Vergaderverslag juli 2020

In de vergadering van 1 september 2020 heeft het bestuur het verslag van juli goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Juli 2020

 

 1. Contacthalfuur

  Geen inlopers.

 2. Opening en mededelingen

  De voorzitter opent wegens enige vertraging met de elektronica om 20:05 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Jasper van de Putte die als aspirant lid een vergadering komt bijwonen. In overleg met de vergadering wordt besloten om punt 10, 11 en 12 te behandelen voor punt 7.

  Mededelingen :

 

 • Volgende vergadering (september): In de postmap van week 24 zit een schrijven van mevrouw Kiezenberg. Zij biedt aan om meer uitleg bij het onderwerp mantelzorg te komen geven. Zij zal worden uitgenodigd voor de vergadering van september.

 • Toekomst ‘Ken uw Wouw’. Voorzitter geeft aan dat er steeds minder op de foto’s gereageerd wordt en dat het in alle eerlijkheid ook steeds lastiger wordt om nieuwe onderwerpen voor de foto’s te vinden. Hij heeft nog een kleine voorraad foto’s als ook cadeaubonnen waarmee het jaar prima vol gemaakt kan worden. Hij vraagt zich echter af of er nog toekomst is voor dit item. Lid doet de suggestie om naast het artikel in de Bode en de Krant ook het item op Facebook te plaatsen. Dat is een heel ander publiek en wellicht dat dit weer nieuwe energie geeft. Voorzitter zal het item ook naar lid verzenden zodat die het kan plaatsen.

 • Kunstwerk De Hoogt. Karel Schrooyen heeft een idee voor een kunstwerk in plan De Hoogt besproken met wethouder Theunis. Die is positief maar adviseert Karel om ook met de Dorpsraad het gesprek aan te gaan. In bijlage 7a, 7b en 7c treft u een toelichting op en een impressie van het beeld aan. Inmiddels heeft er al een gesprek plaats gevonden met de werkgroep Cultureel Erfgoed. Wordt vervolgd.

 • Toeristenkaart: ‘De Ster van Wouw’. Er is een nieuwe opmaak gemaakt van de Ster van Wouw. Die ziet er erg goed uit. De nieuwe folder ligt bij de drukker en zal na terugkomst van lid met een officieel persmomentje gepubliceerd worden.

 • Tenslotte zijn de ruimere openingstijden van De Geerhoek het vermelden waard. Deze zal ook in de zomer deels open blijven. Voor meer info: Zie de website van De Geerhoek.

3. Veiligheid

Wijkagent Mark Noordink is niet in staat de vergadering bij te wonen. Wel heeft hij een overzicht doorgestuurd van de meldingen die bij de politie gedaan zijn. Dit wordt gedeeld in de vergadering. Het betreft de periode van 1 januari dit jaar tot 1 juli.

Diefstal – Woninginbraak: 31 – 2. Dit is lager dan normaal.

Ruzie: 21

Verkeer: 63

Verdachte situaties: 16

Drugs: 1

Overlast: 13. Dit is meer dan het geval is in de omliggende dorpen.

De meldingen overlast en ruzie zijn veelal terug te leiden tot een zeer beperkt aantal (vaak verwarde) personen / een zeer klein gebied. 1 Situatie levert vaak meerdere meldingen van verschillende personen op.

 

4. Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 02-06-2020

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen en het verslag wordt met dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

Wel zijn er een aantal vragen, opmerkingen en aanvullingen m.b.t. hetgeen is vastgelegd:

P2: Join Us: De lagere scholen in Wouw vallen buiten de doelgroep. Een flyer die Arthur zal delen zal dan ook niet op de scholen worden aangeboden, maar wel gedeeld worden op Facebook zodat met name ouders de weg naar Join Us kunnen vinden.

P2: HSP: De Hondenspeelplaats die mogelijk in de nieuwe waterberging zou komen is bij de Brabantse Delta niet goed ontvangen. Dit vanwege de eventuele overlast van uitwerpselen. Lid geeft aan dat de Brabantse Delta blijkbaar een verkeerd beeld heeft bij een HSP. Dit is geen honden uitlaatplaats maar juist een gebied waar honden kunnen spelen, maar niet bedoeld voor het achterlaten van uitwerpselen. Wordt door G&G nog bij de Brabantse Delta toegelicht.

P3: Geen Kindervakantiewerk in 2020; wel subsidie toegewezen gekregen. Brief naar de gemeente is verzonden. Geen reactie. Gedeeld in gesprek met de wethouder. Nog steeds geen reactie.

P4: Werkgroep Wonen en Mobiliteit zal het onderwerp jongerenhuisvesting / Tiny Houses weer oppakken met Claudia Steendijk en Wouter Wille.

 

5. Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 02-06-2020

Voor de acties: zie actielijst 02-07-2020.

 

6. Tekenen overzichtslijsten algemeen bestuur 2020

De ontbrekende handtekeningen worden gezet. Hiermee is de lijst voor 2020 afgewerkt.

