerp
zonnepanelen en windmolens om gaan. DB gaat dit inbrengen.
8 Convenant nieuwe stijl
DB heeft in bijlage 4 een concepttekst opgenomen die in de vergadering besproken zal worden.
Echter, na het koffie-uurtje met de wethouders is tussen neus en lippen door aangegeven dat
de eerder toegezegde ondersteuning vanuit en overleg met de gemeente niet gaat
plaatsvinden. De DR, zo werd gesteld, kan haar conceptconvenant insturen en de gemeente
zal na toetsing op juridische zaken daar een standpunt over innemen.
Besloten wordt om het concept niet inhoudelijk door te nemen maar dat DB informatie zal
ophalen bij Desirée over de veranderde visie van de gemeente. Vooralsnog zullen we als
Dorpsraad vasthouden aan het huidige convenant wat destijds door zowel de Dorpsraad als de
gemeente is goedgekeurd en bekrachtigd. Wordt vervolgd.

9 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen
Grijs en groen: Bijlage 5 roept geen vragen op.

 

10 Correspondentie in- en extern
Geen opmerkingen

11 Rondvraag en sluiting
Er zijn geen rondvragen gesteld. Lid AB heeft echter nog wel een ‘nabrander’: De gemeente
heeft gepubliceerd dat zij ca. 2.3M over heeft gehouden van de begroting. In de pers heeft
men breed uitgemeten waar de overgebleven gelden naar toe gaan. Het is wederom
betreurenswaardig dat er geen Euro naar de dorpen gaat. Lid stelt voor om hiervoor met de
dorpen aan tafel te gaan. Hoewel dit de voorkeur heeft, is de responstijd erg kort (anders zijn
de toegezegde gelden al verdeeld). Vandaar het voorstel om gezamenlijk met de andere
dorpen hier een schrijven voor op te stellen waarin namens de dorpen het ongenoegen over
deze werkwijze wordt uitgesproken. Deze brief zal dan namens de dorpen naar de griffie
worden verzonden. Vergadering is hiermee akkoord.
De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:26 uur de vergadering.
____________________________________ _____________________________________
voorzitter secretaris

Mei 2019

0 Contacthalfuur 

Bemenst door twee leden. 
 
1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering en heet de heren  Marc van Oers en Olaf Mouwen als buurtbewoners van het zonnepanelenpark van harte welkom. Voorzitter doet een wijzigingsvoorstel voor de agenda en wenst met agendapunt 3 ‘Zonnepanelenpark Wouwnoord’ van start te gaan. Vergadering neemt dit voorstel over. 
 
3 Zonnepanelenpark Wouw-noord 

Voorzitter vertelt kort hetgeen er de afgelopen tijd gepasseerd is en wat de stand van zaken nu is. Hij geeft hierbij aan dat de procesbegeleider de heer Kees Jongmans bij de gemeente heeft opgehaald dat voor de gemeente het proces van co-creatie pas kan beginnen na akkoord over de locatie van het zonnepanelenpark. Dit terwijl de locatie voor de Dorpsraad juist de aanleiding is om protest aan te tekenen tegen de komst van dit park (en niet tegen zonnepanelen in het algemeen).  Marc wordt gevraagd hoe de omwonenden hiertegen aan kijken. Kort samengevat komt dit hier op neer:  Omwonenden kunnen zich niet vinden in hoe de gemeente het plan heeft gepresenteerd: in de eerste stukken heeft men ’t Loopje (bewust?) buiten beeld gehouden en gedaan of het enkel over de Smalle Beek ging; 

*’t Loopje moet meegenomen worden in de stukken en ook de zelfbenoemde 100meter grens is te weinig; 

*Er is vanuit de gemeente tot op heden op alles wat is aangedragen nog geen officiële reactie gekomen; 

*Gemeente geeft aan dat alles t.a.v. het zonnepanelenpark is gepubliceerd op haar website. Dit blijkt te kloppen maar is wel ‘goed verstopt’. 

Bewoners zijn dus tegen co-creatie en tegen de komst van het zonnepanelenpark en zijn benieuwd naar het standpunt van de Dorpsraad en op welke manier dit gecommuniceerd wordt. Bewoners verlaten na dankzegging voor hun aanwezigheid de vergadering. Hierna wordt deelname wel of niet aan het co-creatieproces in stemming gebracht. Vergadering stemt unaniem tegen deelname aan de co-creatie. Voorzitter zal dit middels een schrijven kenbaar maken aan de gemeente en zal door de andere partijen (procesbegeleider Jongmans, Kronos, de raad middels de griffie en de omwonenden) op de cc te zetten deze inhoud ook met hen delen. Hiermee is dit onderwerp voorlopig afgerond.
 
1 Vervolg mededelingen:

Mededelingen : 

*Aanvraag voucher Coach van Schoon voor de vierde keer ingestuurd naar Bas Raeijmaekers, deze keer in cc naar wethouder Inge Raaijmakers. Nu wel reactie. 

*Verslag comité ‘Wouw bevrijd – 75 jaar’ (wk 17, IP) 
*Bezocht: ‘Kunst en Cultuur zichtbaar in de stad’ (wk 17, IP) 

*Startnotitie begeleidingsproces co-creatie (auteur K. Jongmans) (wk 19, IP) 

*CuMaWo zoekt samenwerking om geraniums bij Markant te krijgen (wk 19, IP) 

*Bewoonster meldt (tevergeefs) schade aan kleding in openbare ruimte (wk 19, IP) 

*Wouw on the Beach zoekt sponsorgeld (wk 19, IP) 

*Vraag over bomenkap Bulkstraat beantwoord door werkgroep G&G (wk 19, UP) 

*Vier de Wind – programma-update Eeltcollectief (wk 19, IP) 

*Koffiemoment in Wouw met wethouders Raaijmakers en Koenraad op 12 juni (wk 20, IP) 

*21 Juni 2019 is er in De Heen een lunchbijeenkomst van de VKKNB waarbij studenten van de Universiteit Wageningen een viertal ruimtelijke visies presenteren die kansrijk zijn voor Steenbergen en omliggende dorpen (week 16/IP). Deze bijeenkomst zal namens de Dorpsraad bezocht worden door 3 AB-leden.

