Vergaderverslag augustus 2019

In de vergadering van 1 oktober heeft het bestuur het verslag van augustus goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Augustus 2019


 

 1. Contacthalfuur

  Bemenst door twee leden. Geen inlopers.

   

 2. Opening en mededelingen     De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering.                                                                                           a.   Mededelingen :

 • Raadsvragen (CDA) aan college van b&w over lantaarnpalen in Wouw (wk 26, IP)

 • Nieuwsbrief 4 over nieuwe subsidiebeleid in de gemeente Rsd (wk 26, IP)

 • Actiepunten opgevraagd koffie-uurtje wethouders (wk 26 en wk 34, UP)

 • Opschoondag 2019 [190921], (wk 27, IP)

 • Uitnodiging ‘Vier de Wind’ voor overleg op 190829 (wk 27, IP)

 • Putdeksel op de Markt (wk 28, UP)

 • Onderhoud Catharinapark (wk 29, IP)

 • 5G (wk 29, IP)

 • Afgehandelde verantwoording subsidieaanvraag pompenfeest (wk 30, IP)

 • Verslag inspiratiesessie cultuur in Rsd (wk 31, IP)

 • Terrassenplan Markt Wouw (wk 32, IP): zie ook agendapunt 5)

 • Stavaza herontwikkeling Geerhoekgebied (wk 33, IP)

 • Raadsvragen (PvdA en RL) aan college van b&w over burgerinitiatief Vitaal Wouw

  (wk 33, IP)

 • Verkeersplateau Nieuwstraat (wk 33, UP)

 • Uitnodiging college en raad ivm leefbaarheidsagenda (wk 34, UP)                                                                                                 

            b.     Veiligheid

           Mark Noordink is niet aanwezig. Hij heeft helaas ook geen overzicht ingestuurd. Voorzitter zal hem met instemming van de   

           vergadering op aanspreken.

 

      3. Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 25-06-2019 (bijlage 1)

      Lid verzoekt om de notulen ter plekke door te nemen. Het ontbreekt hem (en mogelijk meerdere AB-leden) aan de tijd om   

      vooraf alles door te nemen. Vergadering maakt voor vanavond een uitzondering maar spreekt ook de verwachting uit dat

      eenieder zich goed voorbereidt om de vergadering ook zo efficiënt mogelijk te kunnen houden. Er zijn de volgende vragen

      en tekstuele en inhoudelijke opmerkingen:

 • Bij punt 1 Mededelingen; Koffie-uurtje: De voorzitter heeft mail gestuurd naar Dion van de Broek m.b.t. het uitblijven van de actielijst. Actielijst is er nog niet en lid geeft aan dat Dion hem heeft benaderd of hij nog aantekeningen heeft. Die heeft hij niet daar er in de vergadering is gesteld dat Dion een actielijst zou bijhouden van acties die niet ter plekke beantwoord konden worden. Daarmee verviel de noodzaak om zelf aantekeningen te maken.

 • Voorzitter geeft aan in de notulen te missen dat hij in de vergadering van 25 juni jl. ook al heeft aangegeven dat hij de lage opkomst onwenselijk en zorgelijk vond. Helaas zitten we vanavond in dezelfde situatie.

Het verslag wordt na deze 2 opmerkingen / aanvullingen met dankzegging aan de notulist goedgekeurd.   

 

      4. Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 25-06-2019 (bijlage 2)

      In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 32, 33, 35, 37, 38, 39 en 40 als afgerond te beschouwen. Voor de

      overige acties: zie actielijst 28-08-2019.

 

      5. Terrassenplan

      Zoals uit de Ingekomen Post is gebleken, heeft de Dorpsraad  in week 32 het verzoek  bereikt om een terrassenplan op de

       Markt te ondersteunen. Het AB bespreekt het plan en komt tot de volgende standpunten:

 • De Dorpsraad vindt het een goed initiatief;

 • Nu zelf draagvlak creëren door de initiatiefnemer bij de omwonenden en later bij de bewoners van Wouw;

 • Dorpsraad wil desgewenst een rol spelen in het faciliteren van overleggen en andere zaken in het proces.

      Desgewenst is het een optie om de initiatiefnemer een podium aan te bieden in de openbare jaarvergadering om daar het

       plan voor een breed publiek toe te lichten.

  

      6. Inventarisatie rondvragen

      Lid 1: Reacties op Facebook

      Lid 2: Stand van zaken Vitaal Wouw vs. de wethouder

 

     7. Organisatie raadsledenbijeenkomst over leefbaarheidsagenda

      Lid licht de uitnodiging en bijbehorend programma voor 12 oktober a.s. toe. Via een rondrit met de huifkar wordt er

      aandacht gevraagd voor de volgende onderdelen:

 • Vitaal Wouw;

 • Markt;

 • Zonnepanelenpark Wouw-Noord (veel raadsleden hebben helemaal geen beeld bij dit gebied);

 • Kasteel van Wouw;

 • Speeltuin Ridderstraat / Markiezenstraat;

 • Plan de Hoogt.

