Vergaderverslag januari 2020

In de vergadering van 20 februari 2020 heeft het bestuur het verslag van januari goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Januari 2020

0    Contacthalfuur

Bemenst door twee leden. Geen inlopers.

 

1    Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen en in het bijzonder aspirant-lid Jaap Nouwen en wijkagent Mark Noordink van harte welkom. Tevens een moment van aandacht voor afscheidnemers Marjolein en Cees Hellemons. Beiden zijn bezig aan hun laatste AB vergadering.

Tevens was Arwen van Gestel uitgenodigd voor deze vergadering (agendapunt 1a). Hij heeft echter gemeld dat hij niet aanwezig kon zijn.

Mededelingen :

Er waren (wederom) geen inlopers in het inloophalfuur. Dat was eerder in de week in het inloopspreekuur van WijZijn ook al het geval. Vz stelt voor om dit laatste inloopspreekuur te stoppen en dat ook bij WijZijn te melden.

 • Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV) [IP, wk 52]
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ANV (29 jan 2020, Heerle) [IP, wk 52]

 • Voorwaardenbrief mede-organisatie nieuwjaarsreceptie Geerhoek [UP, wk 51]

 • Samen bepalen we de kaders, uitnodiging 13 feb 2020 [IP, wk 2]

 • Uitnodiging afscheidsreceptie Cees Hellemons [IP, wk 2]

 • Verplaatsing weekmarkt [IP, wk 2] [zie ook Bijlage 5]. Jan L heeft hier wel een mening over los van het feit dat hij vindt dat dit op voorhand met de Dorpsraad besproken moet worden. Daarover ontstaat een discussie die eindigt met de conclusie dat we als Dorpsraad niet gekend moeten willen worden in alle ‘proefballonnetjes’ die raadsleden en burgers op laten. Pas op het moment dat het proces richting een beslissing gaat, dienen wij als Dorpsraad conform het convenant door de gemeente geïnformeerd te worden.

2    Veiligheid

Mark Noordink licht toe waarom hij de afgelopen Dorpsraadvergaderingen verstek heeft moeten laten gaan. Hij zal in de toekomst vaker aansluiten en vz zal hem het vergaderschema toe zenden. Ook zijn collega-wijkagent Bas Nielen zal binnenkort zichzelf komen voorstellen. Mark geeft inzicht in hetgeen er tussen 22-12-2018 en 22-12-2019 in het dorp Wouw heeft plaatsgevonden. In totaal kwamen er 573 meldingen binnen wat er aanmerkelijk minder zijn dan het jaar er voor (>700). 51 Meldingen hadden betrekking op diefstal waarvan weer 7 op woninginbraken. Dat is relatief weinig wat Mark deels aan toeval maar ook deels aan sociale controle binnen het dorp en de toegevoegde waarde van Buurtpreventie wijt. Daarnaast waren er 26 verdachte situaties waarvan er 5 drugsgerelateerd waren en 48 meldingen inzake verwarde personen. Dat laatste is relatief veel en kost de wijkagenten ook erg veel tijd. De reden voor dit hoge aantal meldingen is volgens Mark te wijten aan de relatief slechte zorg voor deze mensen. Wij zullen als Dorpsraad hier bij de politiek aandacht voor vragen, mede omdat de teller voor dit jaar al weer op 14 meldingen staat.

 •  

3    Voorstellen Jaap Nouwen

Jaap stelt zich voor aan het AB als Rotterdammer die inmiddels al weer 16 jaar in Wouw woont en erg gehecht is geraakt aan het dorp. Hij wil graag onderdeel worden van het AB om vandaar uit ‘zijn steentje bij te dragen’ aan de leefbaarheid in Wouw en dan met name op het gebied van mindervaliden versus slechte bereikbaarheid van delen van Wouw voor deze groep.

 

4    Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-12-2019

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen en het verslag wordt met dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Wel zijn er een aantal aanvullende vragen en opmerkingen n.a.v. het verslag gesteld c.q. gemaakt:

 

 • Pagina 2, punt 3: Bergsestraat: Lid geeft aan dat G&G inmiddels volledig zijn geïnformeerd. Meer hierover bij de volgende vergadering.

 • Pagina 2, punt 11: 18-013: Lid heeft een foto van het bord op Facebook geplaatst met de bijbehorende tekst.  

5    Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-12-2019

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 58, 59 en 62 als afgerond te beschouwen. Van geel wordt actie 49 door de voorzitter toegelicht. Voor de overige acties: zie actielijst 14-01-2020.

 

6    Tekenen overzichtslijsten algemeen bestuur 2020

Lijst gaat rond en wordt door aanwezigen die nog niet hadden getekend alsnog getekend.

 

7    Inventarisatie rondvragen

Er zijn geen rondvragen.

 

8    Opbrengst gesprek voorzitter met wethouder Inge Raaijmakers

Op 9 januari jl. heeft de voorzitter een gesprek gehad met de wethouder. Beiden zijn tot de conclusie gekomen dat er (te) weinig zaken zijn gerealiseerd. Verslag van het bestuurlijk overleg bevat veel acties die niet zijn afgewerkt waaronder bijvoorbeeld het convenant.

