Ons dorp, schoon dorp

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus, september, oktober en december 2018, januari, februari, maart 2019, alsook het verslag van de openbare jaarvergadering van november


MAART 2019

0 Contacthalfuur. Bemenst door lid.

1 Opening en mededelingen   De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur. Bij het inloop Dorpsspreekuur eerder deze middag was 1 dame voor de Dorpsraad aanwezig.

Mededelingen :  Wijkschouw voor locatie hondenspeelplaats heeft 4 treffers opgeleverd (wk 10)  Kompan heeft renovatie speelveld Ridderstraat ingetekend en geoffreerd (wk 11)  Uitnodiging om als Gast van de Raad een vergadering bij te wonen (wk 12)  Uitnodiging voor Vrijwilligersfeest in De Kring (14 april). Aanmelden ! (wk 12). Lynn benadrukt nogmaals dat ze hoopt dat er veel mensen van de Dorpsraad aanwezig zullen zijn.  Lichte hoofdpijn bij de voorzitter na uitblijven reactie op perslek zonnepanelenbrief: Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Ambtelijk werd geen gevolg gegeven aan het verzoek om in gesprek te gaan over de status van het ‘historisch lint’ (als door wethouder Raaijmakers gesuggereerd). Het onderwerp wordt vervangen door punt 2A Zonnepanelen in Wouw-Noord.

2A Zonnepanelen in Wouw-Noord  Bijlage 7 wordt besproken. Verslag is duidelijk. Bij de actielijst in het verslag verwijst DR naar Dorpsraad. Bijlage 9 wordt voorgezet. Hierin wordt het model van ‘co-creatie’ toegelicht zoals dit in het overleg met Kronos aan de orde is geweest. Belangrijk in dit model is dat, wanneer de belangen van de partijen die aan tafel zitten onverenigbaar zijn, ‘co-creatie’ niet mogelijk is. Lid doet een voorstel voor een aantal personen die voorgedragen kunnen worden als procesbegeleider. Deze personen zullen meegenomen worden in de overwegingen en uiteindelijk zal de Dorpsraad hierin een keuze maken. Verder in het proces worden nog meer personen voorgesteld en verder in de tijd zal uiteindelijk Kees Jongmans voorgedragen worden nadat hij zelf hiermee in heeft gestemd. Lid verduidelijkt nogmaals het standpunt van de Dorpsraad: Wij staan voor het behoud van de geldende natuur-, milieu- en historische waarden van dit gebied.

3 Veiligheid  Mark Noordink was vanwege het werk opgeroepen om in Utrecht te assisteren. Er is geen verdere info beschikbaar.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 1) Op pagina 3, punt 14: Bijeenkomst van G&G moet zijn Wonen. Verder geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: -

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-02-2019 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 14, 15, 16 en 17 als afgerond te beschouwen als ook 8050 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 28-032019.

6 Bestuurlijk overleg Het bestuurlijk overleg wordt geëvalueerd. Nagenoeg alle aanwezige AB-leden hebben dit als constructief ervaren. Het conceptverslag wordt besproken en wordt eenzijdig vastgesteld, waarmee het ter goedkeuring kan worden aangeboden op het Stadskantoor. De door de wethouder gesuggereerde thema-ochtend zal worden geagendeerd.

7 Werkgroepsamenstelling Gezien de grote hoeveelheid afwezigen zal dit punt bij het volgend AB opnieuw worden geagendeerd.

8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vz licht het thema toe door bijlage 4 door te nemen. Een FG blijkt een Functionaris Gegevensbescherming te zijn. Hierna worden ook bijlage 4A, B en C doorgenomen. Deze zijn alle akkoord en daarmee geschikt om in te voeren met bij 4C de volgende aanvullingen: Bij hoe lang worden de gegevens bewaard wordt de volgende aanvulling gedaan: “Dit geldt ook voor algemene stukken in de Dropbox maar niet voor verslagen en dergelijke in de archieven.“ Bij geven de deelnemers toestemming voor het vastleggen van hun gegevens komt de aanvulling: “; tenzij van tevoren anders is overeengekomen.”

9 Het Kleine Kernenspel Bijlage 5 wordt door genomen. Bij de aanwezige AB-leden is er de ambitie om dit spel t.z.t. te spelen.

10 Inventarisatie rondvragen Lid: Doeslief en de Dropbox.

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen Jeugd: Bijlage 6 wordt voorgezet. Nominatie van Koele Kikkers voor de Talisman is helaas niet doorgegaan. De Talisman bleek al te zijn uitgegeven. Jammer! Wonen: Verkeerssituatie bij de Potterhoek wordt niet meer gewijzigd anders dan dat de rooilijn 30cm. wordt opgeschoven om meer ruimte te maken voor het trottoir. Toerisme: Op 29-4 is er een bijeenkomst gepland in het kader van City Marketing. G&G: Er is wel een vergadering geweest. Verslag volgt.

12 Doorlopende accordering betalingsoverzichten Agendapunt wordt toegelicht. Komt erop neer dat, door het beleid zodanig aan te passen dat het DB in haar vergaderingen ook standaard de betalingsoverzichten controleert, de kans op fraude vermindert. Het is de penningmeester zelf die dit punt naar voren heeft gebracht. Vergadering gaat akkoord met deze beleidsaanpassing. Tevens wordt bijlage 8 ‘bevindingen kascontrolecommissie’ voorgezet. Vergadering neemt notie van de bevindingen en spreekt een compliment uit aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

13 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen

14 Voucher aanvraag coach van schoon Voucher heeft betrekking op het uitdelen van een consumptie en een worstenbroodje aan de vrijwilligers die helpen het dorp mee schoon te houden. Echter, vouchergelden kunnen niet aan consumpties besteed worden. Het DB zal een brief naar de gemeente schrijven met als doel financiën voor dit goede doel beschikbaar te krijgen vanuit de gemeente. Mocht dat niet lukken is een mogelijk alternatief de opruimacties te betitelen als bewonersoverleg waardoor dit wel mogelijk is.

15 Rondvraag en sluiting
Lid: Het respecteren van de zondagsrust in het dorp in het kader van Doeslief. Is dit een idee wat het AB zou kunnen omarmen? Lid A heeft problemen met de Dropbox. Lid B zal hiernaar kijken. Nabrander Lid C: 19 april a.s. is er in het Donkenhof een pubquiz. Teams bestaan uit 6 personen. Leuk om met een team van de DR mee te doen. Aanmelden bij Lid C.

