Vergaderverslag juni 2019

In de vergadering van 29 augustus heeft het bestuur het verslag van juni goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl


     0.   Contacthalfuur Bemenst door twee AB-leden. Terugkoppeling onder punt 5.

 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heer Arthur van Oosterhout van WijZijnTraverse van harte welkom. Arthur is de opvolger van Leonie Ansems als opbouwwerker. Hij stelt zich kort voor aan het AB en datzelfde doet het AB aan Arthur.

  Mededelingen  :

 

 • Folder ‘Mobiliteit is meedoen. Participatieve aanpak om met mobiliteit eenzaamheid te voorkomen’, stappenplan om lokale vervoerssituatie te verbeteren [wk 21, IP]. AB heeft contact opgenomen met Sahr. Die hebben geen behoefte aan samenwerking met een andere partij. Reden is gelegen in ‘angst’ dat vrijwilligers van Sahr deels over gaan in andere partij waardoor Sahr niet of moeilijker kan voldoen aan de behoeften van de klanten.

 • Opening speelterrein Ridderstraat [wk 21].

 • Nieuwsbrieven VKKNB mei en juni [resp wk 21 en wk 25].

 • Planbrochure Vitaal Wouw over revitalisering Geerhoekgebied [wk 21, IP]

 • Brief standpunt Dorpsraad inzake zonneweide Wouw-noord naar wethouder en griffie [wk 21, UP].

 • Gesprek met wethouders Theunis en Raaijmakers over leefbaarheidsagenda en over proces Vitaal Wouw [wk 23]. Wethouder Raaijmakers heeft in overleg benadrukt dat het vaststellen van de leefbaarheidsagenda voor Wouw moet gebeuren i.o.m. de raadsleden die daarvoor uitgenodigd kunnen worden in Wouw. Wordt verder gestalte aan gegeven in agendapunt 6. Wethouder Theunis heeft t.a.v. Vitaal Wouw aangegeven contact te heropenen ‘middels  een kop koffie’. Hij heeft aangegeven dat dit nog voor aanvang schoolvakantie zal plaatsvinden. DB zal hem aan deze afspraak herinneren.

 • Lezing ‘Doorverwijzen naar eenzaamheidsinterventies in Rsd’ [wk 23, AB/WG].

 • Koffie-uurtje met wethouders Koenraad en Raaijmakers in De Geerhoek [wk 24]. Dit was een succes. Er waren veel bezoekers (>20). Omdat het een informeel overleg was zijn er geen notulen. Wel zou  Dion van de Broek voor een actielijst zorgen van punten waar ter plekke geen antwoord op kon worden gegeven. Bezoekers van dit gesprek benadrukken dat het belangrijk is dat de gemeente ook terugkomt op deze punten. Anders is de kans groot dat het positief sentiment na dit bezoek omdraait. DB zal bij Dion de actielijst (nogmaals) opvragen.

 • Gesprek Dorpsraad met gemeente en Kronos over co-creatieproces [wk 24]. Punt komt bij agendapunt 3 aan de orde.

 • Uitnodiging om deel te nemen aan landelijke opschoonactie op zaterdag 21 september 2019 [wk 24, IP]. Onze ‘Coach van Schoon’ ziet op dit nog geen mogelijkheden om dit in te vullen. Kees Bovée die hem de laatste keer heeft waargenomen is de 21e september weg met de Vierschaer. Lid AB geeft aan dat het erg jammer zou zijn wanneer er geen invulling zou worden gegeven aan deze landelijke dag en geeft aan dat hij zich daar in overleg met Kees wel voor in wil zetten. Lid neemt contact op.

 • Uitnodiging (herhaald) om deel te nemen aan regiobijeenkomst VKKNB in De Heen op vrijdag 21 juni 2019, 11:00 – 13:00 uur [wk 25]. Twee AB-leden zijn hier naar toe geweest. Was bijeenkomst van VKKNB in samenwerking met Universiteit van Wageningen. Die hadden in de breedste zin gekeken naar de toekomst van Steenbergen. De toehoorders waren onder de indruk van en geïnspireerd door ‘het positivisme van de jeugd over de toekomst’.

 • Informatie over start Rabo ClubSupport [wk 25, IP]. De Dorpsraad was niet uitgenodigd voor deze actie. DB heeft hier contact over opgenomen en een aanmeldcode ontvangen. Penningmeester zal de Dorpsraad met deze code aanmelden.

 • Bijeenkomst van het CDA in de Geerhoek: Lid AB geeft een terugkoppeling over deze avond: Goede avond met een relatief jong team waarbij in een open sfeer overleg heeft plaatsgevonden. Zaken die o.a. aan de orde zijn geweest zijn: de dominantie van Roosendaal t.o.v. de dorpen; zonnepanelenpark in Wouw-noord en het niet respecteren van het historisch lint wanneer het gaat over de oude straatlantaarns. Het laatste punt wordt specifiek door het CDA verder opgepakt.

       2. Veiligheid   Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht ingestuurd.

      3.Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 23-05-2019   Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke     

         opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

     4. Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 23-05-2019    In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de

         acties 27, 28, 30 en 31 als afgerond te beschouwen als ook 8057 in de categorie ‘geel’.  Voor de overige acties: zie

         actielijst 25-06-2019.

     5. Inventarisatie rondvragen   Er zijn geen rondvragen. Wel is er een dame op het inloopspreekuur geweest. Aanleiding is 

         het ontbreken van afvalbakken aan De Donken en aan de Heining waardoor het opruimen van de zakjes met honden-   

         poep lastig wordt. Vraag is dus om afvalbakken bij te plaatsen. Formulier is overhandigd aan de voorzitter die dit bij Cees

         Hellemons onder de aandacht zal brengen. Wordt vervolgd.