We hebben te maken met veel veranderingen bij de gemeente. Cees Hellemons gaat weg en de wijkchefs worden omgezet in een poule van verbinders, elk met hun eigen specialisatie. Er blijft wel 1 aanspreekpunt voor een dorp of wijk, maar die wordt gesteund vanuit een poule specialisten op diverse onderwerpen. Dit moet eind januari formeel zijn beslag krijgen.

De leefbaarheidsagenda heeft geen aandacht gekregen. De rol van het DNA van Wouw, Vitaal Wouw en de Dorpsraad zelf is niet helder voor Inge. Rollen lopen voor haar in elkaar over. Dat is jammer en ook wel teleurstellend gezien de hoeveelheid tijd en energie die wij daar als AB in hebben gestoken.

Het bestuurlijk overleg wordt door Inge in overleg met de burgermeester gepland. Hierbij heeft de voorzitter aangedrongen om hier niet te lang overheen te laten gaan. Wordt vervolgd.

 

9    Kerstactiviteit december 2020

In aanvulling op punt 8 heeft de wethouder aangegeven dat ze persoonlijk een sterke voorkeur heeft van het organiseren van dit soort activiteiten op 1e of 2e Kerstdag. Het AB steunt dit standpunt niet. Doel is de alleenstaanden (en daarmee hopelijk ook de eenzamen) bij elkaar te brengen. De financiën mogen volgens de wethouder geen probleem zijn. De voorzitter vraagt wie hier medewerking aan wil geven. Dat zijn in ieder geval drie leden.

 

10   Bestuurlijk overleg

In de uitnodiging voor de vergadering staat een conceptagenda:

 

 • De leefbaarheidsagenda (DNA Wouw)

 • Het verslag van het vorige bestuurlijke overleg

 • De stagnatie in de convenantontwikkeling

 • Communicatie

  Deze wordt doorgenomen en akkoord bevonden.

11   Relevante tussen- en eindrapportages werkgroepen

Er zijn geen vergaderingen geweest tussen het laatste AB en deze vergadering. Evenmin zijn er nieuwe verslagen ingezonden.

 

12   Correspondentie in-en extern

In de postmap stond ook een uitnodiging voor “samen bepalen wij de kaders”. Dit is een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst die op 13 februari a.s. gehouden zal worden met in totaal 6 thema’s. Meer hierover is te vinden in bijlage 3. Met name thema 2: Prettig wonen in Roosendaal is een thema wat veelvuldig op de agenda’s van de AB’s heeft gestaan. Lid zal namens de dorpsraad bij dit thema aansluiten. Ander lid zal thema 5 bijwonen: Een veilig Roosendaal.

 

13    Glasvezel

Bijlage 4 wordt besproken. Er zijn voor- en tegenstanders en er ontstaat een discussie over het onderwerp. Uit de discussie blijkt dat er voor veel mensen nog onduidelijkheden zijn. Vandaar geeft het AB ook het advies om de fa. Heijnen ‘het podium te geven’. Dit omdat ook wel duidelijk is dat glasvezel de leefbaarheid van het dorp op de lange termijn positief zal beïnvloeden.

 

14    Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen. Lid dat om 21:45 uur is aangesloten wordt door de voorzitter bijgepraat over punt 49 van de actielijst.

Tenslotte richt de voorzitter het woord tot Cees Hellemons die sinds 2015 zich vanuit de gemeente heeft aangesloten bij de Dorpsraad. De voorzitter bedankt Cees voor zijn inzet, het feit dat hij altijd dicht bij de bewoners stond en vaak snel kon en wou schakelen. Omdat Cees er donderdag bij het etentje niet bij kan zijn, ontvangt hij bij dezen ook een formeel afscheidspresentje in de vorm van een Wouws biertje als dank voor de geroemde inzet. Van Marjolein zal voor haar inzet in het AB a.s. donderdag In den Veehandel formeel afscheid genomen worden.

 

 

 

December 2019

0 Contacthalfuur 

Bemenst door twee leden. Geen inlopers.

 

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Mededelingen : 

Kruising Kloosterstraat – Molensingel (IP, wk 47). 

Gemeentelijk beleid laadpalen (IP, wk 47). Dit stuk is binnen.  

Geluidswering spoorzone (IP, wk 47). 

Beweegpark in Wouw (UP, wk 47). 

Verkeersdrempel kruising Keldermansstraat – Glymesstraat (UP, wk 47). 

Gesprek met wijkagent Mark Noordink (IP, wk 48). 

Sfeerverlichting op de Markt (IP/UP, wk 48; IP, wk 49). Vanuit de Dorpsraad was een aantal leden aanwezig bij de plechtige ingebruikname 16 december jl. Dit was goed georganiseerd en leuk om bij te wonen.  

Dorpenfestival 6 juni 2020 (IP, wk 48). 

Ruimtelijke Ordening zonnepark(en) De Donken (IP, wk 48). 

Procedure omgevingsvergunning zonnepark(en) De Donken (IP, wk 48). 

Verslag technisch beraad Bergsestraat (IP, wk 49). 

Kennisgeving nieuwe baan Leonie Ansems (IP, wk 49). 

Uitnodiging officiële ingebruikname feestverlichting Wouw (IP, wk 49). 

Technische omgeving feestverlichting Wouw (UP, wk 49). 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Rsd (brief).

 

2 Veiligheid

Mark Noordink heeft aangegeven dat hij de volgende vergadering welke op een dinsdag zal worden gehouden wel aanwezig hoopt te zijn. De hoofdlijnen van het gesprek dat vz met hem heeft gehad, zijn terug te vinden in de dropbox; inkomende post week 48. 