De voorzitter sluit onder dankzegging om ca. 22:30 uur de vergadering.


FEBRUARI 2019

0 Contacthalfuur Bemenst door twee leden van het algemeen bestuur.

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet de heren Sjef Dekkers en Bert van Kesteren van harte welkom. Beide heren zijn uitgenodigd om punt 6 van de agenda Vitaal Wouw toe te lichten. Met instemming van de vergadering wordt punt 6 als eerste behandeld zodat beide heren daarna de vergadering kunnen verlaten.

 

6 Vitaal Wouw Vitaal Wouw neemt het woord en start een powerpointpresentatie waarin kort de geschiedenis van het project tot nu toe wordt geschetst. Project liep voorspoedig tot zomer 2018. Toen was er de bijeenkomst voor de invulling van de kerk, waar “de Geerhoek” bij monde van Peter van Steekelenburg ineens toch geïnteresseerd bleek te zijn in de kerk als mogelijke locatie voor het Dorpshuis en was er de optie vanuit de gemeente voor een brandweerkazerne in de Geerhoek. Die twee items zorgden voor stilstand en voelden zelfs aan als obstructie. Op dit moment is er sprake van een moeizame relatie met het KPO die geheel haar eigen koers lijkt te varen en dus niet samen met Vitaal Wouw wenst op te trekken. Er ligt dus nu een tweede plan, dat veel minder ver is uitgewerkt en veel minder rekening houdt met de bewoners van Wouw en de direct omwonenden van het Geerhoekterrein. Voor de beeldvorming heeft Vitaal Wouw een maquette gemaakt van het gebied. De maquette wordt toegelicht; deels aan de hand van tekeningen en dwarsdoorsneden van de nieuwe school / sporthal. Lid-1 vraagt waar de woningen voor ouderen zijn gebleven. Vitaal Wouw licht toe dat op de plaats waar nu de sporthal staat er een woningblok komt dat zowel voor ouderen als voor jongeren geschikt is om te wonen. Lid-2 vraagt wat de rol in het project is voor initiatiefnemers. Die lichten toe dat zij kartrekkers zijn voor een goede, mooie en optimale herinrichting van Wouw wat recht doet aan de belangen van de bewoners van Wouw. Zij hebben geen financiële belangen in dit traject maar willen enkel hun jarenlange kennis en kunde bij dit soort projecten inzetten voor een zo goed mogelijke herinrichting van het Geerhoekgebied. Vitaal Wouw vraagt aan het AB om mee te denken over “hoe nu verder”. Lid-3 noemt de optie: brief naar de Griffie en daarna in het bestuurlijk overleg; Lid-4 noemt de optie eerst in het bestuurlijk overleg bespreken en daarna de openheid zoeken. Middels stemming wordt voor die tweede optie gekozen. Hierna verlaten de heren Dekkers en Van Kesteren de vergadering.

1v Vervolg opening en mededelingen Er waren geen inlopers bij het contacthalfuur: Mededelingen:  - Goed bezocht dorpsspreekuur eind januari in De Geerhoek: Vraag rijst waarom dit wel goed loopt en het inloophalfuur in de avond niet. Hier wordt over gesproken en besloten wordt om in ieder geval beide contactgelegenheden te behouden.  - Afspraak met wethouders Koenraad en Raaijmakers inzake zonnepanelenweides op donderdag 28 februari 2019: Voorzitter vraagt wie deel wil uitmaken van een werkgroep. Diegenen die mee gaan, maken deel uit van een nieuwe werkgroep “Zonnepanelen”. Die werkgroep zal bestaan zolang dit onderwerp in Wouw actueel is.

2 Veiligheid Mark Noordink is er niet. Mark hanteert een andere werkwijze dan Christel (maakt niet voor elke vergadering een overzicht). Wel heeft hij de belangrijkste zaken met voorzitter uitgewisseld: er zijn weinig meldingen. De enige in het oog springende melding is de diefstal van kentekenplaten in de Nieuwstraat in Wouw.

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 17-01-2019  Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 12: Bedrag van € 145,85 is inmiddels bij de Dorpsraad ontvangen; Punt 14: Dorpsraad (Wonen in de persoon van werkgroepvoorzitter) heeft zich inmiddels aangemeld. Nog geen verdere info beschikbaar. Moet de Dorpsraad zich als ambassadeur opwerpen? Na overleg wordt besloten om zaken af te wachten en in ieder geval 14-3 aanwezig te zijn.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 17-01-2019  In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 en 13 als afgerond te beschouwen als ook 8057 in de categorie ‘geel’. Voor de overige acties: zie actielijst 19-022019

5 Vaststelling datum bestuurlijk overleg en inhoudelijke vulling  Besloten wordt om de zaken die door de voorzitter al op de agenda zijn gezet over te nemen aangevuld met het punt Vitaal Wouw als hiervoor besproken. Concreet:  - Uitvoering van het convenant, gesloten tussen Dorpsraad Wouw en gemeente Roosendaal op 28 november 1997 met als kapstokken de Citymarketing en de zonnepanelenweides; -  De status van het historisch lint (voorontwerp bestemmingsplan Wouw); -  Aanstelling contactpersoon dorpen bij Veiligheid, Toezicht & Handhaving;  - Voortgang leefbaarheidsagenda;  - Vitaal Wouw;

6 Vitaal Wouw: Is al aan de orde geweest

7 Aangevraagde vouchers  Bouwclub We Zen Wir De Leste: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher. Vitaal Wouw: Met ruime meerderheid wordt er ingestemd met een volledige voucher voor de werkzaamheden tot hier toe en het maken van de maquette. Lid voegt wel een ‘kritische noot’ toe: de zorg om ook hier in de toekomst “zuiver en consequent” mee om te gaan.

8 Vereenvoudiging aanvraag bewonersvoucher  Formulier is akkoord met de toevoeging onder aan het formulier: Voor verdere info tel: 06-111146171 email: info@dorpsraadwouw.nl

9 Tekenlijst Algemeen Bestuur 2019  De laatste twee personen hebben de lijst ook getekend. Lijst is afgerond.

10 Inventarisatie rondvragen  Lid: A.s. donderdag een info avond over plan ‘De Potter’ bij café Jaclie. Wat is de rol voor de Dorpsraad?

