Vergaderverslagen 2018

 

 

Openbare Jaarvergadering 22 nov 2018

1. Opening en agenda voor de avond De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Christel de Graaf (wijkagent), Leonie Ansems (Wij Zijn) en de sprekers van na de pauze: Johan van Loenhout (DNA Wouw) en Kees Hoendervangers (Kasteel van Wouw).

De agenda voor de avond wordt door de voorzitter doorgenomen: 1a Inhoudelijk gedeelte: a. Verslag afgelopen werkjaar b. Vooruitblik naar 2019 1b Huishoudelijk gedeelte c. Voordracht algemeen bestuur d. Bevindingen kascontrolecommissie e. Benoeming kascontrolecommissie 2019 f. Aanbevelingen aan algemeen bestuur Pauze

 

1c Informatief gedeelte: g. DNA van Wouw (door Johan van Loenhout) h. Ontwikkeling op het kasteelterrein (door Kees Hoendervangers van Stichting Kasteel van Wouw)

 

Inhoudelijk gedeelte a. Verslag afgelopen werkjaar Voorzitter loopt door Powerpoint presentatie en doet daarmee een “bloemlezing” van de werkzaamheden waar de Dorpsraad bij betrokken is geweest in 2018. De gehele presentatie treft u aan op de website van de Dorpsraad. Onderwerpen die in deze presentatie de revue passeren zijn o.a.:  Ken uw Wouw;  Pompfeesten;  Ondersteuning bewonersinitiatieven als bijvoorbeeld de speeltuin in de Ridderstraat;  Verbinding leggen tussen bewoners en de gemeente als bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Bergsebaan;  Ondersteuning Jeugd als bijvoorbeeld bij de Koele Kikkers;  Bevordering instandhouding Cultureel Erfgoed als bijvoorbeeld de poort op de Markt bij het Chinees restaurant en de travalje bij de Kerk;  Aandacht voor voorzieningen en sfeer (o.a. drinkwaterpunt en Kerstboom);  Aandacht voor Grijs en Groen;  Gasten bij het bestuur als bijvoorbeeld de gemeente en Brabantse Delta in het kader van “waterbeheersing in Wouw” , Wij Zijn en Traverse in het kader van “zelfredzaamheid”, Eelt theatercollectief voor “De Molenaarsdochter en wethouder Vitale wijken en dorpen Inge Raaijmakers om zichzelf voor te stellen in een eerste kennismaking met de Dorpsraad Wouw;  en namens Wouw op bezoek geweest bij o.a. gemeente Roosendaal, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant, ANV Brabantse Wal en Stadlander. b. Vooruitblik naar 2019 De presentatie gaat om 19:50 uur verder met een vooruitblik naar 2019. Onderwerp dat o.a. voorbij komt is het uitwerken van de leefbaarheidsagenda.