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 21-11-2019 

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen en het verslag wordt met dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Wel is er een aantal aanvullende vragen n.a.v. het verslag gesteld: 

Pagina 2, punt 8: Voorzitter heeft twee leden benaderd. Beiden geven te kennen lid te willen blijven; 

Pagina 3, punt 11: Bergsestraat ‘Groen en Veilig’ heeft in de ogen van lid geen opvolging vanuit de gemeente gekregen. Namens Grijs&Groen reageert lid met de opmerking dat de bal bij de bewoners ligt. Zie ook actielijst G&G 19-003 (deze wordt verder in de vergadering behandeld). 

 

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 21-11-2019

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 48, 50, 52, 53, 54, 55 en 56 als afgerond te beschouwen. Van geel wordt ten aanzien van 8043 (bloembakken) en 8060 (identiteit) voorgesteld om deze nog tot eind 2019 ‘lopend’ te houden, en daarna, bij geen vorderingen, af te voeren. Voor de overige acties: zie actielijst 19-12-2019.  
 
5 Tekenen overzichtslijsten algemeen bestuur 2020

Lijst gaat rond en wordt door aanwezigen getekend.

 

6 Inventarisatie rondvragen

Lid 1: Bomen; Lid 2: Rolstoelwandelpaden.

 

7 Vaststellen vergaderrooster 2020

Er zijn geen inhoudelijke op- of aanmerkingen op het voorgestelde vergaderrooster wat daarmee ook formeel wordt vastgesteld.

 

8 Aan- en aftreden leden van het Algemeen Bestuur

Het DB stelt voor om eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie gaandeweg 2020 in te werken. Lid doet een tegenvoorstel: hij wil met diegenen die na 2020 nog beschikbaar zijn voor een functie in het AB samen zitten en de opties  bespreken. Wellicht zijn er alternatieven mogelijk voor de huidige manier van besturen. Wanneer dit voorstel is besproken en verder concreet is gemaakt zal het in het huidige AB worden voorgesteld en besproken. Vergadering gaat hiermee akkoord.

 

9 Dorpenfestival 2020

In de inkomende post week 48 is meer info omtrent dit onderwerp te vinden. Het DB stelt voor om in overleg met de andere dorpen te bekijken wat er mogelijk en wenselijk is. Vandaaruit een gezamenlijk voorstel doen naar de gemeente. Vergadering is akkoord met dit voorstel. 

 

10 Nieuwjaarsreceptie De Geerhoek / Dorpsraad

Op 10 januari a.s. zal De Geerhoek een Nieuwjaarsreceptie organiseren. Aan de Dorpsraad is gevraagd om deze receptie gezamenlijk te organiseren. Hier zal dan ook een financiële bijdrage voor gevraagd worden. Na een discussie gaat de vergadering akkoord met zowel het gezamenlijk organiseren alsook met een financiële bijdrage van € 250,- wanneer alle bewoners van Wouw uitgenodigd worden en de tijd van de receptie wordt verplaatst van aanvangstijd 16:00 uur naar 20:00 uur. Voorzitter zal deze condities delen met De Geerhoek.

 

11 Relevante tussen- en eindrapportages werkgroepen

Jeugd: Verslag wordt doorgenomen. Opmerking: Lid gaat de gedenkplaat van Carlton bij de kerk onderhouden.

Grijs&Groen: Actielijst bijlage 5 wordt voorgezet en kort doorgelopen. 

19-024: Mevrouw Meesters is uitgenodigd voor het inloopspreekuur, maar is niet gekomen.

19-022: Torenhof: De heer Rini Jaspers is op het inloopspreekuur in de middag geweest. Het inruilen van ‘grijs voor grijs’ is bespreekbaar voor de gemeente mits er sprake is van zelfwerkzaamheid. 

19-023: Standpunt wordt door lid nader toegelicht. 

18-013: Lid geeft toelichting op dit punt: Zolang de vergunning niet is verleend, kan er ook geen bezwaar gemaakt worden. Inzet is verbreding van de bestaande stoep in het kader van de verkeersveiligheid. Lid doet de suggestie om dit rechtstreeks met F. Theuns te bespreken.

Voorzitter geeft aan dat er vanuit de omwonenden van de Markt is gevraagd om het parkeren op het Torenplein te stimuleren. Er blijkt echter al een bord te staan waar dit op aangegeven wordt. Een suggestie die wordt gedaan is het vastleggen van het bord op een foto die vervolgens op Facebook wordt gedeeld om zo de bewoners van Wouw hier nogmaals op te attenderen. Dit wordt opgepakt. 

 

12 Correspondentie in-en extern

Geen inhoudelijke opmerkingen.  

 

13 Jaarafsluiting bestuur

Zal op 16 januari a.s. bij In den Veehandel plaatsvinden vanaf 19:00 uur. Lid geeft toelichting. 

 

14 Rondvraag en sluiting

Lid 1: In de Wesemaelestraat worden achter de huizen met nummers 10 t/m 30 bomen  gekapt. Hier is door bewoners bezwaar tegen gemaakt, waardoor dit nu door de gemeente is uitgesteld. Dit is niet bekend bij G&G. 
Tevens is er bij de ingebruikname van de feestverlichting op de Markt gebruik gemaakt van een tweetal confetti kanonnen. Kosten bedragen € 100,-. Werkt perfect en is een optie om in te zetten bij de versiering van de kerstboom. 