11 Relevante tussen- / eindrapportages werkgroepen  Grijs en Groen: Bijlage 5 wordt doorgenomen. Punt 18-029 plateau NIeuwstraat: Aanvulling: Dit is terug- verwezen naar de vakambtenaar. Verder geen op- of aanmerkingen. Bijlage 6 HondenSpeelPlaats (HSP): Aanvulling op de bijlage: Er zijn nieuwe plaatsen aangedragen als potentiele locatie. Bijlage 4 actielijst: Aanvulling lid bij punt 19003: Er zijn 25 enquêtes rondgedeeld. Hiervan zijn er inmiddels 24 stuks retour.

12 Zonnepanelenweides  Bijlage 7 wordt doorgenomen. Bij punt 7 ‘Gebeld door BNDeStem met verkeerde versie in haar bezit’ wordt stilgestaan. Deze versie met een foutieve datum is enkel intern rondgestuurd. Hoe deze dan bij de krant terecht kan komen is een raadsel. Vz roept diegene die hiervoor verantwoordelijk is op dit bij hem te melden. Tevens benadrukt hij dat alles aan tafel besproken kan en mag worden op voorwaarde dat dit ‘binnenshuis’ blijft. Ook bij het laatste punt wordt stilgestaan (Nieuwsuur): Nu geen invulling aan geven. Eerst met de gemeente in gesprek. Ook bijlage 8 (later toegevoegd) passeert de revue. Tenslotte heeft vz een presentatie gemaakt waarin een aantal tekeningen te zien zijn die betrekking hebben op de natuur-, milieu- en historische waarden. Als bij de mededelingen al aangegeven wil vz de werkgroep Zonnepanelen oprichten en vraagt wie hier interesse voor heeft. Vijf leden melden zich aan.

13 Correspondentie in- en extern  Geen opmerkingen

14 Rondvraag en sluiting  Lid: a.s. donderdag 21 februari organiseert Frenk Theuns een infoavond over ‘De Potter’ in café Jaclie. Diezelfde avond is er ook een infoavond in de Geerhoek georganiseerd door werkgroep Wonen over de verkeerssituatie rondom de Potterhoeck. Het is niet wenselijk dat bewoners moeten kiezen. Voorgesteld wordt om de bijeenkomst van Wonen verder in de tijd te plaatsen, opdat de bewoners in de gelegenheid gesteld worden om naar beide bijeenkomsten te komen.


JANUARI 2019

0 Contacthalfuur: Bemenst door twee AB-leden volgens schema. Geen bezoekers

1 20:00 u Opening en mededelingen  De voorzitter opent de vergadering stipt op tijd en heet allen welkom. Speciaal welkom aan de toekomstige wijkagent Mark Noordink.  Mededelingen  Tweede Nieuwsbrief veranderend subsidiebeleid (week 51)  Raboclubkascampagne in een nieuw jasje (week 51)  Doorstart Buro111 (week 2)  Vergaderplanning en rooster inloopspreekuur in ‘Belangrijke Documenten, 2019’  Dorpsraad werd vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente  Jubileumpresentje van € 50,- voor vrijwilligers Geerhoek  WegWijzer inventariseert voor sociale kaart (week 3)  Punt 13 van de agenda is op laatste moment nog toegevoegd

 

2 Veiligheid   Volgens de wijkagente zijn er over de laatste maand geen bijzonderheden, behoudens de brand van vier auto’s aan de Hogewerf in de vroege ochtend van woensdag 15 januari. Mark Noordink (wijkagent dorpen) stelt zichzelf voor: Mark is 33 jaar oud en komt uit Oudenbosch. Hij heeft ervaring met dienen in dorpen, waar in principe ook zijn volle aandacht van 36 uur per week naar uit zal gaan. Daarnaast is Mark ook lid van de ME. Per 18 februari komt Mark in dienst en zal daarbij ook de samenwerking met Koen Elst voortzetten. Christel blijft tot 1 februari, waarna ze overstapt naar de wijk Kortendijk. Hierna wordt er een korte voorstelronde gehouden met alle overige aanwezigen. Er wordt afgesproken om de website aan te passen met de veranderde gegevens. Mark schrijft nog een kort kennismakingsbericht met foto voor de website en voor facebook. Zijn directe contactgegevens worden gedeeld met de voorzitter van de Dorpsraad en via die met buurtpreventie. Kerst en nieuwjaarperiode: vrij rustig verlopen; zelfs de abri aan de Molensingel is na jaren heel gebleven. Wel zijn er rond de jaarwisseling veel wietzakjes gevonden in ‘n portiek van het Geerhoekgebouw. Ook is er een aantal kroonringen vernield. Deze worden vervangen. Hierna verlaten Mark voor de 1e en Christel voor de 21e keer als wijkagent Dorpen de AB- vergadering

 

3 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018   Tekstueel en inhoudelijk. Geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: T.a.v. punt 13: de kerstboom. Er zijn wat problemen ontstaan bij het leveren en plaatsen waardoor er een derde ongebruikelijke partij is ingeschakeld. Deze heeft een rekening van €100,-- ingediend bij Wouw on Ice. De vraag is: wie gaat die betalen ? Daarbij wordt de vraag gesteld wie opdracht heeft gegeven. De penningmeester geeft aan dat de kerstboom alle jaren op initiatief van de Dorpsraad is geplaatst. Bij eerdere gelijke situaties is ook een rekening ingediend en het voorstel is dan ook om als opdrachtgever van de kerstboom de kosten op zich te nemen. Na een stemmingsronde wordt besloten dat de Dorpsraad deze nota gaat voldoen. Voor de toekomst wordt gevraagd vooraf sluitende afspraken te maken.