*Er waren ’s middags geen inlopers bij het dorpsspreekuur en vanavond was er een mevrouw uit Strijp in het kader van eenzaamheid op het contact-halfuur. Dit wordt verder opgepakt door vragensteller zelf.

*Verwachting van de voorzitter is dat het openbaar toilet in Wouw mogelijk in de Lambertuskerk weer op de agenda komt.
 
2 Veiligheid

Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft de belangrijkste info op een rijtje gezet, welke is te vinden in bijlage 8. 
 
3 Zonnepanelenpark Wouw-noord

Is als eerste punt in de vergadering besproken.
 
4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 23-04-2019 (bijlage 1)

Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 
 
5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 23-04-2019 (bijlage 2) 

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 25 en 26 als afgerond te beschouwen als ook 11 en 23 in de categorie ‘geel’.  Voor de overige acties: zie actielijst 23-05-2019.
 
6 Inventarisatie rondvragen

Er zijn geen rondvragen
 
7 Werkgroepsamenstelling

Bijlage 7 waarin de huidige werkgroepsamenstelling is weergegeven wordt voorgezet. De conclusie na het bespreken is dat: Cultureel Erfgoed: blijft ongewijzigd; Grijs en Groen: blijft ongewijzigd; Jeugd: blijft ongewijzigd; PR/Website: creatief lid biedt zich aan ter ondersteuning van de processen; verder ongewijzigd; Toerisme: blijft ongewijzigd; Wonen en mobiliteit: lid stapt uit deze werkgroep en ander lid stapt in. Laatste zal een duovoorzitterschap aan gaan met de huidige voorzitter.  Leefbaarheid: blijft ongewijzigd. 
 
8 Het Kleine Kernenspel

In bijlage 4 is de uitkomst van het Kleine Kernenspel door de voorzitter kort uiteengezet. Inmiddels is er ook vanuit de VKKNB een verslag ingestuurd wat ook in de Dropbox is te vinden. De deelnemers hebben het spel als positief en verrijkend ervaren. De uitkomst zal meegenomen worden naar de (tijdelijke) werkgroep Convenant. Een vervolgoverleg tussen de werkgroep en de gemeente zal worden geagendeerd voor de zomervakantie.
 
9 Leefbaarheidsagenda

Op Stadskantoor bespreken met de wethouder Raaijmakers. Tevens een kritische noot ingebracht m.b.t. Vitaal Wouw / revitalisering Geerhoekgebied. Wethouder Theunis schuift vanuit het laatste punt ook aan in deze bespreking. Vz zal vergezeld worden door voorzitter werkgroep leefbaarheid. 
 
10 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen

Jeugd: Bijlage 5 roept geen vragen op.

Convenant: Bijlage 6 is eveneens helder.

Website: Lid actualiseert de nieuwe website. Hij heeft de URL-code nodig om www.DorpsraadWouw.nl aan de nieuwe site te koppelen. Lid gaat hier achteraan. Na de koppeling is de oude website uit de lucht. Voorstel is om bij elke verschijning van “De Krant” hier ook een stukje in te zetten wat in haar compleetheid op de website is te lezen. 

Geen rapportages van de overige werkgroepen. 
 
11 Correspondentie in- en extern

Geen opmerkingen
 
12 Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen gesteld. Lid heeft echter nog wel een ‘nabrander’: Hij heeft een folder over mobiliteit ontvangen: ‘Vervoer voor elkaar’ welke hij kort toelicht. Onderwerp wordt afgerond met het motto: Mobiliteit is meedoen.  
 

APRIL 2019

0 Contacthalfuur 

Bemenst door twee AB-leden. 

 

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heer Jack Goorden voorzitter van het bewonersplatform Nispen van harte welkom. Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur. 

 

Mededelingen : 

Leonie Ansems heeft een andere functie gekregen. Binnen ‘Wij Zijn’ rouleren functionarissen. Leonie krijgt nu ook een andere functie. We hebben haar voor deze avond uitgenodigd om haar nog even ‘in de bloemen te zetten’. Dat gaat helaas niet door. 

Aanvraag voucher Coach van Schoon weggelegd bij Jolanda Jochems (voorheen Regionale Milieu Dienst [RMD] en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant [OMWB]. Via deze doorgezet naar Bas Raeijmaekers [senior projectleider Afval en Reiniging, gemeente Roosendaal] 

Bewonersverzoek om lichtmast bij kapelletje in Doeldreef beargumenteerd negatief beantwoord door Marc Stroom, gemeente Roosendaal (week 15/IP) 

Politiek: brandweerkazerne Wouw mogelijk naar De Hoogt (week 14/IP) 

Bijeenkomst over programma Eeltcollectief ‘Vier de Wind’ [molen De Arend en windturbines Roosendaal-west] bezocht door drie AB-leden (week 15/IP) 

Bewoner vraagt zich af of asbestsaneringsprogramma ook in Casteelse Dreef wordt uitgevoerd (weken 14 en 15/IP)  Realisering hondenspeelplaats in Ridderstraat niet haalbaar (week 14/UP) 

Convenantgesprekken met gemeente uitgesteld naar tweede week mei 

21 Juni 2019 is er in De Heen een lunchbijeenkomst van de VKKNB waarbij studenten van de Universiteit Wageningen een viertal ruimtelijke visies presenteren die kansrijk zijn voor Steenbergen en omliggende dorpen (week 16/IP) 

28 oktober viert Wouw het feit dat het dorp 75 jaar geleden is bevrijd (agenda) 

Overzicht baten RABO clubkascampagnes: Bijlage 3 geeft inzicht in de opgebouwde tegoeden welke beschikbaar zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp Wouw.   
 
