Vergaderverslagen 2019

MAART 2019

0 Contacthalfuur. Bemenst door lid.

1 Opening en mededelingen   De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur. Bij het inloop Dorpsspreekuur eerder deze middag was 1 dame voor de Dorpsraad aanwezig.

Mededelingen :  Wijkschouw voor locatie hondenspeelplaats heeft 4 treffers opgeleverd (wk 10)  Kompan heeft renovatie speelveld Ridderstraat ingetekend en geoffreerd (wk 11)  Uitnodiging om als Gast van de Raad een vergadering bij te wonen (wk 12)  Uitnodiging voor Vrijwilligersfeest in De Kring (14 april). Aanmelden ! (wk 12). Lynn benadrukt nogmaals dat ze hoopt dat er veel mensen van de Dorpsraad aanwezig zullen zijn.  Lichte hoofdpijn bij de voorzitter na uitblijven reactie op perslek zonnepanelenbrief: Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Ambtelijk werd geen gevolg gegeven aan het verzoek om in gesprek te gaan over de status van het ‘historisch lint’ (als door wethouder Raaijmakers gesuggereerd). Het onderwerp wordt vervangen door punt 2A Zonnepanelen in Wouw-Noord.

2A Zonnepanelen in Wouw-Noord  Bijlage 7 wordt besproken. Verslag is duidelijk. Bij de actielijst in het verslag verwijst DR naar Dorpsraad. Bijlage 9 wordt voorgezet. Hierin wordt het model van ‘co-creatie’ toegelicht zoals dit in het overleg met Kronos aan de orde is geweest. Belangrijk in dit model is dat, wanneer de belangen van de partijen die aan tafel zitten onverenigbaar zijn, ‘co-creatie’ niet mogelijk is. Lid doet een voorstel voor een aantal personen die voorgedragen kunnen worden als procesbegeleider. Deze personen zullen meegenomen worden in de overwegingen en uiteindelijk zal de Dorpsraad hierin een keuze maken. Verder in het proces worden nog meer personen voorgesteld en verder in de tijd zal uiteindelijk Kees Jongmans voorgedragen worden nadat hij zelf hiermee in heeft gestemd. Lid verduidelijkt nogmaals het standpunt van de Dorpsraad: Wij staan voor het behoud van de geldende natuur-, milieu- en historische waarden van dit gebied.

3 Veiligheid  Mark Noordink was vanwege het werk opgeroepen om in Utrecht te assisteren. Er is geen verdere info beschikbaar.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 1) Op pagina 3, punt 14: Bijeenkomst van G&G moet zijn Wonen. Verder geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: -

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 14, 15, 16 en 17 als afgerond te beschouwen als ook 8050 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 28-032019.

6 Bestuurlijk overleg Het bestuurlijk overleg wordt geëvalueerd. Nagenoeg alle aanwezige AB-leden hebben dit als constructief ervaren. Het conceptverslag wordt besproken en wordt eenzijdig vastgesteld, waarmee het ter goedkeuring kan worden aangeboden op het Stadskantoor. De door de wethouder gesuggereerde thema-ochtend zal worden geagendeerd.

7 Werkgroepsamenstelling Gezien de grote hoeveelheid afwezigen zal dit punt bij het volgend AB opnieuw worden geagendeerd.

8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vz licht het thema toe door bijlage 4 door te nemen. Een FG blijkt een Functionaris Gegevensbescherming te zijn. Hierna worden ook bijlage 4A, B en C doorgenomen. Deze zijn alle akkoord en daarmee geschikt om in te voeren met bij 4C de volgende aanvullingen: Bij hoe lang worden de gegevens bewaard wordt de volgende aanvulling gedaan: “Dit geldt ook voor algemene stukken in de Dropbox maar niet voor verslagen en dergelijke in de archieven.“ Bij geven de deelnemers toestemming voor het vastleggen van hun gegevens komt de aanvulling: “; tenzij van tevoren anders is overeengekomen.”

9 Het Kleine Kernenspel Bijlage 5 wordt door genomen. Bij de aanwezige AB-leden is er de ambitie om dit spel t.z.t. te spelen.