4 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 18 – 12 – 2018  Het DB stelt voor om de acties 54, 55, 58, 59, 63 (rood) en 12, 36, 53 (geel) en 7103, 7145 (vorig jaar) af te voeren. De punten 57, 60, 61 en 62 naar lopend. Volgens het voorstel zullen de punten worden verwerkt. Het citymarketingplan komt terug onder een nieuw nr. 2019 omdat hier gemeentelijk een nieuw beleid komt. Er komt een bureau op de Nieuwe Markt dat de beschikking heeft over € 500.000,-- per jaar gedurende vier jaren. Voorzitter werkgroep Toerisme gaat naar de opening en pleit om ook Wouw in aanmerking te laten komen. T.a.v. punt 50 weet de wijkchef te melden dat de heer Huibert Polak vertrekt bij de gemeente, dienst Toezicht&Handhaving. Over de actielijst 2018 met afgeronde punten wordt gevraagd of deze beschikbaar mag komen voor potentiële nieuwe leden om hen inzage te geven in welke zaken er bij de Dorpsraad behandeld worden. Dit wordt goedgekeurd, mits geanonimiseerd.

 

5 Jeugd  Vrijdag 19 januari is er weer een disco.

 

   Het secretariaat van wethouder Inge Raaijmakers heeft een beperkt aantal avond contactmomenten voor het houden van het bestuurlijke overleg doorgegeven, te weten 26/2 en 19/3, beide van 19:30 tot 21:00 uur DB stelt voor 19/3 vast te leggen en evt. de AB van 28/3 te doen vervallen, wanneer de bezigheden daarvoor ruimte laten. De vergadering besluit volgens het voorstel. De volgende bespreekpunten worden aangedragen: Citymarketing ook voor Wouw, gemeentelijk standpunt t.a.v. aandacht en belangrijkheid van de dorpen in relatie tot Roosendaal, Communicatie van een aantal ambtenaren met name op bestuurlijke niveau i.r.t. de te behandelen of in behandeling zijnde onderwerpen, hoe dient omgegaan te worden met participatiewet, is er officiële erkenning van een historisch lint door Wouw zoals vermeld in het voorontwerp bestemmingsplan Wouw, kan er bij T&H een contactpersoon aangesteld worden voor de dorpen, zoals ook bij andere thema’s gebruikelijk is. Als men aanvullende agendapunten heeft deze voor of in de volgende AB indienen.

 

   De vergadering bekrachtigt de voordracht van Marije Oostdam en Toon Jochems als bestuursleden van de Dorpsraad Wouw met een hamerslag van de voorzitter. Beiden zullen de komende maanden gebruiken om verder inzicht in de diverse werkgroepen te krijgen alvorens een voorkeur aan te geven. Ook een overzicht van de werkgroepen met de bezetting kan handig zijn i.r.t de vraag waar aanvullende bemensing het hardst nodig is. Als er een werkgroepvergadering is, zullen beiden uitgenodigd worden. Ook zal de website aangepast worden.

 

   De zittende DB-leden 2018 zijn bereid om ook in 2019 de functies van voorzitter – secretaris en penningmeester te vervullen. Zij worden in hun huidige functie herbenoemd.

   Ter vergadering gaat de handtekeningenlijst 2019 rond om de bestuursbezetting te documenteren. De aanwezige bestuursleden tekenen de lijst.

 

   Lid A: DNA vervolg Cees Hellemons: toegang tot dropbox Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat Lid C: nieuwe leden.

 

   Grijs & Groen: De actielijst van de werkgroep is helder en roept geen vragen op. Over het onderwerp ‘overlast houtkachels’ wordt gemeld dat er van overheidswege onlangs gemeld is dat dit onderwerp wel meevalt en er vooralsnog via wetgeving niets aan gedaan wordt.

 

   Bij dit afgeronde project staat nog een post van € 145,85 open. Na discussie wordt bij meerderheid van stemmen besloten om te trachten dit bedrag bij de gemeente te declareren. Mocht dit niet lukken, dan kan het bedrag boekhoudkundig vanuit de gelden van de Raboclubkasactie 2018 overgeboekt worden.

 

   Het consumptiegebruik tijdens een AB zoals bedoeld in lid 1 van het huishoudelijk reglement wordt nog eens middels de brief uit de doeken gedaan om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Er wordt hiervan nota genomen en gevraagd er naar te handelen.

 

14 Correspondentie in- en extern   In de postmap van 17 januari zit een artikel over snel internet. Er wordt besloten dat de Dorpsraad Wouw middels de werkgroep wonen zich zal aanmelden als belangstellende.

 

15 Rondvraag en sluiting.  Lid A: DNA vervolg. Het rapport DNA is in ontvangst genomen door de wethouder en daarna is er niets meer gebeurd, terwijl er toch nog de nodige stappen te nemen zijn. Wachten we op de gemeente of nemen we zelf initiatief? Er wordt besloten om de werkgroep DNA nogmaals bij elkaar te vragen om actiepunten te bepreken en als initiatiefvoorstel met de gemeente te delen. Ook voor deze en mogelijke vervolgstappen zal budget gevraagd worden.

 

Cees Hellemons: toegang tot dropbox. Cees vraagt toegang tot de dropbox zodat hij vragen op zijn vakgebied kan voorbereiden. Mark gaat dit verzorgen.

 

Lid B: verkeerssituatie in de Bergsestraat. De verkeerssituatie is volgens hem na het weer openstellen van de Bergsebaan niet veel verbeterd. Er komen, met name tijdens file op de A58, nog steeds te lange (16m) vrachtauto’s doorheen terwijl 12m de max is. Ook de snelheid wordt niet gerespecteerd. Er wordt aangegeven dat deze problematiek meerdere malen met de verkeerskundige van de gemeente is besproken. Het blijft een feit dat het een smalle straat is waar bestemmingsverkeer (ook landbouw) doorheen mag en moet kunnen. En daarmee heeft ook “sluipverkeer” doorgang. Dit wordt nogmaals opgepakt door de werkgroep Grijs&Groen.

 

Lid C: Nieuwe leden. Tijdens een ‘speelveld Wouw-overleg’ bleek dat een viertal leden aangaf mogelijk interesse te hebben in het bestuurslidmaatschap van de dorpsraad, waarvan twee belangstellenden op kortere termijn serieus overkwamen. De voorzitter geeft aan dat het maximale toegestane ledental van 15 personen vanavond bereikt is. Als er leden zijn die aangeven er mee te willen stoppen (waaronder lid C zelf) is er plaats voor tussentijdse intreding. Meldt men zich aan tijdens de jaarvergadering, dan wordt de voordracht automatisch gehonoreerd voor zover er vrije plaatsen zijn in het bestuur.

 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 21:55 uur het overleg.