2 Bewonersplatform Nispen 

Jack Goorden is als voorzitter van het bewonersplatform (BP) Nispen te gast in ons AB. Doel is naast het aanhalen van de banden ook een aantal gemeenschappelijke thema’s te bespreken. Jack stelt zich kort voor. 

Thema 1: Gemeentelijk beleid t.a.v. het toekennen van de vouchers. Jack geeft aan de verenigingen die zich melden voor een voucher bijna altijd al gesubsidieerd zijn. Tevens is het lastig om om te gaan met de teleurstelling bij een afwijzing. Hoe gaat Wouw hiermee om? Vz  zet het formulier voor een voucheraanvraag voor en neemt dit stap voor stap door. Daarmee is dit punt voor Jack voldoende toegelicht.

Thema 2: Hanging baskets ook in Nispen: Cees Hellemons licht de stand van zaken in Nispen toe:  *Iemand die de beugels maakt, *Kweker die bereid is ze goedkoop te vullen, *Zelf water geven. In Roosendaal is het de winkeliersvereniging die hiervoor zorgt. Voorzitter trekt de conclusie dat er nog de nodige afstemming tussen de diverse groeperingen moet plaatshebben: Harmoniebestuur (nieuwe geraniumcommissie), winkeliersvereniging Wouw en eventueel Heerle. Toerisme zal dit verder op pakken.

Nog drie overige zaken die Jack graag met ons wil bespreken: 1)Gevaarlijke verkeerssituatie Nispen: Jack geeft aan dat BP Nispen bezig is met: *verkeersremmende maatregelen, *eenrichtingsverkeer, *bussluis. Lastig is dat het BP beslissingen moet nemen voor de bewoners. AB legt aan Jack uit hoe we dat in Wouw doen: *Bewoners rondom die gevaarlijke situatie uitnodigen samen met de gemeente; *Situatie bespreekbaar maken en vanuit de Dorpsraad faciliteren; *Bewoners samen met de gemeente de aanpassingen laten bepalen. 

Kern met Pit: BP Nispen wil een voucheraanvraag voor een speelvoorziening in het dorp breder trekken en eventueel aanmelden voor Kern met Pit. Hoe zijn de ervaringen in Wouw? Die worden gedeeld. Geen succesvol voorbeeld voor het aanmelden bij Kern met Pit. Wel succesvolle ervaring met het aanleggen van speelgelegenheid. Voorbeeld van de speeltuin bij Ridderstraat (bewonersinitiatief) wordt toegelicht. 

BP Nispen heeft het lidmaatschap bij Kleine Kernen opgezegd. Zagen geen toegevoegde waarde. Hoe ziet Wouw dit? Voorstel is om Bert van Kesteren van Vereniging Kleine Kernen uit te nodigen zodat die de toegevoegde waarde kan toelichten. Daarna eventueel standpunt in heroverweging nemen.  Hiermee zijn alle zaken die voor Jack relevant waren besproken. Vz geeft aan dat Jack van harte welkom is om de rest van de vergadering ook bij te wonen.

 

3 Veiligheid

Mark Noordink heeft dienst en is niet aanwezig. Er is geen verdere info beschikbaar.

 

4 Zonnepanelenpark Wouw-noord

Bijlage 4 wordt voorgezet. Hierin een chronologisch overzicht van hetgeen er zich tot vandaag heeft afgespeeld. Enkele aanvullingen op de bijlage:

*Telefoontje van de VLP. Deze vraagt zich af of de Dorpsraad vanuit haar standpunten (behoud landschap) en na alle zaken die gespeeld hebben (interview met journalist en stuk in de krant) gaat deelnemen aan de co-creatie. *

Kees Jongmans is door de Dorpsraad voorgesteld als procesbegeleider. Hij heeft inmiddels ook telefonisch kennis gemaakt met wethouder Koenraad. Donderdag a.s. (25-4) heeft hij overleg met Wouter Wille. De vraag is of de gemeente bereid is ‘te bewegen’ met de locatie.  Standpunt van het AB zal worden doorgegeven aan de heer Jongmans opdat hij dit in het overleg met de gemeente kan delen. Tevens zal hem gevraagd worden mee te nemen dat de communicatielijnen door de gemeente niet gerespecteerd worden. 

 

5 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 28-03-2019 (bijlage 1)

Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

 

6 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 28-03-2019 (bijlage 2) 

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 18, 19, 20, 21, 22 en 24 als afgerond te beschouwen als ook 5, 8, 89, 8039, 8043, 8050 en 8060 in de categorie ‘geel’.  Voor de overige acties: zie actielijst 23-04-2019.

 

7 Inventarisatie rondvragen

Geen rondvragen

 

8 Website

Status nieuwe website: Deze is in concept gereed. Vraag is: Hoe willen we communiceren met de bewoners? Hoe gaat Roosendaal dat n.a.v. haar Citymarketingplan doen en gaan wij ons daar (qua stijl / vorm) bij aansluiten? Op 6 mei is de vergadering m.b.t. het convenant tussen de gemeente en de DR. Dan komt 23-5 te vroeg om het definitief te maken. Lid AB gaat contact zoeken met de heer Jurriëns van het Citymarketingplan en vraagt of de DR kan aanhaken. Op 25-6 tijdens het AB zal zelfde AB-lid de nieuwe website presenteren waarna deze bij goedkeuring   ‘live’ kan. 

