Werkgroep "Grijs" en "Groen"

De werkgroep bestaat momenteel uit vijf enthousiaste mensen, die zich graag inzetten voor het realiseren van de doelstelling. Er is met enige regelmaat contact met de ambtenaren op het Stadskantoor die verantwoordelijk zijn voor de ‘natuurlijke’ inrichting van de openbare ruimte en met bewoners van de verschillende wijken in Wouw.


“Groen” is evenals “Grijs” een levendige werkgroep binnen de Dorpsraad Wouw. Niet zo verwonderlijk als je beseft dat het dorp “de groene buffer” wordt genoemd, als oase tussen de verstedelijking van Roosendaal en Bergen op Zoom.

“Grijs” is een van de zes werkgroepen binnen de Dorpsraad Wouw. Zij probeert de leefbaarheid te bevorderen door speciaal aandacht te schenken aan wegen, straten en paden en dan vooral aan de verharding, inclusief bermen en sloten als het het buitengebied betreft. Maar ook de inrichting van de wegen en het gebruik ervan [verkeersmaatregelen] krijgen veel aandacht.

De werkgroep probeert dan ook de leefbaarheid te bevorderen door speciaal aandacht te schenken aan parken [Catharinapark en Landeweel park] en groenstroken en aan alles dat kleur geeft aan het groene karakter van Wouw. Soms betreft het een zoeken naar een passende oplossing bij overlastgevende situaties, zoals overgroei van struiken over stoepen en paden.De gemeente Roosendaal informeert de werkgroep over voornemens betreffende uit te voeren werkzaamheden. De informatie betreft het onderhoud, de herinrichting of wijziging van bestaande situaties. Daarnaast adviseert en informeert de werkgroep Grijs en Groen actief de gemeente. De onderwerpen komen vaak voort uit overleg met bewonersgroepen.

 

De werkgroep organiseert dan een gesprek met bewoners om op de hoogte te geraken van de problemen die er spelen. Tot nu toe heeft dit altijd geleid tot een vervolgoverleg tussen gemeente, bewoners en de werkgroep Grijs en Groen. In een aantal situaties heeft dat positieve resultaten gebracht.

 

De periodieke ‘wijkschouw’ is hiervan een voorbeeld. In zo’n wijkschouw lopen ambtenaren van de gemeente met leden van de dorpsraad door het dorp om ‘hotspotsituaties’ te bekijken en te beoordelen. In veel gevallen komen deze situaties op een planningsrooster en worden maatregelen genomen wanneer de noodzaak is vastgesteld en de financiële middelen voorhanden zijn.

 

Dorpsraad Wouw is er voor jou; heb je een probleem dat bij bovenstaande past, neem dan contact op met Dorpsraad Wouw, werkgroep Grijs en Groen. werkgroepgrijsengroen@dorpsraadwouw.nl Mogelijk kunnen we iets voor je betekenen.