10 Inventarisatie rondvragen Lid: Doeslief en de Dropbox.

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen Jeugd: Bijlage 6 wordt voorgezet. Nominatie van Koele Kikkers voor de Talisman is helaas niet doorgegaan. De Talisman bleek al te zijn uitgegeven. Jammer! Wonen: Verkeerssituatie bij de Potterhoek wordt niet meer gewijzigd anders dan dat de rooilijn 30cm. wordt opgeschoven om meer ruimte te maken voor het trottoir. Toerisme: Op 29-4 is er een bijeenkomst gepland in het kader van City Marketing. G&G: Er is wel een vergadering geweest. Verslag volgt.

12 Doorlopende accordering betalingsoverzichten Agendapunt wordt toegelicht. Komt erop neer dat, door het beleid zodanig aan te passen dat het DB in haar vergaderingen ook standaard de betalingsoverzichten controleert, de kans op fraude vermindert. Het is de penningmeester zelf die dit punt naar voren heeft gebracht. Vergadering gaat akkoord met deze beleidsaanpassing. Tevens wordt bijlage 8 ‘bevindingen kascontrolecommissie’ voorgezet. Vergadering neemt notie van de bevindingen en spreekt een compliment uit aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

13 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen

14 Voucher aanvraag coach van schoon Voucher heeft betrekking op het uitdelen van een consumptie en een worstenbroodje aan de vrijwilligers die helpen het dorp mee schoon te houden. Echter, vouchergelden kunnen niet aan consumpties besteed worden. Het DB zal een brief naar de gemeente schrijven met als doel financiën voor dit goede doel beschikbaar te krijgen vanuit de gemeente. Mocht dat niet lukken is een mogelijk alternatief de opruimacties te betitelen als bewonersoverleg waardoor dit wel mogelijk is.

15 Rondvraag en sluiting
Lid: Het respecteren van de zondagsrust in het dorp in het kader van Doeslief. Is dit een idee wat het AB zou kunnen omarmen? Lid A heeft problemen met de Dropbox. Lid B zal hiernaar kijken. Nabrander Lid C: 19 april a.s. is er in het Donkenhof een pubquiz. Teams bestaan uit 6 personen. Leuk om met een team van de DR mee te doen. Aanmelden bij Lid C.

De voorzitter sluit onder dankzegging om ca. 22:30 uur de vergadering.

 

FEBRUARI 2019

0 Contacthalfuur Bemenst door twee leden van het algemeen bestuur.

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heren Sjef Dekkers en Bert van Kesteren van harte welkom. Beide heren zijn uitgenodigd om punt 6 van de agenda Vitaal Wouw toe te lichten. Met instemming van de vergadering wordt punt 6 als eerste behandeld zodat beide heren daarna de vergadering kunnen verlaten.

 

6 Vitaal Wouw Vitaal Wouw neemt het woord en start een powerpointpresentatie waarin kort de geschiedenis van het project tot nu toe wordt geschetst. Project liep voorspoedig tot zomer 2018. Toen was er de bijeenkomst voor de invulling van de kerk, waar “de Geerhoek” bij monde van Peter van Steekelenburg ineens toch geïnteresseerd bleek te zijn in de kerk als mogelijke locatie voor het Dorpshuis en was er de optie vanuit de gemeente voor een brandweerkazerne in de Geerhoek. Die twee items zorgden voor stilstand en voelden zelfs aan als obstructie. Op dit moment is er sprake van een moeizame relatie met het KPO die geheel haar eigen koers lijkt te varen en dus niet samen met Vitaal Wouw wenst op te trekken. Er ligt dus nu een tweede plan, dat veel minder ver is uitgewerkt en veel minder rekening houdt met de bewoners van Wouw en de direct omwonenden van het Geerhoekterrein. Voor de beeldvorming heeft Vitaal Wouw een maquette gemaakt van het gebied. De maquette wordt toegelicht; deels aan de hand van tekeningen en dwarsdoorsneden van de nieuwe school / sporthal. Lid-1 vraagt waar de woningen voor ouderen zijn gebleven. Vitaal Wouw licht toe dat op de plaats waar nu de sporthal staat er een woningblok komt dat zowel voor ouderen als voor jongeren geschikt is om te wonen. Lid-2 vraagt wat de rol in het project is voor initiatiefnemers. Die lichten toe dat zij kartrekkers zijn voor een goede, mooie en optimale herinrichting van Wouw wat recht doet aan de belangen van de bewoners van Wouw. Zij hebben geen financiële belangen in dit traject maar willen enkel hun jarenlange kennis en kunde bij dit soort projecten inzetten voor een zo goed mogelijke herinrichting van het Geerhoekgebied. Vitaal Wouw vraagt aan het AB om mee te denken over “hoe nu verder”. Lid-3 noemt de optie: brief naar de Griffie en daarna in het bestuurlijk overleg; Lid-4 noemt de optie eerst in het bestuurlijk overleg bespreken en daarna de openheid zoeken. Middels stemming wordt voor die tweede optie gekozen. Hierna verlaten de heren Dekkers en Van Kesteren de vergadering.