 

9 Werkgroepsamenstelling

Dit punt is in het vorig AB doorgeschoven. In bijlage 5 is de huidige werkgroepsamenstelling weergegeven. Vraag aan de AB-leden is om voor zichzelf de deelname aan de werkgroepen te evalueren. Graag doorgeven of je deel uit wenst te blijven maken van de werkgroepen waar je nu deel van uit maakt en je eventueel beschikbaar te stellen voor een andere werkgroep. Tevens gaat het AB  akkoord met het voorstel om een nieuwe werkgroep ‘Leefbaarheidsagenda’   te vormen waarin met name leden van de voormalige werkgroep DNAWouw worden opgenomen. Vergadering gaat hiermee akkoord. Graag voor 16 mei jouw bijdrage doorgeven aan vz zodat in het volgend AB de nieuwe samenstelling kan worden gedeeld.

 

10 Het Kleine Kernenspel

Er worden twee mogelijke data voorgelegd aan de AB-leden: donderdag 9 mei of dinsdag 14 mei. De verhinderingen worden geïnventariseerd (1 voor 9 mei en 2 voor 14 mei). De twee data zullen aan Bert van Kesteren worden voorgelegd. Op basis van zijn beschikbaarheid zal er een definitieve datum worden gekozen.

 

11 Wouw – 75 jaar bevrijd 

Vz licht de status toe van hetgeen tot op heden voor 28 oktober a.s. is georganiseerd: *Optocht van de scholen; *Nieuwe burgemeester legt een krans; *Muzikale ondersteuning *‘Keep them rolling’ wordt gevraagd voor aankleding met legerattributen.

Vanuit de DR zijn vier AB-leden beschikbaar voor ondersteuning op die (maan-) dag.

 

12 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen

G&G: Er zijn maar liefst vier verslagen gemaakt en een actielijst (bijlagen 6, 6A t/m 6D). De actielijst wordt voorgezet en daar waar gewenst toegelicht. 

Punt 19-004: Er hoort een punt tussen ‘= de verkeerde’ en Jack. 

18-015: Vanwege een storm dit voorjaar is er prioriteit aan het opruimen van de gesneuvelde bomen en takken gegeven. Hiermee is het groenvak aan de Molensingel niet meer opgeruimd / uitgedund voor het broedseizoen. Dit zal nu dit najaar plaatshebben. G&G zullen de vragenstelster informeren.

Geen rapportages van de overige werkgroepen. 

 

13 Voucheraanvragen

Voucher Stichting Avondvierdaagse Wouw (bijlage 7a): Voucheraanvraag voldoet aan de richtlijnen en wordt in stemming gebracht. Voucher wordt met een ruime meerderheid toegekend.

Voucher Stichting Kasteel van Wouw (bijlage 7b): Ook deze voucheraanvraag voldoet aan de richtlijnen. Er wordt nog kort inhoudelijk gediscussieerd. Na de discussie wordt ook deze voucher in stemming gebracht en unaniem toegekend.

 

14 Doeslief!

In het AB van maart 2019 is voorgesteld om een standpunt in te nemen t.a.v. mogelijke hinder van lawaai op de zondag. Er ontstaat een discussie waarbij o.a. wordt ingebracht te bekijken wat hierover in de APV is opgenomen en om eventueel deze suggestie aan de gemeente kenbaar te maken zodat die hier iets mee kan doen. Uiteindelijk vindt een groot deel van de vergadering dat het betuttelend is en niet van deze tijd. Aangezien het voorstel dus niet breed gedragen wordt, wordt het afgevoerd.

 

15 Correspondentie in- en extern

Geen opmerkingen

 

16 Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen gesteld. 
 

MAART 2019

0 Contacthalfuur. Bemenst door lid.

1 Opening en mededelingen   De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur. Bij het inloop Dorpsspreekuur eerder deze middag was 1 dame voor de Dorpsraad aanwezig.

Mededelingen :  Wijkschouw voor locatie hondenspeelplaats heeft 4 treffers opgeleverd (wk 10)  Kompan heeft renovatie speelveld Ridderstraat ingetekend en geoffreerd (wk 11)  Uitnodiging om als Gast van de Raad een vergadering bij te wonen (wk 12)  Uitnodiging voor Vrijwilligersfeest in De Kring (14 april). Aanmelden ! (wk 12). Lynn benadrukt nogmaals dat ze hoopt dat er veel mensen van de Dorpsraad aanwezig zullen zijn.  Lichte hoofdpijn bij de voorzitter na uitblijven reactie op perslek zonnepanelenbrief: Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Ambtelijk werd geen gevolg gegeven aan het verzoek om in gesprek te gaan over de status van het ‘historisch lint’ (als door wethouder Raaijmakers gesuggereerd). Het onderwerp wordt vervangen door punt 2A Zonnepanelen in Wouw-Noord.

2A Zonnepanelen in Wouw-Noord  Bijlage 7 wordt besproken. Verslag is duidelijk. Bij de actielijst in het verslag verwijst DR naar Dorpsraad. Bijlage 9 wordt voorgezet. Hierin wordt het model van ‘co-creatie’ toegelicht zoals dit in het overleg met Kronos aan de orde is geweest. Belangrijk in dit model is dat, wanneer de belangen van de partijen die aan tafel zitten onverenigbaar zijn, ‘co-creatie’ niet mogelijk is. Lid doet een voorstel voor een aantal personen die voorgedragen kunnen worden als procesbegeleider. Deze personen zullen meegenomen worden in de overwegingen en uiteindelijk zal de Dorpsraad hierin een keuze maken. Verder in het proces worden nog meer personen voorgesteld en verder in de tijd zal uiteindelijk Kees Jongmans voorgedragen worden nadat hij zelf hiermee in heeft gestemd. Lid verduidelijkt nogmaals het standpunt van de Dorpsraad: Wij staan voor het behoud van de geldende natuur-, milieu- en historische waarden van dit gebied.