Openbare Jaarvergadering 22 nov 2018

1. Opening en agenda voor de avond De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Christel de Graaf (wijkagent), Leonie Ansems (Wij Zijn) en de sprekers van na de pauze: Johan van Loenhout (DNA Wouw) en Kees Hoendervangers (Kasteel van Wouw).

De agenda voor de avond wordt door de voorzitter doorgenomen: 1a Inhoudelijk gedeelte: a. Verslag afgelopen werkjaar b. Vooruitblik naar 2019 1b Huishoudelijk gedeelte c. Voordracht algemeen bestuur d. Bevindingen kascontrolecommissie e. Benoeming kascontrolecommissie 2019 f. Aanbevelingen aan algemeen bestuur Pauze

 

1c Informatief gedeelte: g. DNA van Wouw (door Johan van Loenhout) h. Ontwikkeling op het kasteelterrein (door Kees Hoendervangers van Stichting Kasteel van Wouw)

 

Inhoudelijk gedeelte a. Verslag afgelopen werkjaar Voorzitter loopt door Powerpoint presentatie en doet daarmee een “bloemlezing” van de werkzaamheden waar de Dorpsraad bij betrokken is geweest in 2018. De gehele presentatie treft u aan op de website van de Dorpsraad. Onderwerpen die in deze presentatie de revue passeren zijn o.a.:  Ken uw Wouw;  Pompfeesten;  Ondersteuning bewonersinitiatieven als bijvoorbeeld de speeltuin in de Ridderstraat;  Verbinding leggen tussen bewoners en de gemeente als bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Bergsebaan;  Ondersteuning Jeugd als bijvoorbeeld bij de Koele Kikkers;  Bevordering instandhouding Cultureel Erfgoed als bijvoorbeeld de poort op de Markt bij het Chinees restaurant en de travalje bij de Kerk;  Aandacht voor voorzieningen en sfeer (o.a. drinkwaterpunt en Kerstboom);  Aandacht voor Grijs en Groen;  Gasten bij het bestuur als bijvoorbeeld de gemeente en Brabantse Delta in het kader van “waterbeheersing in Wouw” , Wij Zijn en Traverse in het kader van “zelfredzaamheid”, Eelt theatercollectief voor “De Molenaarsdochter en wethouder Vitale wijken en dorpen Inge Raaijmakers om zichzelf voor te stellen in een eerste kennismaking met de Dorpsraad Wouw;  en namens Wouw op bezoek geweest bij o.a. gemeente Roosendaal, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant, ANV Brabantse Wal en Stadlander. b. Vooruitblik naar 2019 De presentatie gaat om 19:50 uur verder met een vooruitblik naar 2019. Onderwerp dat o.a. voorbij komt is het uitwerken van de leefbaarheidsagenda.

Huishoudelijk gedeelte c. Voordracht algemeen bestuur
Het huidige Algemeen Bestuur wordt middels een dia kort voorgesteld aan de vergadering. Daarbij is er ook aandacht voor de werkgroepen Grijs&Groen; Jeugd; Cultureel Erfgoed; Communicatie / Website; Wonen en Mobiliteit en Toerisme. Er wordt kort uitgelegd wat het bestuur doet:  INVENTARISEREN van wensen en behoeften van de bevolking en i.s.m. particulier initiatief en gemeente;  BEVORDEREN van meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen bij de bevolking m.b.t. het eigen woon- en leefmilieu;  het ONTWIKKELEN en STIMULEREN van activiteiten die in het kader van leefbaarheid door bewoners wenselijk worden geacht;  het BEHARTIGEN van de belangen van de Wouwse gemeenschap bij overheid en instanties, o.a. door overleg en door gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent aangelegenheden die in het werkgebied spelen;  het BEVORDEREN van overleg en samenwerking tussen entiteiten in het werkgebied, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen Het huidige AB heeft 13 leden. Er zijn echter 15 plaatsen beschikbaar wat neer komt op 2 vacatures. Voorzitter stelt de vraag of er in de vergadering mensen aanwezig zijn die in aanmerking willen komen voor 1 van de 2 beschikbare stoelen. Niemand reageert hier op: de 2 vacatures blijven bestaan en het AB zal haar best doen deze zelf verder in te vullen. d. Bevindingen kascontrolecommissie Helaas zijn zowel Gerard Machielse als ook Efrie van de Moosdijk verhinderd om namens de kascontrolecommissie toe te lichten wat hun bevindingen zijn over het in 2017 door de Dorpsraad Wouw gevoerde financieel beleid. De voorzitter leest het verslag voor van de commissie en vraagt aan de vergadering het advies van de commissie op te volgen voor het geven van décharge aan het bestuur van de Dorpsraad over het in 2017 gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord en het décharge wordt verleend. e. Benoeming kascontrolecommissie 2019 Aangezien de heer Gerard Machielse al 2 jaar deel uit maakt van de kascontrolecommissie moet deze aftreden. Mevrouw Efrie van de Moosdijk heeft aangegeven haar functie nog een jaar uit te willen voeren. Ter vervanging van de heer Machielse wordt aan de vergadering gevraagd wie er de vacature die ontstaan is in de commissie wil invullen. De heer Bert van Kesteren (al enkele jaren reserve lid voor de commissie) geeft aan de plaats van de heer Machielse te willen innemen en treedt daarmee toe tot de kascontrolecommissie voor 2019 die het financiële beleid over 2018 zal controleren. Als reserve lid voor de commissie meldt Dhr. Nico van Wiltenburg zichzelf aan. Beide heren worden bedankt voor hun initiatief. De commissieleden hebben voor hun inzet voor het boekjaar 2017 een flesje wijn in ontvangst mogen nemen. Tevens toont de voorzitter het overzicht met toegekende vouchers in 2017. f. Aanbevelingen algemeen bestuur De heer Bert van Kesteren vraagt het woord. Hij stelt voor dat nu de kadernota voor de gemeente gereed is om de gemeente uit te nodigen voor een toelichting op het beleid in de dorpen. Deze belofte is immers bij een politieke bijeenkomst in Donkenhof rondom de verkiezingen gedaan. Goed om de in Donkenhof gedane belofte te toetsen bij de gemeente.