1v Vervolg opening en mededelingen Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur: Mededelingen:  - Goed bezocht dorpsspreekuur eind januari in De Geerhoek: Vraag rijst waarom dit wel goed loopt en het inloophalfuur in de avond niet. Hier wordt over gesproken en besloten wordt om in ieder geval beide contactgelegenheden te behouden.  - Afspraak met wethouders Koenraad en Raaijmakers inzake zonnepanelenweides op donderdag 28 februari 2019: Voorzitter vraagt wie deel wil uitmaken van een werkgroep. Diegenen die mee gaan, maken deel uit van een nieuwe werkgroep “Zonnepanelen”. Die werkgroep zal bestaan zolang dit onderwerp in Wouw actueel is.

2 Veiligheid Mark Noordink is er niet. Mark hanteert een andere werkwijze dan Christel (maakt niet voor elke vergadering een overzicht). Wel heeft hij de belangrijkste zaken met voorzitter uitgewisseld: er zijn weinig meldingen. De enige in het oog springende melding is de diefstal van kentekenplaten in de Nieuwstraat in Wouw.

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 17-01-2019  Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 12: Bedrag van € 145,85 is inmiddels bij de Dorpsraad ontvangen; Punt 14: Dorpsraad (Wonen in de persoon van werkgroepvoorzitter) heeft zich inmiddels aangemeld. Nog geen verdere info beschikbaar. Moet de Dorpsraad zich als ambassadeur opwerpen? Na overleg wordt besloten om zaken af te wachten en in ieder geval 14-3 aanwezig te zijn.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 17-01-2019  In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 en 13 als afgerond te beschouwen als ook 8057 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 19-022019

5 Vaststelling datum bestuurlijk overleg en inhoudelijke vulling  Besloten wordt om de zaken die door de voorzitter al op de agenda zijn gezet over te nemen aangevuld met het punt Vitaal Wouw als hiervoor besproken. Concreet:  - Uitvoering van het convenant, gesloten tussen Dorpsraad Wouw en gemeente Roosendaal op 28 november 1997 met als kapstokken de Citymarketing en de zonnepanelenweides; -  De status van het historisch lint (voorontwerp bestemmingsplan Wouw); -  Aanstelling contactpersoon dorpen bij Veiligheid, Toezicht & Handhaving;  - Voortgang leefbaarheidsagenda;  - Vitaal Wouw;

6 Vitaal Wouw: Is al aan de orde geweest

7 Aangevraagde vouchers  Bouwclub We Zen Wir De Leste: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher. Vitaal Wouw: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher voor de werkzaamheden tot hier toe en het maken van de maquette. Lid voegt wel een ‘kritische noot’ toe: de zorg om ook hier in de toekomst “zuiver en consequent” mee om te gaan.

8 Vereenvoudiging aanvraag bewonersvoucher  Formulier is akkoord met de toevoeging onder aan het formulier: Voor verdere info tel: 06-111146171 email: info@dorpsraadwouw.nl

9 Tekenlijst Algemeen Bestuur 2019  De laatste twee personen hebben de lijst ook getekend. Lijst is afgerond.

10 Inventarisatie rondvragen  Lid: A.s. donderdag een info avond over plan ‘De Potter’ bij café Jaclie. Wat is de rol voor de Dorpsraad?