3 Veiligheid  Mark Noordink was vanwege het werk opgeroepen om in Utrecht te assisteren. Er is geen verdere info beschikbaar.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 1) Op pagina 3, punt 14: Bijeenkomst van G&G moet zijn Wonen. Verder geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: -

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 14, 15, 16 en 17 als afgerond te beschouwen als ook 8050 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 28-032019.

6 Bestuurlijk overleg Het bestuurlijk overleg wordt geëvalueerd. Nagenoeg alle aanwezige AB-leden hebben dit als constructief ervaren. Het conceptverslag wordt besproken en wordt eenzijdig vastgesteld, waarmee het ter goedkeuring kan worden aangeboden op het Stadskantoor. De door de wethouder gesuggereerde thema-ochtend zal worden geagendeerd.

7 Werkgroepsamenstelling Gezien de grote hoeveelheid afwezigen zal dit punt bij het volgend AB opnieuw worden geagendeerd.

8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vz licht het thema toe door bijlage 4 door te nemen. Een FG blijkt een Functionaris Gegevensbescherming te zijn. Hierna worden ook bijlage 4A, B en C doorgenomen. Deze zijn alle akkoord en daarmee geschikt om in te voeren met bij 4C de volgende aanvullingen: Bij hoe lang worden de gegevens bewaard wordt de volgende aanvulling gedaan: “Dit geldt ook voor algemene stukken in de Dropbox maar niet voor verslagen en dergelijke in de archieven.“ Bij geven de deelnemers toestemming voor het vastleggen van hun gegevens komt de aanvulling: “; tenzij van tevoren anders is overeengekomen.”

9 Het Kleine Kernenspel Bijlage 5 wordt door genomen. Bij de aanwezige AB-leden is er de ambitie om dit spel t.z.t. te spelen.

10 Inventarisatie rondvragen Lid: Doeslief en de Dropbox.

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen Jeugd: Bijlage 6 wordt voorgezet. Nominatie van Koele Kikkers voor de Talisman is helaas niet doorgegaan. De Talisman bleek al te zijn uitgegeven. Jammer! Wonen: Verkeerssituatie bij de Potterhoek wordt niet meer gewijzigd anders dan dat de rooilijn 30cm. wordt opgeschoven om meer ruimte te maken voor het trottoir. Toerisme: Op 29-4 is er een bijeenkomst gepland in het kader van City Marketing. G&G: Er is wel een vergadering geweest. Verslag volgt.

12 Doorlopende accordering betalingsoverzichten Agendapunt wordt toegelicht. Komt erop neer dat, door het beleid zodanig aan te passen dat het DB in haar vergaderingen ook standaard de betalingsoverzichten controleert, de kans op fraude vermindert. Het is de penningmeester zelf die dit punt naar voren heeft gebracht. Vergadering gaat akkoord met deze beleidsaanpassing. Tevens wordt bijlage 8 ‘bevindingen kascontrolecommissie’ voorgezet. Vergadering neemt notie van de bevindingen en spreekt een compliment uit aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

13 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen

14 Voucher aanvraag coach van schoon Voucher heeft betrekking op het uitdelen van een consumptie en een worstenbroodje aan de vrijwilligers die helpen het dorp mee schoon te houden. Echter, vouchergelden kunnen niet aan consumpties besteed worden. Het DB zal een brief naar de gemeente schrijven met als doel financiën voor dit goede doel beschikbaar te krijgen vanuit de gemeente. Mocht dat niet lukken is een mogelijk alternatief de opruimacties te betitelen als bewonersoverleg waardoor dit wel mogelijk is.

15 Rondvraag en sluiting
Lid: Het respecteren van de zondagsrust in het dorp in het kader van Doeslief. Is dit een idee wat het AB zou kunnen omarmen? Lid A heeft problemen met de Dropbox. Lid B zal hiernaar kijken. Nabrander Lid C: 19 april a.s. is er in het Donkenhof een pubquiz. Teams bestaan uit 6 personen. Leuk om met een team van de DR mee te doen. Aanmelden bij Lid C.

De voorzitter sluit onder dankzegging om ca. 22:30 uur de vergadering.

 

FEBRUARI 2019

0 Contacthalfuur Bemenst door twee leden van het algemeen bestuur.

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heren Sjef Dekkers en Bert van Kesteren van harte welkom. Beide heren zijn uitgenodigd om punt 6 van de agenda Vitaal Wouw toe te lichten. Met instemming van de vergadering wordt punt 6 als eerste behandeld zodat beide heren daarna de vergadering kunnen verlaten.

