Vergaderverslag mei 2019

In de vergadering van 25 juni heeft het bestuur het verslag van mei goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl


0 Contacthalfuur. Bemenst door lid.

1 Opening en mededelingen   De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur. Bij het inloop Dorpsspreekuur eerder deze middag was 1 dame voor de Dorpsraad aanwezig.

Mededelingen :  Wijkschouw voor locatie hondenspeelplaats heeft 4 treffers opgeleverd (wk 10)  Kompan heeft renovatie speelveld Ridderstraat ingetekend en geoffreerd (wk 11)  Uitnodiging om als Gast van de Raad een vergadering bij te wonen (wk 12)  Uitnodiging voor Vrijwilligersfeest in De Kring (14 april). Aanmelden ! (wk 12). Lynn benadrukt nogmaals dat ze hoopt dat er veel mensen van de Dorpsraad aanwezig zullen zijn.  Lichte hoofdpijn bij de voorzitter na uitblijven reactie op perslek zonnepanelenbrief: Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Ambtelijk werd geen gevolg gegeven aan het verzoek om in gesprek te gaan over de status van het ‘historisch lint’ (als door wethouder Raaijmakers gesuggereerd). Het onderwerp wordt vervangen door punt 2A Zonnepanelen in Wouw-Noord.

2A Zonnepanelen in Wouw-Noord  Bijlage 7 wordt besproken. Verslag is duidelijk. Bij de actielijst in het verslag verwijst DR naar Dorpsraad. Bijlage 9 wordt voorgezet. Hierin wordt het model van ‘co-creatie’ toegelicht zoals dit in het overleg met Kronos aan de orde is geweest. Belangrijk in dit model is dat, wanneer de belangen van de partijen die aan tafel zitten onverenigbaar zijn, ‘co-creatie’ niet mogelijk is. Lid doet een voorstel voor een aantal personen die voorgedragen kunnen worden als procesbegeleider. Deze personen zullen meegenomen worden in de overwegingen en uiteindelijk zal de Dorpsraad hierin een keuze maken. Verder in het proces worden nog meer personen voorgesteld en verder in de tijd zal uiteindelijk Kees Jongmans voorgedragen worden nadat hij zelf hiermee in heeft gestemd. Lid verduidelijkt nogmaals het standpunt van de Dorpsraad: Wij staan voor het behoud van de geldende natuur-, milieu- en historische waarden van dit gebied.

3 Veiligheid  Mark Noordink was vanwege het werk opgeroepen om in Utrecht te assisteren. Er is geen verdere info beschikbaar.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 1) Op pagina 3, punt 14: Bijeenkomst van G&G moet zijn Wonen. Verder geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: -

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 14, 15, 16 en 17 als afgerond te beschouwen als ook 8050 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 28-032019.

6 Bestuurlijk overleg Het bestuurlijk overleg wordt geëvalueerd. Nagenoeg alle aanwezige AB-leden hebben dit als constructief ervaren. Het conceptverslag wordt besproken en wordt eenzijdig vastgesteld, waarmee het ter goedkeuring kan worden aangeboden op het Stadskantoor. De door de wethouder gesuggereerde thema-ochtend zal worden geagendeerd.

7 Werkgroepsamenstelling Gezien de grote hoeveelheid afwezigen zal dit punt bij het volgend AB opnieuw worden geagendeerd.

8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vz licht het thema toe door bijlage 4 door te nemen. Een FG blijkt een Functionaris Gegevensbescherming te zijn. Hierna worden ook bijlage 4A, B en C doorgenomen. Deze zijn alle akkoord en daarmee geschikt om in te voeren met bij 4C de volgende aanvullingen: Bij hoe lang worden de gegevens bewaard wordt de volgende aanvulling gedaan: “Dit geldt ook voor algemene stukken in de Dropbox maar niet voor verslagen en dergelijke in de archieven.“ Bij geven de deelnemers toestemming voor het vastleggen van hun gegevens komt de aanvulling: “; tenzij van tevoren anders is overeengekomen.”

9 Het Kleine Kernenspel Bijlage 5 wordt door genomen. Bij de aanwezige AB-leden is er de ambitie om dit spel t.z.t. te spelen.

10 Inventarisatie rondvragen Lid: Doeslief en de Dropbox.

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen Jeugd: Bijlage 6 wordt voorgezet. Nominatie van Koele Kikkers voor de Talisman is helaas niet doorgegaan. De Talisman bleek al te zijn uitgegeven. Jammer! Wonen: Verkeerssituatie bij de Potterhoek wordt niet meer gewijzigd anders dan dat de rooilijn 30cm. wordt opgeschoven om meer ruimte te maken voor het trottoir. Toerisme: Op 29-4 is er een bijeenkomst gepland in het kader van City Marketing. G&G: Er is wel een vergadering geweest. Verslag volgt.

12 Doorlopende accordering betalingsoverzichten Agendapunt wordt toegelicht. Komt erop neer dat, door het beleid zodanig aan te passen dat het DB in haar vergaderingen ook standaard de betalingsoverzichten controleert, de kans op fraude vermindert. Het is de penningmeester zelf die dit punt naar voren heeft gebracht. Vergadering gaat akkoord met deze beleidsaanpassing. Tevens wordt bijlage 8 ‘bevindingen kascontrolecommissie’ voorgezet. Vergadering neemt notie van de bevindingen en spreekt een compliment uit aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

13 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen

14 Voucher aanvraag coach van schoon Voucher heeft betrekking op het uitdelen van een consumptie en een worstenbroodje aan de vrijwilligers die helpen het dorp mee schoon te houden. Echter, vouchergelden kunnen niet aan consumpties besteed worden. Het DB zal een brief naar de gemeente schrijven met als doel financiën voor dit goede doel beschikbaar te krijgen vanuit de gemeente. Mocht dat niet lukken is een mogelijk alternatief de opruimacties te betitelen als bewonersoverleg waardoor dit wel mogelijk is.

15 Rondvraag en sluiting
Lid: Het respecteren van de zondagsrust in het dorp in het kader van Doeslief. Is dit een idee wat het AB zou kunnen omarmen? Lid A heeft problemen met de Dropbox. Lid B zal hiernaar kijken. Nabrander Lid C: 19 april a.s. is er in het Donkenhof een pubquiz. Teams bestaan uit 6 personen. Leuk om met een team van de DR mee te doen. Aanmelden bij Lid C.

De voorzitter sluit onder dankzegging om ca. 22:30 uur de vergadering.


Overige verslagen 2018/2019