Projectgroep Openbare ruimte

De openbare ruimte raakt ons allemaal en daarom is het van groot belang dat deze op orde is. Goede voorzieningen zijn de basis voor een aangenaam en duurzaam woonmilieu. In Wouw is dat op zich wel okay, maar er zijn ook zorgen en aandachtspunten. Onze projectgroep zet zich in voor: voldoende en betaalbare woningen, onze lokale ondernemers, ondersteuning van burgerinitiatieven, een goede infrastructuur, koestering van ons mooie landschap, groen-,speel- en algemene voorzieningen, veiligheid, en… het beheer van ons cultureel erfgoed.

 

De projectgroep Openbare Ruimte is verdeeld in Grijs, Groen, Veiligheid, Wonen en Cultureel. Hoewel de onderdelen specifiek benoemd zijn, is de integrale samenwerking tussen de onderdelen uitgangspunt. Hieronder een korte beschrijving per onderdeel.

 

Grijs: richt zich op de verhardingen. Daaronder vallen straten, wegen, trottoirs, pleinen en paden. Hierbij gaat het vooral over de inrichting c.q. aanpassingen die gewenst/nodig zijn. Die komen meestal vanuit de gemeente Roosendaal maar kunnen ook voortkomen uit vragen /voorstellen de bewoners.

 

Groen: richt zich op alle aspecten op het gebied van groen. Dat zijn gras, beplanting, struiken en bomen (en de uitbreiding daarvan!). Ook hier gaat het voornamelijk over de inrichting c.q. aanpassingen die gewenst/nodig zijn. Ook hier komt de gemeente met voorstellen, maar door onze bewoners kunnen initiatieven ingebracht worden.

 

Veiligheid: is in ons dorp redelijk goed. Dat komt vooral door de brede sociale controle en de inzet van vrijwilligers die zorgdragen voor buurtpreventie. In onze bestuursvergaderingen is veiligheid regelmatig een thema, waar daadwerkelijk de politie aan tafel zit. Op deze wijze verkrijgen we inzicht hoe het met de veiligheid in ons dorp is gesteld.

 

Wonen: een groot aandachtspunt. Het aanbod in de woningmarkt verkeert in crisis. Ook in Wouw is er een schreeuwend tekort aan starterswoningen en jongerenhuisvesting. Gevolg: de jongeren zoeken hun heil elders en het dorp “vergrijsd”. Er is een potentieel aan bouwlocaties, waar vooral moet worden gezocht naar inbrei-locaties. Met deze benadering wordt verstandig gebruik gemaakt van wat er is en sparen we ons mooie landschap. 

 

Cultuur: In Wouw zijn vele (culturele) activiteiten die voortkomen door initiatieven uit de dorpsgemeenschap. Als dorpsraad bemoeien we ons daar niet mee; vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Wel bemiddelt de projectgroep in geval van overlast door evenementen met betrokkenen en de relevante gemeentelijke instanties. Bovendien is er een samenwerkingsverband met betrekking tot het beheer (of ontwikkeling) van de openbare kunstwerken met de gemeente Roosendaal. Als leidraad dient de nota “Public Art”. Het is van belang dat deze kunstwerken netjes in stand blijven en worden voorzien van toelichtende tekst. De algemene bestuursvergaderingen van de Dorpsraad zorgen voor de dwarsverbanden met de projectgroep Toerisme.