Huishoudelijk gedeelte c. Voordracht algemeen bestuur
Het huidige Algemeen Bestuur wordt middels een dia kort voorgesteld aan de vergadering. Daarbij is er ook aandacht voor de werkgroepen Grijs&Groen; Jeugd; Cultureel Erfgoed; Communicatie / Website; Wonen en Mobiliteit en Toerisme. Er wordt kort uitgelegd wat het bestuur doet:  INVENTARISEREN van wensen en behoeften van de bevolking en i.s.m. particulier initiatief en gemeente;  BEVORDEREN van meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen bij de bevolking m.b.t. het eigen woon- en leefmilieu;  het ONTWIKKELEN en STIMULEREN van activiteiten die in het kader van leefbaarheid door bewoners wenselijk worden geacht;  het BEHARTIGEN van de belangen van de Wouwse gemeenschap bij overheid en instanties, o.a. door overleg en door gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent aangelegenheden die in het werkgebied spelen;  het BEVORDEREN van overleg en samenwerking tussen entiteiten in het werkgebied, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen Het huidige AB heeft 13 leden. Er zijn echter 15 plaatsen beschikbaar wat neer komt op 2 vacatures. Voorzitter stelt de vraag of er in de vergadering mensen aanwezig zijn die in aanmerking willen komen voor 1 van de 2 beschikbare stoelen. Niemand reageert hier op: de 2 vacatures blijven bestaan en het AB zal haar best doen deze zelf verder in te vullen. d. Bevindingen kascontrolecommissie Helaas zijn zowel Gerard Machielse als ook Efrie van de Moosdijk verhinderd om namens de kascontrolecommissie toe te lichten wat hun bevindingen zijn over het in 2017 door de Dorpsraad Wouw gevoerde financieel beleid. De voorzitter leest het verslag voor van de commissie en vraagt aan de vergadering het advies van de commissie op te volgen voor het geven van décharge aan het bestuur van de Dorpsraad over het in 2017 gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord en het décharge wordt verleend. e. Benoeming kascontrolecommissie 2019 Aangezien de heer Gerard Machielse al 2 jaar deel uit maakt van de kascontrolecommissie moet deze aftreden. Mevrouw Efrie van de Moosdijk heeft aangegeven haar functie nog een jaar uit te willen voeren. Ter vervanging van de heer Machielse wordt aan de vergadering gevraagd wie er de vacature die ontstaan is in de commissie wil invullen. De heer Bert van Kesteren (al enkele jaren reserve lid voor de commissie) geeft aan de plaats van de heer Machielse te willen innemen en treedt daarmee toe tot de kascontrolecommissie voor 2019 die het financiële beleid over 2018 zal controleren. Als reserve lid voor de commissie meldt Dhr. Nico van Wiltenburg zichzelf aan. Beide heren worden bedankt voor hun initiatief. De commissieleden hebben voor hun inzet voor het boekjaar 2017 een flesje wijn in ontvangst mogen nemen. Tevens toont de voorzitter het overzicht met toegekende vouchers in 2017. f. Aanbevelingen algemeen bestuur De heer Bert van Kesteren vraagt het woord. Hij stelt voor dat nu de kadernota voor de gemeente gereed is om de gemeente uit te nodigen voor een toelichting op het beleid in de dorpen. Deze belofte is immers bij een politieke bijeenkomst in Donkenhof rondom de verkiezingen gedaan. Goed om de in Donkenhof gedane belofte te toetsen bij de gemeente.

 

Pauze (20:12)

 

Informatief gedeelte
g. DNA van Wouw De heer Johan van Loenhout krijgt het woord om namens het DNA van Wouw te vertellen wat er door deze bewonersgroep is gedaan en wat het resultaat is. De complete presentatie van het DNA van Wouw is terug te vinden op de website van de Dorpsraad. Hij bestaat uit een terugblik, een pas op de plaats en een vooruitblik. De presentatie spreekt voor zich en voor een goed inhoudelijk beeld verwijzen we u dan ook naar de website. Na de presentatie wordt de heer Van Loenhout namens de Dorpsraad bedankt met een flesje wijn.

h. Ontwikkelingen op het kasteelterrein van Wouw De heer Kees Hoendervangers krijgt het woord en geeft aan de hand van een powerpoint-prestentatie een toelichting op hetgeen er de afgelopen twee jaren door de stichting aan werk is verzet. De beschikbare tijd is veel te kort om het complete verhaal te vertellen over het kasteel. Een korte samenvatting van de presentatie: In samenwerking met de Rijksdienst is er in het verleden al het onderzoek gedaan wat mogelijk was binnen de kaders van de wet. Dit betreft het zogenaamde “niet destructief onderzoek”. De resultaten hiervan zijn in 2011 samengevat in een boek. Hierna is in samenwerking met de Rijksdienst begonnen met de herinrichting van het terrein waarbij in 2015 vergunningen zijn afgegeven voor het doen van opgravingen. Het toenmalige kasteel is groter dan het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Het bevatte een tweetal poorten die qua bouw en grootte veel overeenkomsten hebben met de Gevangenenpoort te Bergen op Zoom.

 

De toekomst voor dit soort onderzoek ligt volgens de heer Hoendervangers in samenwerking. Zo is er contact gelegd met de Brabantse Delta. De zeer droge zomer van 2018 leerde dat er in Wouw vaker sprake was van een beregeningsverbod dan gemiddeld in Brabant. Voor het uitgraven van de grachten en als waterbuffer te gebruiken bij droogte heeft de Stichting Kasteel van Wouw en de Brabantse Delta een subsidie gekregen van € 300.000,- De grond die bij het uitgraven vrij komt zal gebruikt worden voor de aanleg van de aarden wallen die vroeger rond de kasteelmuren lagen als bescherming.