 

7. Inventarisatie rondvragen

Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag.

 

10. Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen

Actielijst Grijs en Groen wordt doorgenomen en toegelicht:                  

Processierups: De plaatsen die waren aangegeven bij de gemeente zijn inmiddels aangepakt. Er zijn echter nieuwe locaties gemeld: De Plantagebaan, het Catharinapark en de Spellestraat.

Punt 14 van de actielijst: Hondenpoep in het Catharinapark: Hiervan is een melding gemaakt bij Toezicht & Handhaving. Hiervan is inmiddels een melding ontvangen dat deze extra zal controleren.

 

11. Correspondentie in- en extern

Lid.: In de inkomende post zit een stuk waarin gemeld wordt dat bij de nieuwbouw van de Stappen na het realiseren ca. 2/3 van de grond weer teruggegeven wordt aan de gemeente. Lid pleit ervoor om samen met de inwoners van Wouw (en dus niet enkel met de omwonenden) op zoek te gaan naar de mogelijkheden die deze vrijgevallen grond biedt:

Huisvesting middels ‘tiny houses’,

CPO woningbouw,

Uitbreiding / verlenging van het park,

Etc.

Dit zou in zijn ogen zelfs een onderwerp kunnen zijn wat in de openbare jaarvergadering aan de orde komt. Lid stelt voor om het onderwerp in ieder geval mee te nemen in het overleg van de werkgroep W&M in het gesprek met Claudia Steendijk/Wouter Wille. Dit wordt opgepakt.

Tevens maakt lid de werkgroep W&M er op attent dat er in de strook tussen ontsluiting plan De Hoogt en de Bulkstraat er nog een strook open is voor woningbouw. Dit is bij W&M bekend.

 

12. Tracé de Bulkenaar

Het verslag van de bijeenkomst inzake de Bulkenaar (bijlage 3) wordt doorgenomen. Lid licht  een en ander toe:

Het was een goed en open overleg;

Tracé 2 is definitief gekozen. Dat heeft impact op de Wouwenaar en met name voor de mensen die in de buurt van de Molensingel wonen. De mensen van de gemeente (Perry van Kempen en Laura Verschure) zijn van harte genegen om in de openbare jaarvergadering de impact voor Wouw en de mogelijke beheersmaatregelen toe te komen lichten. Het AB is voltallig eens met het agenderen van dit onderwerp voor de OJV. De suggestie om ook de scholen uit te nodigen voor dit onderwerp wordt meegenomen.

Lid doet de suggestie om, wanneer dit onderwerp voor de OJV wordt geagendeerd dit te koppelen aan het onderwerp F58; het snelfietspad tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

Tenslotte maakt de vergadering de complimenten voor het verslag dat lid heeft gemaakt!

 

8. Dorpsraad 2.0

Lid geeft een update van de status:

In februari van dit jaar zeer voortvarend van start gegaan;

De coronaperiode heeft roet in het eten gegooid en voor onvoorziene vertraging gezorgd;

Ca. een maand geleden weer opgepakt en met alle overblijvende leden overleg gehad. Er is akkoord over de gekozen route.

Deze zomer nog 1 overleg wat moet sorteren in een plan van aanpak in september.

Inhoudelijk: Om in minder uren (dan met name vz er nu in steekt) toch tot een vergelijkbare ‘output’ te komen zal er ‘slimmer’ gewerkt moeten worden. Daartoe zal het werk op een andere manier moeten worden verdeeld. Een middel hiertoe zal zijn het werken in projecten. Dat houdt in dat de beschikbare menskracht anders zal worden verdeeld. Wordt vervolgd in het AB van september.

 

9. Convenant

Het huidige convenant stamt uit 1997. Het is een bondig stuk (3 pagina’s) wat de nodige juridische / notariële taal bevat. Om de leesbaarheid van het stuk te verbeteren heeft de werkgroep Convenant medio vorig jaar het stuk herschreven. Dit heeft echter niet kunnen rekenen op ‘applaus vanuit de gemeente’.

Vervolgens heeft vz een op internet beschikbaar document uit een andere gemeente opgehaald en herschreven naar Roosendaal. Dit basisdocument is slechts 1 A4 groot en zou moeten kunnen dienen voor alle leefbaarheidsgroeperingen in de gemeente Roosendaal. Over dit document wordt uitgebreid gediscussieerd.  De conclusies zijn:

Basisdocument is op hoofdlijnen akkoord;

Het moet echter een onverbrekelijk deel vormen met een addendum waarin de praktische zaken worden vermeld als budgetten, vouchers e.d. Tevens biedt dit zowel de gemeente als de bewonersplatforms de gelegenheid om de ‘verbijzondering’ van hun situatie vast te leggen en daar additionele afspraken over te maken. Zonder het addendum verliest het document zijn juridische waarde.