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen  Grijs en Groen: Bijlage 5 wordt doorgenomen. Punt 18-029 plateau NIeuwstraat: Aanvulling: Dit is terug- verwezen naar de vakambtenaar. Verder geen op- of aanmerkingen. Bijlage 6 HondenSpeelPlaats (HSP): Aanvulling op de bijlage: Er zijn nieuwe plaatsen aangedragen als potentiele locatie. Bijlage 4 actielijst: Aanvulling lid bij punt 19003: Er zijn 25 enquêtes rondgedeeld. Hiervan zijn er inmiddels 24 stuks retour.

12 Zonnepanelenweides  Bijlage 7 wordt doorgenomen. Bij punt 7 ‘Gebeld door BNDeStem met verkeerde versie in haar bezit’ wordt stilgestaan. Deze versie met een foutieve datum is enkel intern rondgestuurd. Hoe deze dan bij de krant terecht kan komen is een raadsel. Vz roept diegene die hiervoor verantwoordelijk is op dit bij hem te melden. Tevens benadrukt hij dat alles aan tafel besproken kan en mag worden op voorwaarde dat dit ‘binnenshuis’ blijft. Ook bij het laatste punt wordt stilgestaan (Nieuwsuur): Nu geen invulling aan geven. Eerst met de gemeente in gesprek. Ook bijlage 8 (later toegevoegd) passeert de revue. Tenslotte heeft vz een presentatie gemaakt waarin een aantal tekeningen te zien zijn die betrekking hebben op de natuur-, milieu- en historische waarden. Als bij de mededelingen al aangegeven wil vz de werkgroep Zonnepanelen oprichten en vraagt wie hier interesse voor heeft. Vijf leden melden zich aan.

13 Correspondentie in- en extern  Geen opmerkingen

14 Rondvraag en sluiting  Lid: a.s. donderdag 21 februari organiseert Frenk Theuns een infoavond over ‘De Potter’ in café Jaclie. Diezelfde avond is er ook een infoavond in de Geerhoek georganiseerd door werkgroep Wonen over de verkeerssituatie rondom de Potterhoeck. Het is niet wenselijk dat bewoners moeten kiezen. Voorgesteld wordt om de bijeenkomst van Wonen verder in de tijd te plaatsen, opdat de bewoners in de gelegenheid gesteld worden om naar beide bijeenkomsten te komen.

 

JANUARI 2019

0 Contacthalfuur: Bemenst door twee AB-leden volgens schema. Geen bezoekers

1 20:00 u Opening en mededelingen  De voorzitter opent de vergadering stipt op tijd en heet allen welkom. Speciaal welkom aan de toekomstige wijkagent Mark Noordink.  Mededelingen  Tweede Nieuwsbrief veranderend subsidiebeleid (week 51)  Raboclubkascampagne in een nieuw jasje (week 51)  Doorstart Buro111 (week 2)  Vergaderplanning en rooster inloopspreekuur in ‘Belangrijke Documenten, 2019’  Dorpsraad werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente  Jubileumpresentje van € 50,- voor vrijwilligers Geerhoek  WegWijzer inventariseert voor sociale kaart (week 3)  Punt 13 van de agenda is op laatste moment nog toegevoegd

 

2 Veiligheid   Volgens de wijkagente zijn er over de laatste maand geen bijzonderheden, behoudens de brand van vier auto’s aan de Hogewerf in de vroege ochtend van woensdag 15 januari. Mark Noordink (wijkagent dorpen) stelt zichzelf voor: Mark is 33 jaar oud en komt uit Oudenbosch. Hij heeft ervaring met dienen in dorpen, waar in principe ook zijn volle aandacht van 36 uur per week naar uit zal gaan. Daarnaast is Mark ook lid van de ME. Per 18 februari komt Mark in dienst en zal daarbij ook de samenwerking met Koen Elst voortzetten. Christel blijft tot 1 februari, waarna ze overstapt naar de wijk Kortendijk. Hierna wordt er een korte voorstelronde gehouden met alle overige aanwezigen. Er wordt afgesproken om de website aan te passen met de veranderde gegevens. Mark schrijft nog een kort kennismakingsbericht met foto voor de website en voor facebook. Zijn directe contactgegevens worden gedeeld met de voorzitter van de Dorpsraad en via die met buurtpreventie. Kerst en nieuwjaarperiode: vrij rustig verlopen; zelfs de abri aan de Molensingel is na jaren heel gebleven. Wel zijn er rond de jaarwisseling veel wietzakjes gevonden in ‘n portiek van het Geerhoekgebouw. Ook is er een aantal kroonringen vernield. Deze worden vervangen. Hierna verlaten Mark voor de 1e en Christel voor de 21e keer als wijkagent Dorpen de AB- vergadering