 

6 Vitaal Wouw Vitaal Wouw neemt het woord en start een powerpointpresentatie waarin kort de geschiedenis van het project tot nu toe wordt geschetst. Project liep voorspoedig tot zomer 2018. Toen was er de bijeenkomst voor de invulling van de kerk, waar “de Geerhoek” bij monde van Peter van Steekelenburg ineens toch geïnteresseerd bleek te zijn in de kerk als mogelijke locatie voor het Dorpshuis en was er de optie vanuit de gemeente voor een brandweerkazerne in de Geerhoek. Die twee items zorgden voor stilstand en voelden zelfs aan als obstructie. Op dit moment is er sprake van een moeizame relatie met het KPO die geheel haar eigen koers lijkt te varen en dus niet samen met Vitaal Wouw wenst op te trekken. Er ligt dus nu een tweede plan, dat veel minder ver is uitgewerkt en veel minder rekening houdt met de bewoners van Wouw en de direct omwonenden van het Geerhoekterrein. Voor de beeldvorming heeft Vitaal Wouw een maquette gemaakt van het gebied. De maquette wordt toegelicht; deels aan de hand van tekeningen en dwarsdoorsneden van de nieuwe school / sporthal. Lid-1 vraagt waar de woningen voor ouderen zijn gebleven. Vitaal Wouw licht toe dat op de plaats waar nu de sporthal staat er een woningblok komt dat zowel voor ouderen als voor jongeren geschikt is om te wonen. Lid-2 vraagt wat de rol in het project is voor initiatiefnemers. Die lichten toe dat zij kartrekkers zijn voor een goede, mooie en optimale herinrichting van Wouw wat recht doet aan de belangen van de bewoners van Wouw. Zij hebben geen financiële belangen in dit traject maar willen enkel hun jarenlange kennis en kunde bij dit soort projecten inzetten voor een zo goed mogelijke herinrichting van het Geerhoekgebied. Vitaal Wouw vraagt aan het AB om mee te denken over “hoe nu verder”. Lid-3 noemt de optie: brief naar de Griffie en daarna in het bestuurlijk overleg; Lid-4 noemt de optie eerst in het bestuurlijk overleg bespreken en daarna de openheid zoeken. Middels stemming wordt voor die tweede optie gekozen. Hierna verlaten de heren Dekkers en Van Kesteren de vergadering.

1v Vervolg opening en mededelingen Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur: Mededelingen:  - Goed bezocht dorpsspreekuur eind januari in De Geerhoek: Vraag rijst waarom dit wel goed loopt en het inloophalfuur in de avond niet. Hier wordt over gesproken en besloten wordt om in ieder geval beide contactgelegenheden te behouden.  - Afspraak met wethouders Koenraad en Raaijmakers inzake zonnepanelenweides op donderdag 28 februari 2019: Voorzitter vraagt wie deel wil uitmaken van een werkgroep. Diegenen die mee gaan, maken deel uit van een nieuwe werkgroep “Zonnepanelen”. Die werkgroep zal bestaan zolang dit onderwerp in Wouw actueel is.

2 Veiligheid Mark Noordink is er niet. Mark hanteert een andere werkwijze dan Christel (maakt niet voor elke vergadering een overzicht). Wel heeft hij de belangrijkste zaken met voorzitter uitgewisseld: er zijn weinig meldingen. De enige in het oog springende melding is de diefstal van kentekenplaten in de Nieuwstraat in Wouw.

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 17-01-2019  Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 12: Bedrag van € 145,85 is inmiddels bij de Dorpsraad ontvangen; Punt 14: Dorpsraad (Wonen in de persoon van werkgroepvoorzitter) heeft zich inmiddels aangemeld. Nog geen verdere info beschikbaar. Moet de Dorpsraad zich als ambassadeur opwerpen? Na overleg wordt besloten om zaken af te wachten en in ieder geval 14-3 aanwezig te zijn.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 17-01-2019  In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 en 13 als afgerond te beschouwen als ook 8057 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 19-022019

5 Vaststelling datum bestuurlijk overleg en inhoudelijke vulling  Besloten wordt om de zaken die door de voorzitter al op de agenda zijn gezet over te nemen aangevuld met het punt Vitaal Wouw als hiervoor besproken. Concreet:  - Uitvoering van het convenant, gesloten tussen Dorpsraad Wouw en gemeente Roosendaal op 28 november 1997 met als kapstokken de Citymarketing en de zonnepanelenweides; -  De status van het historisch lint (voorontwerp bestemmingsplan Wouw); -  Aanstelling contactpersoon dorpen bij Veiligheid, Toezicht & Handhaving;  - Voortgang leefbaarheidsagenda;  - Vitaal Wouw;

6 Vitaal Wouw: Is al aan de orde geweest

7 Aangevraagde vouchers  Bouwclub We Zen Wir De Leste: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher. Vitaal Wouw: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher voor de werkzaamheden tot hier toe en het maken van de maquette. Lid voegt wel een ‘kritische noot’ toe: de zorg om ook hier in de toekomst “zuiver en consequent” mee om te gaan.

8 Vereenvoudiging aanvraag bewonersvoucher  Formulier is akkoord met de toevoeging onder aan het formulier: Voor verdere info tel: 06-111146171 email: info@dorpsraadwouw.nl

9 Tekenlijst Algemeen Bestuur 2019  De laatste twee personen hebben de lijst ook getekend. Lijst is afgerond.

10 Inventarisatie rondvragen  Lid: A.s. donderdag een info avond over plan ‘De Potter’ bij café Jaclie. Wat is de rol voor de Dorpsraad?

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen  Grijs en Groen: Bijlage 5 wordt doorgenomen. Punt 18-029 plateau NIeuwstraat: Aanvulling: Dit is terug- verwezen naar de vakambtenaar. Verder geen op- of aanmerkingen. Bijlage 6 HondenSpeelPlaats (HSP): Aanvulling op de bijlage: Er zijn nieuwe plaatsen aangedragen als potentiele locatie. Bijlage 4 actielijst: Aanvulling lid bij punt 19003: Er zijn 25 enquêtes rondgedeeld. Hiervan zijn er inmiddels 24 stuks retour.