Lid 2: Rolstoelwandelpaden: Op 4 januari willen de Lions een cheque uitdelen voor de ‘paarse stippen’ welke de wandelpaden voor rolstoelen markeren. De penningmeester zal deze in ontvangst nemen en nodigt alle aanwezige AB-leden uit om dit samen met hem te doen. 

Lid 3: (nabrander): De burgemeester is bereid om op bezoek te komen naar Wouw om daar een bijeenkomst met de Dorpsraad bij te wonen. Vraag is of dit een regulier AB moet zijn of juist een bestuurlijk overleg? Hier wordt over gediscussieerd. Een aantal AB-leden is voor aanwezigheid in het AB om de burgemeester 1 op 1 te kunnen spreken zonder aanwezigheid van wethouders en ambtenaren. Anderen geven juist voorkeur om dit in het bestuurlijk overleg met wethouder en ambtenaren te doen zodat eenieder dezelfde informatie heeft. Na stemming wordt voor dit laatste voorstel gekozen. Houdt in dat de voorzitter dit zal delen met Corné Rommens die vervolgens dit mee gaat plannen. In het AB van 14 januari a.s. zal hier een agenda voor gemaakt worden. 

Tenslotte deelt Toon mee dat er een nieuwe uitbater voor de kantine van de sporthal is. 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging om 21:44 uur de vergadering.
 
P.S. Na afloop van de vergadering ligt er voor eenieder een folder van ‘Rondkomen in Roosendaal’ op tafel die de moeite van het lezen zeker waard is!
 
 

November 2019


0 Contacthalfuur 

Bemenst door twee leden. Geen inlopers.

 

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Veronique van Hassel. Zij heeft na overleg met DB de uitnodiging aanvaard om een vergadering bij te wonen. Veronique zal verder in de vergadering de kans krijgen zich nader voor te stellen. Een ander kandidaat AB-lid is de komende donderdagen niet in de gelegenheid om vergaderingen bij te wonen en heeft zich dan ook afgemeld.  

 

Mededelingen  

19 dec 3FM Serious Request tbv Rode Kruis in Wouw  

Glasvezel in de dorpen van de gemeente  

VKKNB organiseert op 23 nov plattelandsparlement in Venhorst 

Interactief theater over dementie op 4 dec in De Geerhoek  

Wouw on Ice van 14 dec tot 6 jan  

Enquête vrijwilligersbeleid  

Raadsvragen over gemeentelijk laadpalenbeleid  

Outdoor fitnessvoorzieningen in Wouw  

Uitnodiging informele bijeenkomst terugblik herdenking bevrijding 

 

2 Veiligheid

Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht in gestuurd. Hierop komt kritiek uit de vergadering. Het verschil met Christel is wel erg groot en ook de 2e wijkagent die is aangesteld (Bas ) en door Mark voorgesteld zou gaan worden is nog niet in beeld. Dat Mark niet aanwezig kan zijn,  zullen we moeten accepteren, maar het zou wel erg fijn zijn om dan in ieder geval geïnformeerd te worden over wat er in Wouw speelt op het gebied van veiligheid. Voorzitter zal dit in ieder geval met de wijkagent bespreken. Later in de vergadering komt de info binnen (na appverkeer) dat Mark is ingezet bij een ontruiming van een woonwagenkamp en daarom niet aanwezig kon zijn. 

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 01-10-2019

Op pagina 3, punt 10 Toerisme: lid heeft de Ster van Wouw met Peter v Oosterbosch gefietst waar in het verslag abusievelijk sprake was van Bert Oosterbos.  Het verslag wordt na deze opmerking met dankzegging aan de notulist goedgekeurd.  

 

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 01-10-2019 


5 Evaluatie viering 75 jaar bevrijd 

Mooie presentatie, aangevuld met foto’s. Voorstel om deze ook op de website te zetten wordt omarmd. 

 

6 Inventarisatie rondvragen

Lid: Katten

 

7 Zonnepanelen in Wouw Noord 

Vraag die n.a.v. het verslag naar boven komt is de volgende: In het verslag is sprake van de Akkermansstraat waarbij er in de Dorpsraad gedacht werd dat dit betrekking heeft op de Akkerstraat. De Akkermansstraat ligt aan de NO-kant van Roosendaal en de Akkerstraat in Wouw. Dit wordt nagevraagd. Tevens vraagt lid of er iemand naar de laatste bijeenkomst is geweest? Dat is het geval, waarna kort een terugkoppeling en visie op wat er die avond is besproken, wordt gegeven.  Vraag t.a.v. de laadpalen voor elektrische auto’s als tegemoetkoming van Kronos naar de bewoners van Wouw is niet gesteld door de initiatiefnemer die overigens wel aanwezig was. Hij vond dit niet de goede gelegenheid.  Op basis van dit verslag zal geen verdere actie worden ondernomen. Eerst wordt afgewacht of de raad een verklaring van geen bezwaar zal afgeven en zo ja, zal daarop stelling worden genomen. 