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018   Tekstueel en inhoudelijk. Geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: T.a.v. punt 13: de kerstboom. Er zijn wat problemen ontstaan bij het leveren en plaatsen waardoor er een derde ongebruikelijke partij is ingeschakeld. Deze heeft een rekening van €100,-- ingediend bij Wouw on Ice. De vraag is: wie gaat die betalen ? Daarbij wordt de vraag gesteld wie opdracht heeft gegeven. De penningmeester geeft aan dat de kerstboom alle jaren op initiatief van de Dorpsraad is geplaatst. Bij eerdere gelijke situaties is ook een rekening ingediend en het voorstel is dan ook om als opdrachtgever van de kerstboom de kosten op zich te nemen. Na een stemmingsronde wordt besloten dat de Dorpsraad deze nota gaat voldoen. Voor de toekomst wordt gevraagd vooraf sluitende afspraken te maken.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018  Het DB stelt voor om de acties 54, 55, 58, 59, 63 (rood) en 12, 36, 53 (geel) en 7103, 7145 (vorig jaar) af te voeren. De punten 57, 60, 61 en 62 naar lopend. Volgens het voorstel zullen de punten worden verwerkt. Het citymarketingplan komt terug onder een nieuw nr. 2019 omdat hier gemeentelijk een nieuw beleid komt. Er komt een bureau op de Nieuwe Markt dat de beschikking heeft over € 500.000,-- per jaar gedurende vier jaren. Voorzitter werkgroep Toerisme gaat naar de opening en pleit om ook Wouw in aanmerking te laten komen. T.a.v. punt 50 weet de wijkchef te melden dat de heer Huibert Polak vertrekt bij de gemeente, dienst Toezicht&Handhaving. Over de actielijst 2018 met afgeronde punten wordt gevraagd of deze beschikbaar mag komen voor potentiële nieuwe leden om hen inzage te geven in welke zaken er bij de Dorpsraad behandeld worden. Dit wordt goedgekeurd, mits geanonimiseerd.

 

5 Jeugd  Vrijdag 19 januari is er weer een disco.

 

   Het secretariaat van wethouder Inge Raaijmakers heeft een beperkt aantal avond contactmomenten voor het houden van het bestuurlijke overleg doorgegeven, te weten 26/2 en 19/3, beide van 19:30 tot 21:00 uur DB stelt voor 19/3 vast te leggen en evt. de AB van 28/3 te doen vervallen, wanneer de bezigheden daarvoor ruimte laten. De vergadering besluit volgens het voorstel. De volgende bespreekpunten worden aangedragen: Citymarketing ook voor Wouw, gemeentelijk standpunt t.a.v. aandacht en belangrijkheid van de dorpen in relatie tot Roosendaal, Communicatie van een aantal ambtenaren met name op bestuurlijke niveau i.r.t. de te behandelen of in behandeling zijnde onderwerpen, hoe dient omgegaan te worden met participatiewet, is er officiële erkenning van een historisch lint door Wouw zoals vermeld in het voorontwerp bestemmingsplan Wouw, kan er bij T&H een contactpersoon aangesteld worden voor de dorpen, zoals ook bij andere thema’s gebruikelijk is. Als men aanvullende agendapunten heeft deze voor of in de volgende AB indienen.