12 Zonnepanelenweides  Bijlage 7 wordt doorgenomen. Bij punt 7 ‘Gebeld door BNDeStem met verkeerde versie in haar bezit’ wordt stilgestaan. Deze versie met een foutieve datum is enkel intern rondgestuurd. Hoe deze dan bij de krant terecht kan komen is een raadsel. Vz roept diegene die hiervoor verantwoordelijk is op dit bij hem te melden. Tevens benadrukt hij dat alles aan tafel besproken kan en mag worden op voorwaarde dat dit ‘binnenshuis’ blijft. Ook bij het laatste punt wordt stilgestaan (Nieuwsuur): Nu geen invulling aan geven. Eerst met de gemeente in gesprek. Ook bijlage 8 (later toegevoegd) passeert de revue. Tenslotte heeft vz een presentatie gemaakt waarin een aantal tekeningen te zien zijn die betrekking hebben op de natuur-, milieu- en historische waarden. Als bij de mededelingen al aangegeven wil vz de werkgroep Zonnepanelen oprichten en vraagt wie hier interesse voor heeft. Vijf leden melden zich aan.

13 Correspondentie in- en extern  Geen opmerkingen

14 Rondvraag en sluiting  Lid: a.s. donderdag 21 februari organiseert Frenk Theuns een infoavond over ‘De Potter’ in café Jaclie. Diezelfde avond is er ook een infoavond in de Geerhoek georganiseerd door werkgroep Wonen over de verkeerssituatie rondom de Potterhoeck. Het is niet wenselijk dat bewoners moeten kiezen. Voorgesteld wordt om de bijeenkomst van Wonen verder in de tijd te plaatsen, opdat de bewoners in de gelegenheid gesteld worden om naar beide bijeenkomsten te komen.

 

JANUARI 2019

0 Contacthalfuur: Bemenst door twee AB-leden volgens schema. Geen bezoekers

1 20:00 u Opening en mededelingen  De voorzitter opent de vergadering stipt op tijd en heet allen welkom. Speciaal welkom aan de toekomstige wijkagent Mark Noordink.  Mededelingen  Tweede Nieuwsbrief veranderend subsidiebeleid (week 51)  Raboclubkascampagne in een nieuw jasje (week 51)  Doorstart Buro111 (week 2)  Vergaderplanning en rooster inloopspreekuur in ‘Belangrijke Documenten, 2019’  Dorpsraad werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente  Jubileumpresentje van € 50,- voor vrijwilligers Geerhoek  WegWijzer inventariseert voor sociale kaart (week 3)  Punt 13 van de agenda is op laatste moment nog toegevoegd

 

2 Veiligheid   Volgens de wijkagente zijn er over de laatste maand geen bijzonderheden, behoudens de brand van vier auto’s aan de Hogewerf in de vroege ochtend van woensdag 15 januari. Mark Noordink (wijkagent dorpen) stelt zichzelf voor: Mark is 33 jaar oud en komt uit Oudenbosch. Hij heeft ervaring met dienen in dorpen, waar in principe ook zijn volle aandacht van 36 uur per week naar uit zal gaan. Daarnaast is Mark ook lid van de ME. Per 18 februari komt Mark in dienst en zal daarbij ook de samenwerking met Koen Elst voortzetten. Christel blijft tot 1 februari, waarna ze overstapt naar de wijk Kortendijk. Hierna wordt er een korte voorstelronde gehouden met alle overige aanwezigen. Er wordt afgesproken om de website aan te passen met de veranderde gegevens. Mark schrijft nog een kort kennismakingsbericht met foto voor de website en voor facebook. Zijn directe contactgegevens worden gedeeld met de voorzitter van de Dorpsraad en via die met buurtpreventie. Kerst en nieuwjaarperiode: vrij rustig verlopen; zelfs de abri aan de Molensingel is na jaren heel gebleven. Wel zijn er rond de jaarwisseling veel wietzakjes gevonden in ‘n portiek van het Geerhoekgebouw. Ook is er een aantal kroonringen vernield. Deze worden vervangen. Hierna verlaten Mark voor de 1e en Christel voor de 21e keer als wijkagent Dorpen de AB- vergadering

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018   Tekstueel en inhoudelijk. Geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: T.a.v. punt 13: de kerstboom. Er zijn wat problemen ontstaan bij het leveren en plaatsen waardoor er een derde ongebruikelijke partij is ingeschakeld. Deze heeft een rekening van €100,-- ingediend bij Wouw on Ice. De vraag is: wie gaat die betalen ? Daarbij wordt de vraag gesteld wie opdracht heeft gegeven. De penningmeester geeft aan dat de kerstboom alle jaren op initiatief van de Dorpsraad is geplaatst. Bij eerdere gelijke situaties is ook een rekening ingediend en het voorstel is dan ook om als opdrachtgever van de kerstboom de kosten op zich te nemen. Na een stemmingsronde wordt besloten dat de Dorpsraad deze nota gaat voldoen. Voor de toekomst wordt gevraagd vooraf sluitende afspraken te maken.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018  Het DB stelt voor om de acties 54, 55, 58, 59, 63 (rood) en 12, 36, 53 (geel) en 7103, 7145 (vorig jaar) af te voeren. De punten 57, 60, 61 en 62 naar lopend. Volgens het voorstel zullen de punten worden verwerkt. Het citymarketingplan komt terug onder een nieuw nr. 2019 omdat hier gemeentelijk een nieuw beleid komt. Er komt een bureau op de Nieuwe Markt dat de beschikking heeft over € 500.000,-- per jaar gedurende vier jaren. Voorzitter werkgroep Toerisme gaat naar de opening en pleit om ook Wouw in aanmerking te laten komen. T.a.v. punt 50 weet de wijkchef te melden dat de heer Huibert Polak vertrekt bij de gemeente, dienst Toezicht&Handhaving. Over de actielijst 2018 met afgeronde punten wordt gevraagd of deze beschikbaar mag komen voor potentiële nieuwe leden om hen inzage te geven in welke zaken er bij de Dorpsraad behandeld worden. Dit wordt goedgekeurd, mits geanonimiseerd.