 

De overheid heeft gelden beschikbaar voor het behoud van vestingwerken. Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden is de samenwerking aan gegaan met Bergen op Zoom. Deze vestingstad heeft hier ruimschoots ervaring mee en ziet een duidelijk historisch verband tussen het Kasteel van Wouw en de stad Bergen op Zoom.

 

Tijdens het twaalfjarig bestand tijdens de 80-jarige oorlog is “in ruil” tegen het kasteel van Hoogstraten het Kasteel van Wouw afgenomen. De regio was oorlogsmoe en probeerde op deze manier van “de oorlogstrammelant” af te komen. De heer Hoendervangers sluit af dat men de komende jaren nog veel tijd nodig heeft om alles van de opgravingen goed uit te zoeken, samen te voegen en vast te leggen. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers welkom. Deze kunnen zich bij hem of René Hermans melden of via de website. De heer Hoendervangers gaat zijn best doen om een versoberde versie van de presentatie beschikbaar te stellen aan de Dorpsraad. Men is bang dat de 3D-tekeningen gebruikt zullen worden in artikelen zonder toestemming te vragen aan de Stichting. Vandaar enige terughoudendheid voor het “delen”. Kees Hoendervangers wordt met een fles wijn bedankt voor zijn zeer interessante en bevlogen verhaal.

 

Einde: Hiermee is er een einde gekomen aan ook het informatieve deel van de openbare jaarvergadering. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid en nodigt hen uit
voor een drankje aan de bar van de Geerhoek. Hiermee wordt de openbare jaarvergadering 2018 om 21:40 uur afgesloten.


Oktober 2018

0 Contacthalfuur Bemenst door 2 AB-leden.

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:08 uur de vergadering en heet Han Linders (Toezicht & Handhaving) en Peter van Oosterbosch (aspirant lid) van harte welkom. Inlopers bij het contacthalfuur:  Dames (B. Dozy en M. Smits) vanuit de Nieuwstraat die last hebben van de verkeersdrempel die daar is aangelegd. Hebben al uitgebreid contact gehad met de gemeente, maar voelen zich slecht begrepen. Willen aansluiten bij de Dorpsraad. Dossier doorgegeven naar Grijs & Groen. Wordt vervolgd.  2 leden van G&G: Bewoner van Braak die klaagt over parkeergedrag en hondenpoep rondom bs De Baayaert. Dossier wordt opgenomen door Grijs & Groen.  Voorzitter: inspreker die werkzaamheden wil doen voor de DR. Voorzitter heeft deze persoon uitgenodigd om aanwezig te zijn op de openbare jaarvergadering. Mededelingen:  Openbare Jaarvergadering op 22 november  Discussie over haalbaarheid situering brandweerkazerne in De Geerhoek is vervolgd (zie Ingekomen Post weken 39 en 40)  Toegezegde onderhoud kunstwerken op de markt is uitgevoerd  Avond over wijziging subsidiebeleid bezocht (10 oktober)  Avond groepsinterview over drugs bezocht (11 oktober)  12 november: avond met wethouder Koenraad voor ‘supporters van schoon’, o.a. over het omgekeerd inzamelen van afval  Buurtpreventiecoördinatie is verzelfstandigd

2 Handhaving Han Linders van Toezicht & Handhaving krijgt het woord. Hij licht toe hoe handhaving is georganiseerd: In totaal 11 BOA’s die in de dag, de avond en in het weekend ook in de nacht werkzaam zijn. Hun inzet is gericht op ‘kleine ergernissen’ en dus niet op bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Waar moet je dan aan denken:  Huisvesting arbeidsmigranten;  Bouwvergunningen – bouwbesluiten;  Hondenpoep bijvoorbeeld in het Catharinapark;  Het benoemde illegaal parkeren net om de hoek in de Lenaertsstraat (waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan). Hoe kan ‘de bewoner van Wouw’ handhaving bereiken? Dat kan middels de ‘Buiten-Beter- app’ en via de klachtenlijn van de gemeente. Mensen moeten zich wel realiseren dat er sprake moet zijn van ‘heterdaad’ om te kunnen verbaliseren. De BOA is zichtbaar evenals zijn vervoersmiddel. Voor de dorpen is de heer Huibert Polak de aangewezen BOA. Die is al eerder in een Dorpsraad overleg verschenen en het voorstel is om dit binnenkort te herhalen.