Afgesproken wordt:

Vz legt de 2 documenten naast elkaar en zal hetgeen er mist in het nieuwe basisdocument opnemen in het addendum. Dit stuk wordt voorafgaand aan de volgende vergadering gedeeld. Dan kan er in de vergadering over gediscussieerd worden en vervolgens een besluit genomen worden over de definitieve inhoud.

Tevens zal vz de gemeente informeren over de vertraging in de besluitvorming. Echter, de basis moet zijn een goed stuk en niet een snel opgeleverd stuk.

 

13. Dropbox

Lid geeft aan dat bij de meeste leden de problemen met de Dropbox zijn verholpen. Uit een ‘rondje langs de velden’ blijkt dat een aantal leden documenten niet kan openen. Daar lijkt willekeur in te zitten. Afgesproken wordt dat, wanneer iemand problemen heeft met het openen van een document, hij of zij dit direct meldt in de app-groep waardoor een ander kan controleren of hij/zij dat probleem ook heeft. Hiermee proberen we korter op de bal te spelen.

 

14. Vergaderrooster en Jaarvergadering 2020

Het DB heeft voorgesteld om de geplande bijeenkomst van 1 sep te handhaven en de Openbare Jaarvergadering (24 sep) en de AB van 17 nov om te ruilen. De AB’s van oktober (15) en december (17) blijven staan.

Lid geeft aan dat een en ander natuurlijk samenhangt met de Dorpsraad 2.0. Het oorspronkelijk idee was om de nieuwe dorpsraad te presenteren op de openbare jaarvergadering. Nu het voorstel wordt gedaan om de OJV van dit jaar in november te houden komt dat voor de DR2.0 te vroeg.

Na een discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden wordt het volgende overeen gekomen:

De OJV van 2020 zal op 17 november gehouden worden. Vz zal de werkgroep OJV op korte termijn bij elkaar roepen om te starten met de voorbereidingen;

De Dorpsraad 2.0 zal gepresenteerd worden in een 2e OJV welke in Q1 van 2021 gehouden zal worden; vermoedelijk in maart;

De AB-leden die hebben aangegeven eind van dit jaar te willen stoppen zullen in de gelegenheid gesteld worden om ook eind 2020 te stoppen. Hoewel naar buiten de DR2.0 dan nog niet gereed zal zijn, zal het intern zodanig georganiseerd worden dat vanaf 1-1-2021 2.0 het stokje zal over nemen. Hiertoe zullen een aantal leden ook met het huidige DB mee kijken hoe en wat hier gebeurt zodat ook die kennis niet verloren gaat;

In de OJV van Q1-2021 zal een prominente plek worden ingeruimd voor het afscheid van de voorzitter;

Het hierboven voorgestelde rooster voor de 2e helft van 2020 wordt unaniem aangenomen.

Onderwerpen voor de OJV van dit jaar zijn dus onder andere: Tracé 2 Bulkenaar en de F58. Mogelijk kan Wonen en Mobiliteit i.c.m. het door lid ingebrachte onderwerp herinrichting terrein De Stappen ook nog een geschikt onderwerp opleveren.

 

15. Huishoudelijk reglement

In de AB van juni 2020 is het onderwerp ‘schorsing en ontslag’ van bestuursleden aan de orde gekomen. Reden was gelegen in het feit dat een aantal AB-leden frequent niet aanwezig was en dit ook zonder kennisgeving.

De statuten van 1999 geven in artikel 6, lid 4 het AB de bevoegdheid om leden te schorsen, cq te ontslaan; daarvoor worden de voorwaarden beschreven. Niet opgenomen is om welke reden deze instrumenten zouden kunnen worden ingezet. Er van uitgaande dat de leden de verantwoordelijkheid die zij zijn aangegaan door lid van de Dorpsraad te worden naar behoren zullen dragen hoeven we hier nu niets meer mee te doen. Een eventuele aanvulling op het huishoudelijk reglement wordt daarmee een taak voor de Dorpsraad 2.0.

 

16. Aanvraag voucher Wouw helpt Wouw

Bijlage 6 wordt besproken. Na een inhoudelijke discussie wordt het volgende afgesproken:

We moeten zuinig zijn op onze vrijwilligers. Echter, wanneer we die belonen doen we dat rechtstreeks vanuit de Dorpsraad;

Afhankelijk van hoe de vrijwilligers zijn verdeeld over de andere dorpen kan er ook een verdeling gemaakt worden van de kosten over de andere leefbaarheidsgroeperingen;

De vrijwilligers (in ieder geval die uit Wouw) zullen hun bedankje aangeboden krijgen in de OJV van november.

Vz bespreekt dit met Johan.

 

17. Kostendeclaratieformulier

Bijlage 5 wordt toegelicht. Vergadering is akkoord met het nieuwe formulier.

 

18. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen ingediend en er zijn ook geen ‘nabranders’.

 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:09 uur de vergaderingOverige verslagen 2018/2019