 

5 Jeugd  Vrijdag 19 januari is er weer een disco.

 

   Het secretariaat van wethouder Inge Raaijmakers heeft een beperkt aantal avond contactmomenten voor het houden van het bestuurlijke overleg doorgegeven, te weten 26/2 en 19/3, beide van 19:30 tot 21:00 uur DB stelt voor 19/3 vast te leggen en evt. de AB van 28/3 te doen vervallen, wanneer de bezigheden daarvoor ruimte laten. De vergadering besluit volgens het voorstel. De volgende bespreekpunten worden aangedragen: Citymarketing ook voor Wouw, gemeentelijk standpunt t.a.v. aandacht en belangrijkheid van de dorpen in relatie tot Roosendaal, Communicatie van een aantal ambtenaren met name op bestuurlijke niveau i.r.t. de te behandelen of in behandeling zijnde onderwerpen, hoe dient omgegaan te worden met participatiewet, is er officiële erkenning van een historisch lint door Wouw zoals vermeld in het voorontwerp bestemmingsplan Wouw, kan er bij T&H een contactpersoon aangesteld worden voor de dorpen, zoals ook bij andere thema’s gebruikelijk is. Als men aanvullende agendapunten heeft deze voor of in de volgende AB indienen.

 

   De vergadering bekrachtigt de voordracht van Marije Oostdam en Toon Jochems als bestuursleden van de Dorpsraad Wouw met een hamerslag van de voorzitter. Beiden zullen de komende maanden gebruiken om verder inzicht in de diverse werkgroepen te krijgen alvorens een voorkeur aan te geven. Ook een overzicht van de werkgroepen met de bezetting kan handig zijn i.r.t de vraag waar aanvullende bemensing het hardst nodig is. Als er een werkgroepvergadering is, zullen beiden uitgenodigd worden. Ook zal de website aangepast worden.

 

   De zittende DB-leden 2018 zijn bereid om ook in 2019 de functies van voorzitter – secretaris en penningmeester te vervullen. Zij worden in hun huidige functie herbenoemd.

   Ter vergadering gaat de handtekeningenlijst 2019 rond om de bestuursbezetting te documenteren. De aanwezige bestuursleden tekenen de lijst.

 

   Lid A: DNA vervolg Cees Hellemons: toegang tot dropbox Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat Lid C: nieuwe leden.

 

   Grijs & Groen: De actielijst van de werkgroep is helder en roept geen vragen op. Over het onderwerp ‘overlast houtkachels’ wordt gemeld dat er van overheidswege onlangs gemeld is dat dit onderwerp wel meevalt en er vooralsnog via wetgeving niets aan gedaan wordt.

 

   Bij dit afgeronde project staat nog een post van € 145,85 open. Na discussie wordt bij meerderheid van stemmen besloten om te trachten dit bedrag bij de gemeente te declareren. Mocht dit niet lukken, dan kan het bedrag boekhoudkundig vanuit de gelden van de Raboclubkasactie 2018 overgeboekt worden.

 

   Het consumptiegebruik tijdens een AB zoals bedoeld in lid 1 van het huishoudelijk reglement wordt nog eens middels de brief uit de doeken gedaan om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Er wordt hiervan nota genomen en gevraagd er naar te handelen.

 

14 Correspondentie in- en extern   In de postmap van 17 januari zit een artikel over snel internet. Er wordt besloten dat de Dorpsraad Wouw middels de werkgroep wonen zich zal aanmelden als belangstellende.

 

15 Rondvraag en sluiting.  Lid A: DNA vervolg. Het rapport DNA is in ontvangst genomen door de wethouder en daarna is er niets meer gebeurd, terwijl er toch nog de nodige stappen te nemen zijn. Wachten we op de gemeente of nemen we zelf initiatief? Er wordt besloten om de werkgroep DNA nogmaals bij elkaar te vragen om actiepunten te bepreken en als initiatiefvoorstel met de gemeente te delen. Ook voor deze en mogelijke vervolgstappen zal budget gevraagd worden.

 

Cees Hellemons: toegang tot dropbox. Cees vraagt toegang tot de dropbox zodat hij vragen op zijn vakgebied kan voorbereiden. Mark gaat dit verzorgen.

 

Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat. De verkeerssituatie is volgens hem na het weer openstellen van de Bergsebaan niet veel verbeterd. Er komen, met name tijdens file op de A58, nog steeds te lange (16m) vrachtauto’s doorheen terwijl 12m de max is. Ook de snelheid wordt niet gerespecteerd. Er wordt aangegeven dat deze problematiek meerdere malen met de verkeerskundige van de gemeente is besproken. Het blijft een feit dat het een smalle straat is waar bestemmingsverkeer (ook landbouw) doorheen mag en moet kunnen. En daarmee heeft ook “sluipverkeer” doorgang. Dit wordt nogmaals opgepakt door de werkgroep Grijs&Groen.

 

Lid C: Nieuwe leden. Tijdens een ‘speelveld Wouw-overleg’ bleek dat een viertal leden aangaf mogelijk interesse te hebben in het bestuurslidmaatschap van de dorpsraad, waarvan twee belangstellenden op kortere termijn serieus overkwamen. De voorzitter geeft aan dat het maximale toegestane ledental van 15 personen vanavond bereikt is. Als er leden zijn die aangeven er mee te willen stoppen (waaronder lid C zelf) is er plaats voor tussentijdse intreding. Meldt men zich aan tijdens de jaarvergadering, dan wordt de voordracht automatisch gehonoreerd voor zover er vrije plaatsen zijn in het bestuur.

 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 21:55 uur het overleg.