 

   De vergadering bekrachtigt de voordracht van Marije Oostdam en Toon Jochems als bestuursleden van de Dorpsraad Wouw met een hamerslag van de voorzitter. Beiden zullen de komende maanden gebruiken om verder inzicht in de diverse werkgroepen te krijgen alvorens een voorkeur aan te geven. Ook een overzicht van de werkgroepen met de bezetting kan handig zijn i.r.t de vraag waar aanvullende bemensing het hardst nodig is. Als er een werkgroepvergadering is, zullen beiden uitgenodigd worden. Ook zal de website aangepast worden.

 

   De zittende DB-leden 2018 zijn bereid om ook in 2019 de functies van voorzitter – secretaris en penningmeester te vervullen. Zij worden in hun huidige functie herbenoemd.

   Ter vergadering gaat de handtekeningenlijst 2019 rond om de bestuursbezetting te documenteren. De aanwezige bestuursleden tekenen de lijst.

 

   Lid A: DNA vervolg Cees Hellemons: toegang tot dropbox Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat Lid C: nieuwe leden.

 

   Grijs & Groen: De actielijst van de werkgroep is helder en roept geen vragen op. Over het onderwerp ‘overlast houtkachels’ wordt gemeld dat er van overheidswege onlangs gemeld is dat dit onderwerp wel meevalt en er vooralsnog via wetgeving niets aan gedaan wordt.

 

   Bij dit afgeronde project staat nog een post van € 145,85 open. Na discussie wordt bij meerderheid van stemmen besloten om te trachten dit bedrag bij de gemeente te declareren. Mocht dit niet lukken, dan kan het bedrag boekhoudkundig vanuit de gelden van de Raboclubkasactie 2018 overgeboekt worden.

 

   Het consumptiegebruik tijdens een AB zoals bedoeld in lid 1 van het huishoudelijk reglement wordt nog eens middels de brief uit de doeken gedaan om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Er wordt hiervan nota genomen en gevraagd er naar te handelen.

 

14 Correspondentie in- en extern   In de postmap van 17 januari zit een artikel over snel internet. Er wordt besloten dat de Dorpsraad Wouw middels de werkgroep wonen zich zal aanmelden als belangstellende.

 

15 Rondvraag en sluiting.  Lid A: DNA vervolg. Het rapport DNA is in ontvangst genomen door de wethouder en daarna is er niets meer gebeurd, terwijl er toch nog de nodige stappen te nemen zijn. Wachten we op de gemeente of nemen we zelf initiatief? Er wordt besloten om de werkgroep DNA nogmaals bij elkaar te vragen om actiepunten te bepreken en als initiatiefvoorstel met de gemeente te delen. Ook voor deze en mogelijke vervolgstappen zal budget gevraagd worden.

 

Cees Hellemons: toegang tot dropbox. Cees vraagt toegang tot de dropbox zodat hij vragen op zijn vakgebied kan voorbereiden. Mark gaat dit verzorgen.

 

Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat. De verkeerssituatie is volgens hem na het weer openstellen van de Bergsebaan niet veel verbeterd. Er komen, met name tijdens file op de A58, nog steeds te lange (16m) vrachtauto’s doorheen terwijl 12m de max is. Ook de snelheid wordt niet gerespecteerd. Er wordt aangegeven dat deze problematiek meerdere malen met de verkeerskundige van de gemeente is besproken. Het blijft een feit dat het een smalle straat is waar bestemmingsverkeer (ook landbouw) doorheen mag en moet kunnen. En daarmee heeft ook “sluipverkeer” doorgang. Dit wordt nogmaals opgepakt door de werkgroep Grijs&Groen.

 

Lid C: Nieuwe leden. Tijdens een ‘speelveld Wouw-overleg’ bleek dat een viertal leden aangaf mogelijk interesse te hebben in het bestuurslidmaatschap van de dorpsraad, waarvan twee belangstellenden op kortere termijn serieus overkwamen. De voorzitter geeft aan dat het maximale toegestane ledental van 15 personen vanavond bereikt is. Als er leden zijn die aangeven er mee te willen stoppen (waaronder lid C zelf) is er plaats voor tussentijdse intreding. Meldt men zich aan tijdens de jaarvergadering, dan wordt de voordracht automatisch gehonoreerd voor zover er vrije plaatsen zijn in het bestuur.

 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 21:55 uur het overleg.