Vitaliteitskaart 2016

VITALITEITSKAART 2016 GEEFT GUNSTIGE ONTWIKKELING AAN.

 

Onlangs is de vitaliteitskaart 2016 verschenen als opvolger van de kaart van 2014. De al eerder bereikte goede scores van het dorp werden door de bewoners nog verder opgekrikt. De waardering voor de vitaliteit steeg van 118 naar 123 bij een gemiddelde score over alle wijken en dorpen van 100. In het thema VEILIG scoren de indicatoren VEILIG VOELEN (+27), criminaliteit (+4) en OVERLAST (+15) alle goed. Minder content is de inwoner van Wouw over de indicator VERKEER. De waardering nam af met 6 punten naar 108. Nog altijd voldoende, maar wel een aandachtspunt.

 

Bij het thema MEEDOEN zijn de scores zowel verbeterd als afgenomen. De TOTALE SCORE nam af van 130 naar 126 (-4, maar wel score GOED), Het onderdeel beleving van VRIJE TIJD scoorde beter, van 134 naar 142 in 2016 (+8, score ZEER GOED). Bij VRIJWILLIGE INBRENG bleef de score op een hoog niveau (154 in 2014, 154 in 2016). De score voor ARMOEDE verbeterde licht (van 113 naar 118). Zorgenkindje in dit thema is het onderdeel WERK; de score ging hier onderuit van 106 naar 89. Mogelijk dat het einde van de recessie nog niet in deze getallen is doorgewerkt. Bij een volgende meting zou hier dan vooruitgang moeten zijn geboekt.

 

In het thema GEZOND is er een lichte stijging van de scores. In totaal van 113 naar 115. En in detail: ZORG EN ONDERSTEUNING ging van 113 naar 115, en GEZONDHEID van 111 naar 114.

 

In het thema VOORZIENINGEN haalden alle indicatoren een hogere score dan in 2014. In totaal scoorde het thema 13 punten hoger. De voorzieningen voor onderwijs werden 16 punten hoger gewaardeerd, die voor voorzieningen voor jeugd met 7 punten. Zorg en welzijn noteerden 13 punten hoger en de winkelvoorzieningen werden 5 punten hoger gewaardeerd. Opvallend is de fors hogere waardering voor de voorziening 'openbaar vervoer' (+ 22 pnt). De vermindering van de dienstverlening op zaterdagavond en zondag is hier kennelijk niet in meegenomen; we zien dat in een volgende opname (vitaliteitskaart 2018).

 

In het thema WONEN zijn de verschuivingen minder groot. In totaal scoorde het thema 5 punten hoger. Die toename komt voor rekening van de waardering voor de sociale leefomgeving. De waardering voor de fysieke leefomgeving nam licht af met 1 punt. Die laatste categorie zit aan de onderkant van de scoregroep 'voldoende'. De staat van het openbare groen en grijs speelt hier een bepalende rol.


Verslag Werkgroep Groen / Catharinapark

Groen

PROJECT CATHARINAPARK

 

Eind 2013 kwam er een bewoner van het Vijverveld in Wouw naar het maandelijks contactuur van de dorpsraad. Deze bewoner kwam daar namens een aantal medebewoners met de vraag om extra parkeerplaatsen en uitte zijn ongenoegen over het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het groen en in het bijzonder het plantsoen nabij de parking hoek Plantagebaan/Vijverveld en het Catharinapark. Enkele leden van de werkgroep groen van de Dorpsraad Wouw zijn samen met de gemeente Roosendaal en deze bewoners over het onderhoud van het groen in gesprek gegaan.

 

In het kader van de burgerparticipatie is hier een mooi samenwerkingsproject ontstaan tussen een groep bewoners van Wouw, enkel leden van de Dorpsraad Wouw en de gemeente Roosendaal.

De eerste zichtbare resultaten dateren van begin 2014. Aan het westelijk deel van het park werd een plantsoen met groot achterstallig onderhoud gerooid. Bewoners maakten met hulp van de gemeente een nieuw beplantingsplan. De leden van de Dorpsraad zochten samen met de gemeente naar financiële middelen en de bewoners hebben dit deel van het park begin 2014 opnieuw aangeplant.

Gedurende het hele groeiseizoen 2014 is iedere twee weken door een vaste groep bewoners (5-8 personen) het noodzakelijke onderhoud gepleegd. Resultaat een perfect onderhouden plantsoen voor en door bewoners van Wouw, een genot om te zien!

In de loop van 2014 zijn door enkele leden van de Dorpsraad Wouw samen met de gemeente Roosendaal nieuwe plannen ontwikkeld voor een volgende fase groot onderhoud van het Catharinapark. Tevens is wederom gezocht naar de noodzakelijke financiële middelen.

Eind november zijn alle bewoners van Wouw via de media uitgenodigd om zich over deze plannen te laten informeren en hierop inhoudelijk te reageren. Tevens met als doel om extra bewoners enthousiast te krijgen om hun steentje bij te dragen aan de uitvoering van deze plannen.

Een groep bewoners heeft hier gehoor aan gegeven en positief, maar op bepaalde punten ook kritisch, gereageerd op de plannen. Nu zijn er al zichtbare punten aangepakt, zoals het schoonmaken van de vlonder rond de vijver en op zeer korte termijn zullen daar nog meer zichtbare acties plaatsvinden. Dit alles door en voor bewoners van Wouw, samen met de gemeente Roosendaal!

 

Wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan activiteiten of heeft u een idee neem contact op met ons. keesaarden@hotmail.com

 

Werkgroep groen – Dorpsraad Wouw