 

Pauze (20:12)

 

Informatief gedeelte
g. DNA van Wouw De heer Johan van Loenhout krijgt het woord om namens het DNA van Wouw te vertellen wat er door deze bewonersgroep is gedaan en wat het resultaat is. De complete presentatie van het DNA van Wouw is terug te vinden op de website van de Dorpsraad. Hij bestaat uit een terugblik, een pas op de plaats en een vooruitblik. De presentatie spreekt voor zich en voor een goed inhoudelijk beeld verwijzen we u dan ook naar de website. Na de presentatie wordt de heer Van Loenhout namens de Dorpsraad bedankt met een flesje wijn.

h. Ontwikkelingen op het kasteelterrein van Wouw De heer Kees Hoendervangers krijgt het woord en geeft aan de hand van een powerpoint-prestentatie een toelichting op hetgeen er de afgelopen twee jaren door de stichting aan werk is verzet. De beschikbare tijd is veel te kort om het complete verhaal te vertellen over het kasteel. Een korte samenvatting van de presentatie: In samenwerking met de Rijksdienst is er in het verleden al het onderzoek gedaan wat mogelijk was binnen de kaders van de wet. Dit betreft het zogenaamde “niet destructief onderzoek”. De resultaten hiervan zijn in 2011 samengevat in een boek. Hierna is in samenwerking met de Rijksdienst begonnen met de herinrichting van het terrein waarbij in 2015 vergunningen zijn afgegeven voor het doen van opgravingen. Het toenmalige kasteel is groter dan het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Het bevatte een tweetal poorten die qua bouw en grootte veel overeenkomsten hebben met de Gevangenenpoort te Bergen op Zoom.

 

De toekomst voor dit soort onderzoek ligt volgens de heer Hoendervangers in samenwerking. Zo is er contact gelegd met de Brabantse Delta. De zeer droge zomer van 2018 leerde dat er in Wouw vaker sprake was van een beregeningsverbod dan gemiddeld in Brabant. Voor het uitgraven van de grachten en als waterbuffer te gebruiken bij droogte heeft de Stichting Kasteel van Wouw en de Brabantse Delta een subsidie gekregen van € 300.000,- De grond die bij het uitgraven vrij komt zal gebruikt worden voor de aanleg van de aarden wallen die vroeger rond de kasteelmuren lagen als bescherming.

 

De overheid heeft gelden beschikbaar voor het behoud van vestingwerken. Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden is de samenwerking aan gegaan met Bergen op Zoom. Deze vestingstad heeft hier ruimschoots ervaring mee en ziet een duidelijk historisch verband tussen het Kasteel van Wouw en de stad Bergen op Zoom.

 

Tijdens het twaalfjarig bestand tijdens de 80-jarige oorlog is “in ruil” tegen het kasteel van Hoogstraten het Kasteel van Wouw afgenomen. De regio was oorlogsmoe en probeerde op deze manier van “de oorlogstrammelant” af te komen. De heer Hoendervangers sluit af dat men de komende jaren nog veel tijd nodig heeft om alles van de opgravingen goed uit te zoeken, samen te voegen en vast te leggen. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers welkom. Deze kunnen zich bij hem of René Hermans melden of via de website. De heer Hoendervangers gaat zijn best doen om een versoberde versie van de presentatie beschikbaar te stellen aan de Dorpsraad. Men is bang dat de 3D-tekeningen gebruikt zullen worden in artikelen zonder toestemming te vragen aan de Stichting. Vandaar enige terughoudendheid voor het “delen”. Kees Hoendervangers wordt met een fles wijn bedankt voor zijn zeer interessante en bevlogen verhaal.

 

Einde: Hiermee is er een einde gekomen aan ook het informatieve deel van de openbare jaarvergadering. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid en nodigt hen uit
voor een drankje aan de bar van de Geerhoek. Hiermee wordt de openbare jaarvergadering 2018 om 21:40 uur afgesloten.


Oktober 2018

0 Contacthalfuur Bemenst door 2 AB-leden.

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:08 uur de vergadering en heet Han Linders (Toezicht & Handhaving) en Peter van Oosterbosch (aspirant lid) van harte welkom. Inlopers bij het contacthalfuur:  Dames (B. Dozy en M. Smits) vanuit de Nieuwstraat die last hebben van de verkeersdrempel die daar is aangelegd. Hebben al uitgebreid contact gehad met de gemeente, maar voelen zich slecht begrepen. Willen aansluiten bij de Dorpsraad. Dossier doorgegeven naar Grijs & Groen. Wordt vervolgd.  2 leden van G&G: Bewoner van Braak die klaagt over parkeergedrag en hondenpoep rondom bs De Baayaert. Dossier wordt opgenomen door Grijs & Groen.  Voorzitter: inspreker die werkzaamheden wil doen voor de DR. Voorzitter heeft deze persoon uitgenodigd om aanwezig te zijn op de openbare jaarvergadering. Mededelingen:  Openbare Jaarvergadering op 22 november  Discussie over haalbaarheid situering brandweerkazerne in De Geerhoek is vervolgd (zie Ingekomen Post weken 39 en 40)  Toegezegde onderhoud kunstwerken op de markt is uitgevoerd  Avond over wijziging subsidiebeleid bezocht (10 oktober)  Avond groepsinterview over drugs bezocht (11 oktober)  12 november: avond met wethouder Koenraad voor ‘supporters van schoon’, o.a. over het omgekeerd inzamelen van afval  Buurtpreventiecoördinatie is verzelfstandigd

2 Handhaving Han Linders van Toezicht & Handhaving krijgt het woord. Hij licht toe hoe handhaving is georganiseerd: In totaal 11 BOA’s die in de dag, de avond en in het weekend ook in de nacht werkzaam zijn. Hun inzet is gericht op ‘kleine ergernissen’ en dus niet op bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Waar moet je dan aan denken:  Huisvesting arbeidsmigranten;  Bouwvergunningen – bouwbesluiten;  Hondenpoep bijvoorbeeld in het Catharinapark;  Het benoemde illegaal parkeren net om de hoek in de Lenaertsstraat (waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan). Hoe kan ‘de bewoner van Wouw’ handhaving bereiken? Dat kan middels de ‘Buiten-Beter- app’ en via de klachtenlijn van de gemeente. Mensen moeten zich wel realiseren dat er sprake moet zijn van ‘heterdaad’ om te kunnen verbaliseren. De BOA is zichtbaar evenals zijn vervoersmiddel. Voor de dorpen is de heer Huibert Polak de aangewezen BOA. Die is al eerder in een Dorpsraad overleg verschenen en het voorstel is om dit binnenkort te herhalen.