 

8 Aan- en aftreden leden van het Algemeen Bestuur

Bijlage 5 wordt gepresenteerd. Daarin staat aangegeven wie   hoe lang al deel uit maakt van de Dorpsraad (AB en DB). De lijst wordt doorgelopen. Voorzitter geeft aan dat er 2 personen zijn voor wie in 2020 ook het laatste jaar van de 3e termijn verstrijkt en die daarmee statutair aan het maximum  aantal jaren in de Dorpsraad komen: voorzitter is in 2020 aan het laatste (4e) jaar van zijn 3e periode waarmee hij dus eind 2020 12 jaar deel uitmaakt van de Dorpsraad. Hij geeft mee aan het eind van het jaar 2020 zijn functie neer te willen leggen en te stoppen met de Dorpsraad. Ook voor de penningmeester geldt dat hij in 2020 aan het laatste jaar van zijn 3e periode zit. Hij geeft aan dat, indien er in 2021 onvoldoende nieuwe leden zijn om de 15 plaatsten in het AB te vullen, hij graag nog minimaal een jaar door wil gaan zoals middels het huishoudelijk reglement mogelijk is.

Voorzitter doet het voorstel aan het Algemeen Bestuur om in 2020 met de huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) door te mogen gaan.  Vergadering is hiermee akkoord en daarmee is het DB voor 2020 vastgesteld. T.a.v. de overige AB-leden de volgende opmerkingen genoteerd:  WM is inmiddels 17 jaar lid van het AB. Na zijn 3 termijnen is er elk jaar een stemming geweest waarin aan het AB is gevraagd of zij, gezien het feit dat er nog vrije stoelen in het AB waren, zich erin konden vinden dat hij één van de vrije stoelen mocht vullen. Hier is inmiddels al 5 keer mee ingestemd. Hij geeft aan dat, wanneer er in 2020 weer een niet ingevulde plaats is in het AB, hij die lege stoel wederom wil vullen. Dat zal dan tevens zijn laatste periode in het AB zijn. In 2021 stopt hij definitief.  Secretaris zit in 2020 in het eerste jaar van zijn 3e periode en is daarmee dan 9 jaar lid en secretaris. Hij geeft aan eind 2020 tegelijk met de voorzitter te willen stoppen. 

JL geeft aan dat ook hij eind 2020 na 9 jaar wenst te stoppen met de Dorpsraad. 

RS zal ook eind 2020 stoppen. Hij is dan 5 jaar lid en MB'tL heeft al eerder aangegeven dat zij eind van dit jaar zal stoppen. Zij heeft dan 8 jaar deel uitgemaakt van het AB.  
Concreet betekent dit dat er dit jaar 1 AB-lid gaat stoppen en dat er eind volgend jaar in totaal 5 AB-leden zullen stoppen waaronder de voorzitter en de secretaris. Verstandig is dan ook om in 2020 deze ‘leegloop’ met ervaren leden goed voor te bereiden. 

 

9 Openbare jaarvergadering

Verslag wordt op hoofdlijnen doorgenomen en wordt akkoord bevonden. Het verslag zal ook op de website van de Dorpsraad worden gepubliceerd. Lid vraagt waarom er in het DB de beslissing is genomen om geen huis-aan-huis folder met een uitnodiging voor de openbare jaarvergadering te verspreiden. Voorzitter geeft aan dat dit als te veel werk in een te korte tijd is ervaren en dat daarom gekozen is deze gebruikelijke voorbereiding dit jaar niet te laten plaatsvinden. Dat dit verkeerd is uitgepakt en mede heeft bijgedragen aan de erg lage opkomst (slechts 10 bezoekers uit het dorp, waarvan er ook nog 1 deel uit maakt van de kascontrolecommissie) wordt ingezien. Verwachting en hoop was, dat er met een bericht op facebook en een uitnodiging in de Bode genoeg ruchtbaarheid was gegeven voor een redelijke opkomst. Het onderwerp na de pauze (groenbeheer in de gemeente Roosendaal) was op zichzelf goed en ‘prikkelend’ genoeg.  De meerderheid van de vergadering denkt dat een flyer, al dan niet van een prikkelende tekst voorzien, zou helpen aan een betere opkomst. Tevens wordt de suggestie gedaan om het formele gedeelte zo kort mogelijk te houden. Voorzitter doet de oproep om de openbare jaarvergadering voor 2020 beter en eerder voor te bereiden. Hij vraagt wie er bereid is om hem te helpen met de voorbereiding. Een drietal leden neemt het voortouw. 

 

10 Bloemrijke bermen in Wouw

Vanuit het DB is het voorstel om Grijs&Groen samen met Mark van der Zijden te laten samen zitten voor dit onderwerp. Mark is hiertoe genegen. Lid  geeft aan dat G&G dit op de agenda zal  zetten, maar dat er op dit moment veel projecten lopen en niet duidelijk is of en wanneer hiertoe gelegenheid is. 

