Wie is de dorpsraad?

Visie

Wonen, werken, leven en samenleven (leefbaarheid) in het dorp Wouw en bijbehorend buitengebied moet voor iedere inwoner bereikbaar zijn, met een zo’n groot mogelijke kwaliteit.

Missie

De missiebeschrijving voor de Dorpsraad Wouw is ook vastgelegd in de statuten en omvat de volgende onderdelen:

  • Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Wouw en bijbehorend buitengebied.
  • Het bewaken van de eigen identiteit van het dorp Wouw. Aandachtspunt daarbij is het gegeven dat het leefklimaat in een dorp verschilt van dat in de stad; dat verschil moet worden gekoesterd.

Doelstellingen

Het realiseren van de hierboven beschreven visie en missie tracht de Dorpsraad Wouw, zoals ook vastgelegd in de statuten te bereiken door:

  • Het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met het particulier initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen.
  • Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de bevolking met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu.
  • Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door bewoners(groepen) wenselijk worden geacht.
  • Het behartigen van de belangen van de Wouwse gemeenschap bij overheid en andere instanties, onder andere door overleg en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden.
  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen. Naast hetgeen beschreven is in de statuten ook:
  • Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het dorp, in overleg met de gemeente Roosendaal en andere (maatschappelijke) instellingen. De leefbaarheidsagenda die in 2018 is opgesteld is daarbij een belangrijke leidraad.