         Lid AB licht het standpunt t.a.v. handhaving toe aan Arthur waarbij hij benadrukt dat ‘de burger’ behoefte heeft aan het

         handhaven op kleine zaken als parkeren, loslopende honden en hondenpoep. Dit terwijl handhaving zich lijkt te focussen

         op grote zaken als drugs en illegale bewoning.

     6. Werkplein t.a.v. leefbaarheidsagenda   Er worden 3 groepjes gemaakt waarbij antwoorden worden gezocht op de        

         vragen:

 

 • Wanneer en wie nodigen we uit voor een raadsbijeenkomst in Wouw;

 • Wat zijn de onderwerpen en wie laten we daar bij aansluiten en

 • Hoe gaan we die presenteren / voor het voetlicht brengen?

          De groepjes delen hun standpunten aan elkaar en er wordt gediscussieerd over de invulling. Uiteindelijk worden de   

           volgende standpunten meegenomen voor een nadere uitwerking:

 

 • Wanneer: medio oktober / november (er gaat de komende maanden wegens de vakantie natuurlijk ‘tijd verloren’),

 • Wie: de voltallige raad (35 personen),

 • Waarom: Hoe legitimeren we deze vergadering? Hoe creëren we betrokkenheid?

 • Wel of niet naar locaties? Zo ja, met de fiets of met een busje van De Groot? Niet naar de locatie: kunnen we een film presenteren waarin we alles laten zien wat we willen bespreken en waar wij als dorpsraad bij betrokken zijn?

 • Wie nodigen we uit om onderwerpen toe te lichten? Vitaal Wouw (herinrichting Geerhoekgebied), de ondernemersvereniging (mogelijke verplaatsing Jumbo naar sporthal en het effect daarvan), Cluzona en het Kasteel van Wouw (waterbeheer en -berging met culturele waarde) worden met name genoemd.

 

Er wordt besloten om een werkgroep op te richten die met het programma en de opzet aan de gang gaat. DB neemt de flip-over/vellen mee naar huis en op basis daarvan zal er verder gewerkt worden.

       7. Zonnepanelen in Wouw-noord

 

Bijlage 3 wordt voorgezet. Dit is een conceptverslag waarin de opmerkingen van de deelnemers nog  verwerkt moeten worden. Het verslag wordt door de werkgroep toegelicht. Afgesproken wordt om het verslag af te ronden en daarna te delen. De Dorpsraad heeft ook in de bijeenkomst haar standpunt om niet aan de co-creatie deel te nemen omdat de locatie al vaststaat vastgehouden. De omwonenden gaan wel deelnemen aan de co-creatie om op die manier nog enigszins invloed op het proces uit te kunnen oefenen.

 

Lid AB heeft de plattegrond van de gemeente Roosendaal bewerkt. Hij heeft inzichtelijk gemaakt welke gebieden gebruikt worden voor bewoning en welke gebieden voor industrie / logistiek. De tekening geeft inzicht in hoe groot het oppervlak in de gemeente is voor industrie en dat daarmee de beoogde oppervlakten met zonnepanelen ruimschoots in te passen zijn door bijvoorbeeld daken te benutten.

 

Lid AB stelt voor om bij de VKKNB te vragen hoe andere kernen met het onderwerp

 

zonnepanelen en windmolens om gaan. DB gaat dit inbrengen.

       8. Convenant nieuwe stijl

 

DB heeft in bijlage 4 een concepttekst opgenomen die in de vergadering besproken zal worden. Echter, na het koffie-uurtje met de wethouders is tussen neus en lippen door aangegeven dat de eerder toegezegde ondersteuning vanuit en overleg met de gemeente niet gaat plaatsvinden. De DR, zo werd gesteld,  kan haar conceptconvenant insturen en de gemeente zal na toetsing op juridische zaken daar een standpunt over innemen.

 

Besloten wordt om het concept niet inhoudelijk door te nemen maar dat DB informatie zal ophalen bij Desirée over de veranderde visie van de gemeente. Vooralsnog zullen we als Dorpsraad vasthouden aan het huidige convenant wat destijds door zowel de Dorpsraad als de gemeente is goedgekeurd en bekrachtigd. Wordt vervolgd.

        9. Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen

            a. Grijs en groen: Bijlage 5 roept geen vragen op.

     10. Correspondentie in- en extern   Geen opmerkingen

     11. Rondvraag en sluiting   Er zijn geen rondvragen gesteld. Lid AB heeft echter nog wel een ‘nabrander’: De gemeente

           heeft gepubliceerd dat zij ca. 2.3M over heeft gehouden van de begroting. In de pers heeft men breed uitgemeten waar de

           overgebleven gelden naar toe gaan. Het is wederom betreurenswaardig dat er geen Euro naar de dorpen gaat. Lid stelt

           voor om hiervoor met de dorpen aan tafel te gaan. Hoewel dit de voorkeur heeft, is de responstijd erg kort (anders zijn de

           toegezegde gelden al verdeeld). Vandaar het voorstel om gezamenlijk met de andere dorpen hier een schrijven voor op te

          stellen waarin namens de dorpen het ongenoegen over deze werkwijze wordt uitgesproken. Deze brief zal dan namens de

          dorpen naar de griffie worden verzonden. Vergadering is hiermee akkoord.

 


Overige verslagen 2018/2019