 

11 Relevante tussen- en eindrapportages werkgroepen

Grijs&Groen: Actielijst bijlage 11 wordt voorgezet en kort doorgelopen. Zonder tegenbericht wordt de kerstboom op 7/12 geplaatst. DR-leden worden vanaf 09:00 uur uitgenodigd om deze mee te plaatsen en de verlichting op te hangen. Hierna wordt de presentatie van de Bergsestraat ‘Groen en Veilig’ voorgezet. Ook de bijlagen 12b (verslag) en 12c (snelheidsmeting) komen aan bod en worden toegelicht. Kort samengevat zijn de belangrijkste conclusies: de werkelijk gereden snelheid in de Bergsestraat valt mee en vormt voor de gemeente geen aanleiding tot aangepast beleid; ook het aantal parkeervakken is voor de gemeente geen reden tot aangepast beleid. Niet iedereen kan voor de deur parkeren, maar in de buurt is voldoende parkeergelegenheid binnen een redelijke afstand; het groen in de Bergsestraat wil de gemeente in samenwerking met de bewoners verder oppakken (burgerparticipatie). Hier zijn gelden voor beschikbaar en de verwachting is dat bijvoorbeeld het plaatsen van plantenbakken op de chicanes zorgt voor verdere snelheidsverlaging als gewenst neveneffect. Wordt vervolgd.

Geen verdere mededelingen vanuit de overige werkgroepen.

 

12 Correspondentie in-en extern

Geen inhoudelijke opmerkingen behalve dat er af en toe een bijlage in de postmap zit in een .msg versie die niet door iedereen te openen is. Voorzitter doet zijn best alle .msg-bijlagen om te zetten in .pdf; ook de bijlagen die nu als voorbeeld zijn genoemd (is inmiddels ook geschied). Tevens is er een mogelijkheid om poststukken die bij de griffie worden aangeleverd automatisch door te laten zetten naar jouw mailaccount. Voorzitter zal de link opzoeken en delen met de AB-leden.    

13 Jaarafsluiting bestuur

Voorstel is vanuit het DB om de jaarafsluiting medio januari 2020 in Wouw en in het bijzonder in Eetcafé In den Veehandel te laten plaatsvinden. Vergadering is hiermee akkoord en voorzitter zal dit samen met lid verder oppakken. Eenieder die graag hierbij aansluit is van harte uitgenodigd.  

 

14 Hondenbeleid op de website  opgesteld door G&G, wordt besproken. Het is een helder en overzichtelijk stuk en vergadering is er mee akkoord dat het zo ook op de website geplaatst zal worden. Tevens wordt het voorstel gedaan het stuk met buurtpreventiemedewerkers te delen, opdat ook zij goed geïnformeerd zijn. 

 

15 Aanvraag voucher sfeerverlichting Wouw (bomen op de Markt)

De voucheraanvraag van de ondernemersvereniging Wouw wordt inclusief de bijlagen (9a t/m 9c) doorgenomen. Voucheraanvraag is correct ingevuld en voldoet aan alle criteria. Vergadering is unaniem akkoord met het toekennen van een hele voucher. Na een korte discussie of hiervoor de vouchergelden of de Rabo-clubkasgelden moeten worden ingezet, wordt er besloten dit vanuit de vouchergelden te doen. Mocht er eind 2020 meer voucheraanvragen zijn dan er nu gelden beschikbaar zijn, kunnen die aanvragen alsnog uit de Rabo-clubkasgelden worden gefinancierd. 

 

16 Aanvraag voucher voor Kerstcadeaus Wouw

Ook deze voucheraanvraag is afkomstig van de ondernemersvereniging Wouw en voldoet aan de criteria. Ook deze aanvraag voor een hele voucher wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. De OVW zal geïnformeerd worden. 

Opmerking: Vanuit de Zonnebloem is er ook een voucheraanvraag gedaan t.w.v. € 180,-. Aangezien deze niet voldeed aan de criteria is deze voorlopig afgewezen. De Zonnebloem is geïnformeerd over hetgeen er aangepast dient te worden. Hier nog geen reactie op ontvangen.

 

17 3FM Serious Request Lifeline

Op 19 december lopen er DJ’s van Bergen op Zoom via Wouw naar Roosendaal. Dit met als doel gelden in te zamelen voor het Rode Kruis. Het leek het DB een goed idee om dit te koppelen met een bezoek aan de ijsbaan; de kinderen van de scholen hierbij uit te nodigen en dan het geheel sponsoren met een bedrag van € 200,- waarbij de kinderen gratis gebruik mogen maken van de glijbaan.  Nadere bestudering van de mail geeft een ander inzicht: Het lijkt er op dat Wouw en zeker de Markt niet wordt aangedaan. Route zou via de Bulkstraat naar Roosendaal lopen en er is waarschijnlijk geen stop in Wouw voorzien. Mocht dat zo zijn, komt het voorstel in zijn geheel te vervallen. Mocht het echter zo zijn dat de DJ’s toch via Wouw lopen en op de Markt genegen zijn tot een stop zullen we de volgende zaken voorstellen: 

Dorpsraad financiert met € 200,- een bord in de boarding van Wouw on Ice. Vergadering is hiermee akkoord; 

Van dit bedrag gaat minimaal 50% naar het Rode Kruis; 

Kinderen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij mogen gratis gebruik maken van de glijbaan en activiteit kan gekoppeld worden aan het versieren van de Kerstboom op de Markt. Sabrina zal dit dan verder oppakken en communiceren met de scholen. Voorzitter zal achterhalen hoe het nu precies in elkaar zit. Wordt vervolgd.