      Na de rondrit wordt er in de Kerk door de diverse groeperingen nadere toelichting over deze onderwerpen gegeven (en dus

       niet door de Dorpsraad).

      Voorgesteld wordt om dezelfde ronde en bijbehorend programma bij een succesvolle invulling eventueel ook met de vak-

       ambtenaren te doen zodat er verbinding is tussen hetgeen met de raadsleden is besproken en de vak-ambtenaren. Lid zal

       voor de beelden ter ondersteuning zorgen. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.

 

      8. Zonnepanelen in Wouw-noord

      Voorzitter vraagt het AB zich uit te spreken voor het geval dat de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft inzake

       het desbetreffende Zonnepanelen-park in Wouw. Het AB verklaart dat ze zich dan achter de bewoners zal scharen. Mocht

       het zo ver komen zal de Dorpsraad contact opnemen met de bewoners voor de afstemming van het standpunt.

 

       9. Bevrijdingsfeest 28 oktober 2019

      Het Oranje Comité Wouw heeft de opdracht opgenomen om de bevrijding van het dorp 75 jaar geleden te vieren en de

       Dorpsraad heeft daarbij haar steun toegezegd aan het comité. Lid licht het programma toe. Er is hulp gewenst om op

       zondag 27 oktober het plein te versieren. Hierbij is eenieder uitgenodigd om te komen helpen.

  

      10. Openbare jaarvergadering

      Na de vergadering van vorig jaar is het verzoek gedaan om de vergadering interactiever te maken. Onduidelijk was en is hoe

       dat te doen. Voorzitter vraagt de vergadering hoe hier invulling aan te geven of om de stijl gelijk te houden aan eerdere

       jaren zodat er ook gestart kan worden met de voorbereiding. AB geeft aan dat, indien er over enkele weken geen concrete

       initiatieven zijn, de vergadering kan verlopen als voorgaande jaren het geval is. Als onderwerp stelt lid voor om het

      ‘Groenbeleid van de gemeente’ op de agenda te zetten. Iedereen in Wouw vindt iets van het groenbeleid en door een of

      meerdere vak-ambtenaren uit te nodigen het gekozen beleid toe te lichten aan de burgers kan er wellicht begrip ontstaan

      voor het beleid dat dan mogelijk afgestemd worden op de wensen van de bewoners. AB vindt dit een goed plan. Een ander

      mogelijk punt is: Terugkoppeling raadsledenbijeenkomst in Wouw. Nog te organiseren zijn:

 • Uitnodiging: Tot op heden vaak via de papieren Dorpskrant. Optie nu zou zijn via een poster / flyer en via de website en facebook. Mogelijk uitkomst van de vergadering in de papieren Dorpskrant;

 • Presentatie van de werkgroepen door de werkgroepen?!

Volgende vergadering een “ei over leggen”.

 

      11. Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen

 • Jeugd: Geen vragen met betrekking tot het verslag (bijlage 3). Wel compliment aan trekker m.b.t. de vooruitgang met de Koele Kikkers.
 • Grijs en groen: Bijlage 4 wordt voorgezet. Volgende opmerkingen / vragen:

 • 19-018: Voorstel van lid om eenzelfde streep als er voor de drempel op de Molensingel is aangebracht ter hoogte van de Kloosterstraat aan te brengen voor de drempel van de Bergsestraat. Het doel is immers dat de drempel tijdig wordt waargenomen en de snelheid daardoor naar beneden gaat.

 • 19-017: T.a.v. het Catharinapark is afgesproken dat er enkel op initiatief van de bewoners weer zaken zullen worden opgepakt. Geen nadere initiatieven vanuit G&G te verwachten. Verzoek om ‘afgedaan’ voortaan te omschrijven als afgerond of afgevoerd. Nu niet duidelijk.

 • 18-015: Groenstrook tussen tandarts de Geer en de Molensingel: Uitdunnen staat gepland.

Geen verdere inhoudelijke vragen en/of opmerkingen.

 

      12. Correspondentie in- en extern

      Geen opmerkingen 

 

      13.  Rondvraag en sluiting

      Lid 1: Vaak negatieve reacties over de rol van de Dorpsraad door 1 persoon. Vraag is hoe hier mee om te gaan. AB

      geeft te kennen hier geen aandacht aan te willen schenken.

      Lid 2: Vitaal Wouw heeft een gesprek met de PvdA gehad en met de VLP staat een overleg gepland. Michael Yap en

      Erik de Regt hebben inmiddels ook al vragen gesteld aan de raad. Deze zijn door Wethouder Theunis beantwoord    

      en deze antwoorden zijn ook met Vitaal Wouw gedeeld waarvoor dank. Wordt vervolgd.

 

 

 


Overige verslagen 2018/2019