3 Veiligheid Christel krijgt het woord. Zij geeft aan dat wanneer er ergens een actie heeft plaatsgevonden waaraan vervolgacties zijn verbonden hier veel tijd en aandacht van de politie/handhaving naar toe gaat wat voor ‘de burger’ slecht zichtbaar is. Zij geeft als voorbeeld dat er een tijd geleden een grote inval is gedaan waarbij diverse overtredingen zijn gesignaleerd. Vanuit de gemeente zijn hier acties aan vastgehangen waardoor handhaving met regelmaat onaangekondigd komt controleren of de situatie ook nog zo is als afgesproken. Het is rustig in Wouw:
 Melding van een gestolen auto;  Melding van een uit de schuur gestolen grasmaaier en  Diefstal van diverse fietsen. Vanuit de omliggende dorpen komen veel meldingen over inbraken / pogingen tot inbraak. Wouw lijkt vooralsnog buiten schot te blijven. Christel en Han verlaten na dit punt de vergadering waarbij de voorzitter hen dankt voor hun aanwezigheid.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 27-09-2018 (bijlage 1) Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: T.a.v. punt 13 op pagina 3 wordt een discussie gevoerd. Na afloop van de discussie wordt besloten dat de tekst in de notulen kan worden gehandhaafd en dat er t.a.v. ‘het beeld van de Dorpsraad’ een separate vergadering wordt gehouden op 30 oktober a.s. om 20:00 uur.

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 27-09-2018 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 50 en 52 als afgerond te beschouwen. In de categorie ‘geel’ wordt voorgesteld om actie 40 af te voeren. Voor de overige acties: zie actielijst 23-10-2018.

6 Jeugd Bijlage 3 wordt kort doorgenomen. Complimenten aan AB-lid die de jeugddisco weer nieuw leven heeft weten in te blazen. De uitdaging gaat nu zijn om De Baayaert meer te betrekken.

7 Website Kosten voor een nieuwe website bedragen € 15,- / maand. Dit is € 180,-/jaar en dus € 60,- meer dan de huidige kosten. Hier komen dan ook nog de kosten voor de mailadressen bij (1e 10 adressen € 6,- / jaar; daarna € 12,-/jaar voor de volgende adressen). Vergadering is akkoord met de kosten en AB-lid bouwt een nieuw concept. Voorzitter vraagt of de mensen die lid zijn van het AB er problemen mee hebben dat hun telefoonnummer op de website vermeld wordt. Niemand heeft hier problemen mee.

8 Papieren Dorpskrant Concept is akkoord. Er moet nog een groepsfoto worden toegevoegd. Wie zijn wij (De Dorpsraad dus) zullen we op een apart inlegvel toevoegen. Tevens aandacht in de Dorpskrant voor het Dorpsspreekuur en het feit dat Buurtpreventie is losgekoppeld van de Dorpsraad.

9 Inventarisatie van de rondvragen AB-lid: Pompfeest en Afsluiting van het jaar met de Dorpsraad

10 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen Grijs & Groen:  Bijlage 5 actielijst van G&G wordt doorgenomen.  Plaatsing van de kerstboom gaat plaatsvinden op 8 december a.s. Wonen: Bijlage 6 wordt doorgenomen. Geen opmerkingen.

11 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen.

12 Rondvraag en sluiting van de vergadering AB-lid: Pompfeesten: Scholen zijn benaderd. Er is een kleurwedstrijd georganiseerd en de kinderen komen zingen op de Markt. Het is een leuk programma geworden en iedereen wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ander AB-lid vult aan dat ook Brabantse Delta aanwezig is met 2 waterspelen, de brandweer is aanwezig en wethouder Raaijmakers is bereid gevonden om het feest te openen, wat plaats zal vinden met een lezing van René Hermans in In den Veehandel. AB-lid geeft aan dat 3 november de opening is van de tentoonstelling van de Fotoclub ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de club. Op 16 januari a.s. zal de jaarafsluiting van de DR plaatsvinden bij Sistermans in Roosendaal.

 

September 2018

0 Contacthalfuur Bemenst door twee AB-leden.

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering en heet Lynn van Oers van harte welkom.

Inlopers bij het contacthalfuur: 1. G. Brooymans: a. Omgeving Jumbo te veel “versteend”, b. Weinig groen bij Graaienhil en Bergsestraat, c. Bomen aan de Plantagebaan worden te groot. Punten zullen mee genomen worden door Grijs&Groen. d. Studenten Fontys Sportservice Noord Brabant (SSNB) nu ook in Roosendaal.