 

18 Rondvraag en sluiting

Lid: In Wouw lijken er incidenten te zijn met een ‘kattenhater’ in het Landeweelpark. Volgens de berichten zouden er inmiddels 2 katten zijn overleden en een hond ziek  te zijn geworden.  Er ontstaat een discussie over het grote aantal katten wat in Wouw rondloopt, ook in tuinen waar ze niets hebben te zoeken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de oproep die onlangs in de pers is gedaan om katten te voorzien van een belletje zodat de kans dat zij een vogel kunnen vangen gereduceerd wordt tot 0. 
Er zal vanuit de Dorpsraad een oproep gedaan worden bij de wijkagent om hier aandacht aan te besteden. Het is natuurlijk onacceptabel om huisdieren te vergiftigen.  Tevens maakt lid melding van een verdachte auto in de buurt van de sporthal die haastig vertrok toen zij polshoogte ging nemen. In Wouw hebben zich in de afgelopen periode meerdere inbraken voor gedaan. Het gemis van de juiste info m.b.t. dit onderwerp is ook hier weer voelbaar. 
 


Oktober 2019

0 Contacthalfuur 

Bemenst door twee leden. Geen inlopers.

 

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Hij geeft het woord aan lid-1. Die biedt zijn excuses aan voor zijn afwezigheid zonder kennisgeving, geeft aan dat die veroorzaakt wordt door irritatie met andere AB-leden en dat hij zelf deze personen zal aanspreken om de lucht te klaren. Daarna krijgt lid-2 het woord om te danken voor de bloemen en de bijbehorende steun vanuit de Dorpsraad. 

Mededelingen :

 • Beantwoording raadsvragen RL/PvdA over Geerhoekgebied, door weth Theunis  (wk 35/IP). Lid maakt van de gelegenheid gebruik om zijn ongenoegen te uiten over de wijze waarop dit traject loopt; de communicatie plaats vindt en de manier waarop Vitaal Wouw in de media wordt weggezet. Wordt vervolgd 
 • Bas Nielen wordt collega-wijkagent van Mark Noordink in de dorpen (wk 35/IP) 
 • Terrassen en parkeren op de markt-1 (wk 35/UP) 
 • Terrassen en parkeren op de markt-2 (wk 35/UP) 
 • Verzoek om duidelijkheid in de relatie tussen Dorpsraad en Vitaal Wouw (wk 36/UP) 
 • Uitnodiging Week tegen de Eenzaamheid (wk 37/IP) 
 • Kleine Kernen Magazine – zorgnummer (wk 38/IP) 
 • BNDeStem publiceert reactie Dorpsraad op Geerhoekstuk (wk 38). Voorzitter geeft aan dat lid zonder vooroverleg dit ingezonden stuk bij de krant heeft aangeleverd. Deze heeft hiervoor achteraf bij voorbaat zijn excuses aangeboden; de voorzitter geeft aan dat dit inderdaad niet de correcte werkwijze is. 
 • Verlenging e-Herkenning aangevraagd bij Reconi (opvolger van Cre-Aim) 
 • Vz spreekt wethouder Theunis over Geerhoekgebied (wk 39) 
 • Aanvraag bij Lions om financiële ondersteuning bij upgrade rolstoelpadenaanduidingen (wk 39) 
 • Oproep aansluiting bij delegatie mbt afscheid burgemeester Niederer (wk 39/UApp) 
 • Lid geeft aan dat er in de notulen is opgenomen dat er zowel in juni als in augustus veel afwezigen waren (2x 7 afwezigen van de AB-leden) en dat er ook nu weer 4 leden missen. De lage opkomst baart zorgen en de hoop wordt uitgesproken dat we weer zo veel mogelijk met zijn allen aanwezig zullen zijn op de geplande vergaderingen.  

Op de agenda:

 • Energietransitie in de rijdende bakkerij: vrijdag 4 oktober (tegenover Jumbo). Dit punt wordt toegelicht en de voorzitter moedigt eenieder aan om eens te gaan kijken, luisteren en je zegje te doen. 
 • Vier de Wind; zaterdag 5 oktober (molen De Arend) 
 • Bezoek raadsleden en college aan Wouw: zaterdag 12 oktober (kerk en op locatie). In de vergadering van de commissie die dit bezoek voorbereidt en die gisteren heeft plaatsgehad, is besloten gezien de lage opkomst (10 van de 41 genodigden) om de vergadering uit te stellen naar het voorjaar van 2020. De afmelding met de bijbehorende motivatie is inmiddels naar alle partijen verzonden. Jammer! 
 • Viering bevrijding van Wouw: maandag 28 oktober (monument 28 Oktoberstraat) 
 • Openbare jaarvergadering: dinsdag 29 oktober (De Geerhoek)

2 Veiligheid

Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht ingestuurd. 

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 29-8-2019 

Er zijn geen tekstuele en wel één inhoudelijke opmerking: 

Bij punt 3 vaststelling verslag; punt 1 Mededelingen; Koffie-uurtje: Geen nieuwe info.  Het verslag wordt na deze opmerking met dankzegging aan de notulist goedgekeurd.  

 

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 29-08-2019 

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 41, 42 en 43 als afgerond te beschouwen. Van geel wordt voorgesteld actie 34 af te voeren. Tevens wordt er gevraagd aan Groen & Grijs om de situatie rondom het inzamelen van blik bij de glascontainers bij de Jumbo te agenderen. Er moet echt iets aan de situatie gedaan worden nu de container continu vol zit. 