3 Veiligheid Christel krijgt het woord. Zij geeft aan dat wanneer er ergens een actie heeft plaatsgevonden waaraan vervolgacties zijn verbonden hier veel tijd en aandacht van de politie/handhaving naar toe gaat wat voor ‘de burger’ slecht zichtbaar is. Zij geeft als voorbeeld dat er een tijd geleden een grote inval is gedaan waarbij diverse overtredingen zijn gesignaleerd. Vanuit de gemeente zijn hier acties aan vastgehangen waardoor handhaving met regelmaat onaangekondigd komt controleren of de situatie ook nog zo is als afgesproken. Het is rustig in Wouw:
 Melding van een gestolen auto;  Melding van een uit de schuur gestolen grasmaaier en  Diefstal van diverse fietsen. Vanuit de omliggende dorpen komen veel meldingen over inbraken / pogingen tot inbraak. Wouw lijkt vooralsnog buiten schot te blijven. Christel en Han verlaten na dit punt de vergadering waarbij de voorzitter hen dankt voor hun aanwezigheid.

4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 27-09-2018 (bijlage 1) Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: T.a.v. punt 13 op pagina 3 wordt een discussie gevoerd. Na afloop van de discussie wordt besloten dat de tekst in de notulen kan worden gehandhaafd en dat er t.a.v. ‘het beeld van de Dorpsraad’ een separate vergadering wordt gehouden op 30 oktober a.s. om 20:00 uur.

5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 27-09-2018 (bijlage 2) In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 50 en 52 als afgerond te beschouwen. In de categorie ‘geel’ wordt voorgesteld om actie 40 af te voeren. Voor de overige acties: zie actielijst 23-10-2018.

6 Jeugd Bijlage 3 wordt kort doorgenomen. Complimenten aan AB-lid die de jeugddisco weer nieuw leven heeft weten in te blazen. De uitdaging gaat nu zijn om De Baayaert meer te betrekken.

7 Website Kosten voor een nieuwe website bedragen € 15,- / maand. Dit is € 180,-/jaar en dus € 60,- meer dan de huidige kosten. Hier komen dan ook nog de kosten voor de mailadressen bij (1e 10 adressen € 6,- / jaar; daarna € 12,-/jaar voor de volgende adressen). Vergadering is akkoord met de kosten en AB-lid bouwt een nieuw concept. Voorzitter vraagt of de mensen die lid zijn van het AB er problemen mee hebben dat hun telefoonnummer op de website vermeld wordt. Niemand heeft hier problemen mee.

8 Papieren Dorpskrant Concept is akkoord. Er moet nog een groepsfoto worden toegevoegd. Wie zijn wij (De Dorpsraad dus) zullen we op een apart inlegvel toevoegen. Tevens aandacht in de Dorpskrant voor het Dorpsspreekuur en het feit dat Buurtpreventie is losgekoppeld van de Dorpsraad.

9 Inventarisatie van de rondvragen AB-lid: Pompfeest en Afsluiting van het jaar met de Dorpsraad

10 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen Grijs & Groen:  Bijlage 5 actielijst van G&G wordt doorgenomen.  Plaatsing van de kerstboom gaat plaatsvinden op 8 december a.s. Wonen: Bijlage 6 wordt doorgenomen. Geen opmerkingen.

11 Correspondentie in- en extern Geen opmerkingen.

12 Rondvraag en sluiting van de vergadering AB-lid: Pompfeesten: Scholen zijn benaderd. Er is een kleurwedstrijd georganiseerd en de kinderen komen zingen op de Markt. Het is een leuk programma geworden en iedereen wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ander AB-lid vult aan dat ook Brabantse Delta aanwezig is met 2 waterspelen, de brandweer is aanwezig en wethouder Raaijmakers is bereid gevonden om het feest te openen, wat plaats zal vinden met een lezing van René Hermans in In den Veehandel. AB-lid geeft aan dat 3 november de opening is van de tentoonstelling van de Fotoclub ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de club. Op 16 januari a.s. zal de jaarafsluiting van de DR plaatsvinden bij Sistermans in Roosendaal.


September 2018

0 Contacthalfuur Bemenst door twee AB-leden.

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering en heet Lynn van Oers van harte welkom.

Inlopers bij het contacthalfuur: 1. G. Brooymans: a. Omgeving Jumbo te veel “versteend”, b. Weinig groen bij Graaienhil en Bergsestraat, c. Bomen aan de Plantagebaan worden te groot. Punten zullen mee genomen worden door Grijs&Groen. d. Studenten Fontys Sportservice Noord Brabant (SSNB) nu ook in Roosendaal.

Mededelingen:  AB-verslag van juli is gepubliceerd middels website: geen reacties,  Markt ‘leeftijdsbestendig wonen’ op 1 oktober in De Geerhoek,  Openbare Jaarvergadering op 22 november,  Deelname Kern met Pit ? (b.v. speelplaats Ridderstraat),  DNA-document is aangeboden aan college van B&W,  RL heeft vragen gesteld aan het college van B&W over ervaringen met bewonersvouchers. T.a.v. een na laatste punt: Compliment voor DNA Wouw voor de flyer die huis aan huis is bezorgd. Zag er zowel inhoudelijk als qua lay-out erg goed uit! Knap stukje werk! Verzoek van AB-lid: Mark komt iets later; graag punt 9 van de agenda achter punt 11 behandelen en punt 12 achter punt 13. Volgorde wordt daarmee: 1 t/m 8, 10, 11, 9, 13, 12 en 14. Vergadering gaat hiermee akkoord.

2 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 1)

Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 2, bullet 2: Toerisme geeft toelichting op hardhouten hekken rond de Markt; Punt 8: Flyer is inmiddels wel aangeboden bij de gemeente; Punt 9: Openbare jaarvergadering staat geagendeerd op 22 november.

3 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 2)

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 45, 47 en 48 als afgerond te beschouwen. Voor de overige acties: zie actielijst 27-09-2018. Aanvulling: Actie 7145: City Marketingplan: Dit punt loopt al van medio 2017. Toerisme heeft bij René van Gastel navraag gedaan naar de status. Die geeft aan een brief naar Inge van Aalst te hebben gestuurd.