Mededelingen:  AB-verslag van juli is gepubliceerd middels website: geen reacties,  Markt ‘leeftijdsbestendig wonen’ op 1 oktober in De Geerhoek,  Openbare Jaarvergadering op 22 november,  Deelname Kern met Pit ? (b.v. speelplaats Ridderstraat),  DNA-document is aangeboden aan college van B&W,  RL heeft vragen gesteld aan het college van B&W over ervaringen met bewonersvouchers. T.a.v. een na laatste punt: Compliment voor DNA Wouw voor de flyer die huis aan huis is bezorgd. Zag er zowel inhoudelijk als qua lay-out erg goed uit! Knap stukje werk! Verzoek van AB-lid: Mark komt iets later; graag punt 9 van de agenda achter punt 11 behandelen en punt 12 achter punt 13. Volgorde wordt daarmee: 1 t/m 8, 10, 11, 9, 13, 12 en 14. Vergadering gaat hiermee akkoord.

2 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 1)

Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 2, bullet 2: Toerisme geeft toelichting op hardhouten hekken rond de Markt; Punt 8: Flyer is inmiddels wel aangeboden bij de gemeente; Punt 9: Openbare jaarvergadering staat geagendeerd op 22 november.

3 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 2)

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 45, 47 en 48 als afgerond te beschouwen. Voor de overige acties: zie actielijst 27-09-2018. Aanvulling: Actie 7145: City Marketingplan: Dit punt loopt al van medio 2017. Toerisme heeft bij René van Gastel navraag gedaan naar de status. Die geeft aan een brief naar Inge van Aalst te hebben gestuurd.

4 Jeugd

Vrijwel de gehele vergadering van Jeugd is besteed aan de jeugddisco. Werkgroep Jeugd heeft veel tijd en energie gestoken in de Koele Kikkers en de organisatie rondom de disco. Ze geeft hier een terugkoppeling over (zie 5).

5 Jeugddisco

Disco van vrijdag 28-9 gaat door. De 3 overgebleven leden van de Koele Kikkers gedroegen zich enigszins “recalcitrant”. Zijn inmiddels bijgedraaid. Tevens zijn er 5 nieuwe dames aangesloten die tijd en energie in de disco willen steken. AB-lid heeft duidelijke regels afgesproken met de leden. Wordt vervolgd.

6 Veiligheid (is deels tussen punt 4 en 5 besproken)

11 oktober a.s. is er in het Huis van de Westrand een groepsinterview waarbij gesproken wordt over drugsgebruik, -dealen, en de criminaliteit die hiermee samen hangt in de wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Voorziter vraagt of er iemand zin en tijd heeft om hem hierbij te vergezellen. Bij De Stappen zijn behoorlijke vernielingen gepleegd aan het dak (gaat over ca. 2 á 3 weken geleden). Jeugd die rondom De Stappen hangt zit “verscholen in het groen”. Christel geeft aan dat er sinds juli het volgende heeft plaatsgevonden in Wouw:  5 woninginbraken;  5 winkeldiefstallen;  1 Gestolen auto;  5 auto-inbraken waarbij delen van auto’s zijn gestolen en  4 inbraken in schuurtjes. De wijkagent is minder in beeld wat volgens Christel te wijten is aan een structurele onderbezetting bij de Nationale Politie. Hierna verlaat Christel de vergadering.

7 Stand van zaken rondom de Pompfeesten

3 Oktober a.s. vindt er een vergadering plaats rondom de invulling van de Pompfeesten. Diverse activiteiten zijn inmiddels al georganiseerd. Zo loopt er tot 28-10 een expositie in Markant; zijn er kleurplaten ontworpen en gedrukt voor de basisscholen en zal René Hermans op 28-10 van 11:00 tot 12:00 een lezing houden over drinkwatervoorzieningen in het verleden. Deze zal plaatsvinden in café In den Veehandel.