 

5 Bezoek raadsleden en college aan Wouw

Bij de opening en mededelingen is hier al aandacht aan besteed. Lid-1 geeft zijn visie op de afzeggingen. Lid-2 licht toe wat er gisterenavond is besproken en hoe het besluit tot stand is gekomen. Afhankelijk van de reacties m.b.t. de afzegging kan er besloten worden de uitnodiging door te zetten naar voorjaar 2020. 

 

6 Inventarisatie rondvragen

Lid-1: Rol van Dorpsraad bij co-creatie proces

Lid-2: Vier de Wind en Energie transitie; Cees Hellemons

 

7 Zonnepanelen in Wouw Noord

Lid-1 is aanwezig geweest bij het bezoek aan de locatie. Daar waren ca. 15 tot 20 personen variërend van raadsleden tot omwonenden. Wederom waren er veel vragen m.b.t. de locatie zelf (niet onderhandelbaar). Kronos geeft te kennen dat er qua inrichting vrijwel alles mogelijk is. Lid-2 licht het vertrekpunt van de gemeente toe: er zijn 15 zogenaamde RES-gemeenten (Regionale Energie Strategie) die om te kunnen voldoen aan de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord (vermindering van de CO2-uitstoot met 50% in 2030) regionaal zoekgebieden hebben aangegeven voor o.a. grootschalige zonne-energieprojecten. In de raad is het voorstel goedgekeurd om in de gemeente Roosendaal in totaal 75 hectare te bestemmen voor de plaatsing van zonnepanelen. Vandaar dat de locatie nu ook niet ter discussie kan staan. De raad is immers eerder akkoord gegaan. 

 

8 Bevrijdingsfeest 28 oktober 2019

Lid licht het programma tot op heden toe. Een aantal zaken die plaatshebben zijn: 

Viering gericht op de schoolkinderen; 

Route wordt versierd door comité en aanwonenden;  

De harmonie speelt een rol; er wordt een voertuig uit die periode gezocht en er worden liedjes gezongen – gedichten voorgelezen; 

De nieuwe burgemeester legt een krans; 

Het bevrijdingsvuur dat in Normandië aan land is gebracht zal in Nispen worden opgehaald en naar Wouw worden gebracht. AB leden die mee willen helpen met het versieren zijn vanaf 13:00 uur welkom op zondag 27 oktober in de 28 Oktoberstraat.

 

9 Openbare jaarvergadering 
Nu het bezoek van de raadsleden aan Wouw geen doorgang zal vinden is het groen- en grijsbeheer nog het enige agendapunt voor de openbare jaarvergadering. Eenieder wordt  uitgedaagd nog met andere punten aan te komen. 

 

10 Relevante tussen- en eindrapportages werkgroepen

Er zijn geen verslagen van de werkgroepen binnen gekomen. 

Wel geeft lid-1 een toelichting op de situatie bij de Koele Kikkers: 

Er waren bij de laatste disco 85 kinderen aanwezig. Er was veel enthousiasme aan zowel de kant van de kinderen als aan de kant van de Koele Kikkers.

Lid-2 heeft enkele zaken te melden vanuit Toerisme: 

Lid en Peter van Oosterbosch hebben de Ster van Wouw gefietst en de bewegwijzering nagelopen; 

Lid  is ook aanwezig geweest bij de opening van de natuurpoort in Wouwse Plantage. Hij betreurt het dat de kaart aldaar in de volle zon hangt wat de leesbaarheid op termijn niet ten goede zal komen; 

Lid geeft tevens aan dat de bewegwijzering in Wouw naar diverse locaties terug in beheer is bij Wouw Promotie.

Geen verdere mededelingen.

 

11 Correspondentie in-en extern

Lid lijkt het makkelijker de inkomende post per maand i.p.v. per week te archiveren. Na een stemrondje wordt besloten de huidige methodiek (archiveren per week) te handhaven.

 

12 Rondvraag en sluiting

Lid-1: Bij het co-creatieproces is er veel mogelijk. Is het dan geen goed idee om bij de gemeente/Kronos in te spelen op meer laadpalen voor elektrische auto’s in Wouw. Het AB vindt het een goed idee om meer laadpalen in Wouw te realiseren maar vindt dat, gezien wij niet deelnemen aan het co-creatie proces, we dit initiatief aan de bewoners van Wouw moeten laten.  Wonen en Mobiliteit zullen dit verder oppakken. 

Lid-2: Graag aandacht op Facebook voor de activiteit bij molen De Arend op 5 oktober a.s.: Vier   de wind en voor het bezoek van bakkerij De Eenvoud inzake de energietransitie op 4 oktober  tegenover de Jumbo. Er zal een stuk op de website van de Dorpsraad geplaatst worden waar   geïnteresseerden via een link op Facebook naar de onderwerpen geleid zullen worden. 

Voor Cees Hellemons had lid de vraag wat er met de bomen gaan gebeuren aan het plantsoen op de Hogewerf nu daar een zware tak naar beneden is gekomen. Dit wordt door de gemeente opgepakt in het najaar. 

Cees: Gaat per 1 januari 2020 stoppen bij de gemeente (prepensioen). Zijn opvolgster Lisette Ventevogel gaat per 1 november zijn functie overnemen. Cees wil graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn opvolgster bij de Dorpsraad voor te komen stellen. Dat zal waarschijnlijk op 17 december a.s. gaan plaatsvinden. Tevens heeft hij aan Buurtpreventie een handige manier doorgegeven om defecte straatlantaarns te melden. 
 

Overige verslagen 2018/2019