8 Inventarisatie van de rondvragen

AB-lid: Financiën; Voorzitter: Subsidiebeleid; AB-lid: Glasvezelkabel; Lynn: Week tegen de eenzaamheid en Dorpsspreekuur van Wouw

10 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen

Grijs&Groen:  Actielijst van G&G wordt doorgenomen.  Voorstel om bewoners te mobiliseren m.b.t. de verlichting van het “historisch lint”;  Hondenoverlast: Handhaving vraagt om bordjes in het park met honden aan de lijn zodat men daarnaar kan verwijzen als men mensen aan spreekt. AB-lid stelt voor om handhaving uit te nodigen. Dan moet er wel een verwachtingspatroon vanuit de Dorpsraad liggen waarop Handhaving kan reageren. Lief&Leed: Geeft update van de laatste acties.

11 Correspondentie in- en extern

Geen opmerkingen.

9 Brandweer in de Geerhoek?

Voorzitter schetst de geschiedenis. Onlangs heeft er nog een overleg plaats gevonden met Hevo (namens KPO), DNA van Wouw, Vitaal Wouw, Geerhoek en Wethouder waarbij geuit is dat dit een “onzinnig idee” zou zijn. Nu zijn er door de Roosendaalse Lijst vragen gesteld aan de burgemeester die daarop formeel heeft geantwoord dat er overleg zou hebben plaats gevonden met de Dorpsraad over dit onderwerp. Dit is pertinent niet waar en is per brief aan de burgemeester bevestigd. Inmiddels staat dit wel “als voor waar” in BNDeStem.
De brandweer zelf geeft aan niet in De Geerhoek te willen, wel eventueel in een locatie die direct uit komt op de Molensingel of als alternatief op plan “De Hoogt”. Er is veel kritiek op de gang van zaken en de beeldvorming welke op deze manier over de Dorpsraad wordt opgeroepen. Dit wordt verder doorgenomen onder punt 13. Voor dat dit besproken wordt, wordt het voorstel om de brandweerkazerne in De Geerhoek onder te brengen formeel in stemming gebracht. Het voorstel wordt door de Dorpsraad unaniem afgewezen!

13 Beeld van de Dorpsraad

AB-lid: De Dorpsraad (DR) verbindt, klankbordt en faciliteert. De DR ontwikkelt niet! Vitaal Wouw, DNA van Wouw zijn bewonersinitiatieven. Het is een zorg voor het AB dat het beeld van de DR zowel bij de bewoners van Wouw als ook op het Stadskantoor wordt duidelijk gemaakt. Dit kan door een toelichting te schrijven in de papieren Dorpskrant. Tevens is het goed om dit in het bestuurlijk overleg op de agenda te zetten. Vitaal Wouw zoekt naar verluidt omtrent de brandweerkazerne in het kader van de ontwikkeling van De Geerhoek de pers op om hun beeld over dit project te uiten.

12 Uitbreiding bestuur

Bijlage 5 wordt doorgenomen en akkoord bevonden. In de openbare jaarvergadering zal ook de scheiding van taken helder gemaakt worden tussen de Dorpsraad en bijvoorbeeld Vitaal Wouw en het DNA van Wouw.

14 Rondvraag en sluiting van de vergadering

AB-lid: Glasvezel in Wouw. Gemeente wil dit op 60 cm., aannemers op 40 cm. Op het Stadskantoor heeft iemand geuit dat er geen behoefte is aan glasvezel in Wouw. Hier zal in het bestuurlijk overleg opheldering over worden gevraagd. Lynn: Geeft korte toelichting op “week tegen de eenzaamheid”. Tevens op Facebook ruchtbaarheid aan geven. Tevens geeft Lynn info over het Dorpsspreekuur in Wouw. Het eerste spreekuur heeft plaatsgevonden op 28-8 en het 2e zal plaatsvinden op 25-10. AB-lid.: Als penningmeester de zorg uitgesproken dat veel van de DR-leden zowel voor, als tijdens als na de vergadering een consumptie nuttigen. Afspraak is 3 consumpties per vergadering en niet 4. Graag aandacht hier voor. Voorzitter: Op 10 oktober a.s. wordt een eerste verkenning gemaakt over het nieuwe subsidiebeleid dat per 1 januari 2020 van start zal dienen te gaan.. AB-lid: Organisatie jaarlijks uitje van de DR. Dit wordt gepland voor januari . AB-lid: Gezien de scheiding van taken niet wenselijk dat het DNA van Wouw op de openbare jaarvergadering door de voorzitter zelf wordt gepresenteerd. Er moet echter wel door iemand gepresenteerd worden die dit op een boeiende manier doet zodat de vergadering ook betrokken blijft. Dit is een zorg.

De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:29 uur de vergadering.