4 Jeugd

Vrijwel de gehele vergadering van Jeugd is besteed aan de jeugddisco. Werkgroep Jeugd heeft veel tijd en energie gestoken in de Koele Kikkers en de organisatie rondom de disco. Ze geeft hier een terugkoppeling over (zie 5).

5 Jeugddisco

Disco van vrijdag 28-9 gaat door. De 3 overgebleven leden van de Koele Kikkers gedroegen zich enigszins “recalcitrant”. Zijn inmiddels bijgedraaid. Tevens zijn er 5 nieuwe dames aangesloten die tijd en energie in de disco willen steken. AB-lid heeft duidelijke regels afgesproken met de leden. Wordt vervolgd.

6 Veiligheid (is deels tussen punt 4 en 5 besproken)

11 oktober a.s. is er in het Huis van de Westrand een groepsinterview waarbij gesproken wordt over drugsgebruik, -dealen, en de criminaliteit die hiermee samen hangt in de wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Voorziter vraagt of er iemand zin en tijd heeft om hem hierbij te vergezellen. Bij De Stappen zijn behoorlijke vernielingen gepleegd aan het dak (gaat over ca. 2 á 3 weken geleden). Jeugd die rondom De Stappen hangt zit “verscholen in het groen”. Christel geeft aan dat er sinds juli het volgende heeft plaatsgevonden in Wouw:  5 woninginbraken;  5 winkeldiefstallen;  1 Gestolen auto;  5 auto-inbraken waarbij delen van auto’s zijn gestolen en  4 inbraken in schuurtjes. De wijkagent is minder in beeld wat volgens Christel te wijten is aan een structurele onderbezetting bij de Nationale Politie. Hierna verlaat Christel de vergadering.

7 Stand van zaken rondom de Pompfeesten

3 Oktober a.s. vindt er een vergadering plaats rondom de invulling van de Pompfeesten. Diverse activiteiten zijn inmiddels al georganiseerd. Zo loopt er tot 28-10 een expositie in Markant; zijn er kleurplaten ontworpen en gedrukt voor de basisscholen en zal René Hermans op 28-10 van 11:00 tot 12:00 een lezing houden over drinkwatervoorzieningen in het verleden. Deze zal plaatsvinden in café In den Veehandel.

8 Inventarisatie van de rondvragen

AB-lid: Financiën; Voorzitter: Subsidiebeleid; AB-lid: Glasvezelkabel; Lynn: Week tegen de eenzaamheid en Dorpsspreekuur van Wouw

10 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen

Grijs&Groen:  Actielijst van G&G wordt doorgenomen.  Voorstel om bewoners te mobiliseren m.b.t. de verlichting van het “historisch lint”;  Hondenoverlast: Handhaving vraagt om bordjes in het park met honden aan de lijn zodat men daarnaar kan verwijzen als men mensen aan spreekt. AB-lid stelt voor om handhaving uit te nodigen. Dan moet er wel een verwachtingspatroon vanuit de Dorpsraad liggen waarop Handhaving kan reageren. Lief&Leed: Geeft update van de laatste acties.

11 Correspondentie in- en extern

Geen opmerkingen.

9 Brandweer in de Geerhoek?

Voorzitter schetst de geschiedenis. Onlangs heeft er nog een overleg plaats gevonden met Hevo (namens KPO), DNA van Wouw, Vitaal Wouw, Geerhoek en Wethouder waarbij geuit is dat dit een “onzinnig idee” zou zijn. Nu zijn er door de Roosendaalse Lijst vragen gesteld aan de burgemeester die daarop formeel heeft geantwoord dat er overleg zou hebben plaats gevonden met de Dorpsraad over dit onderwerp. Dit is pertinent niet waar en is per brief aan de burgemeester bevestigd. Inmiddels staat dit wel “als voor waar” in BNDeStem.
De brandweer zelf geeft aan niet in De Geerhoek te willen, wel eventueel in een locatie die direct uit komt op de Molensingel of als alternatief op plan “De Hoogt”. Er is veel kritiek op de gang van zaken en de beeldvorming welke op deze manier over de Dorpsraad wordt opgeroepen. Dit wordt verder doorgenomen onder punt 13. Voor dat dit besproken wordt, wordt het voorstel om de brandweerkazerne in De Geerhoek onder te brengen formeel in stemming gebracht. Het voorstel wordt door de Dorpsraad unaniem afgewezen!

13 Beeld van de Dorpsraad

AB-lid: De Dorpsraad (DR) verbindt, klankbordt en faciliteert. De DR ontwikkelt niet! Vitaal Wouw, DNA van Wouw zijn bewonersinitiatieven. Het is een zorg voor het AB dat het beeld van de DR zowel bij de bewoners van Wouw als ook op het Stadskantoor wordt duidelijk gemaakt. Dit kan door een toelichting te schrijven in de papieren Dorpskrant. Tevens is het goed om dit in het bestuurlijk overleg op de agenda te zetten. Vitaal Wouw zoekt naar verluidt omtrent de brandweerkazerne in het kader van de ontwikkeling van De Geerhoek de pers op om hun beeld over dit project te uiten.

12 Uitbreiding bestuur

Bijlage 5 wordt doorgenomen en akkoord bevonden. In de openbare jaarvergadering zal ook de scheiding van taken helder gemaakt worden tussen de Dorpsraad en bijvoorbeeld Vitaal Wouw en het DNA van Wouw.

14 Rondvraag en sluiting van de vergadering

AB-lid: Glasvezel in Wouw. Gemeente wil dit op 60 cm., aannemers op 40 cm. Op het Stadskantoor heeft iemand geuit dat er geen behoefte is aan glasvezel in Wouw. Hier zal in het bestuurlijk overleg opheldering over worden gevraagd. Lynn: Geeft korte toelichting op “week tegen de eenzaamheid”. Tevens op Facebook ruchtbaarheid aan geven. Tevens geeft Lynn info over het Dorpsspreekuur in Wouw. Het eerste spreekuur heeft plaatsgevonden op 28-8 en het 2e zal plaatsvinden op 25-10. AB-lid.: Als penningmeester de zorg uitgesproken dat veel van de DR-leden zowel voor, als tijdens als na de vergadering een consumptie nuttigen. Afspraak is 3 consumpties per vergadering en niet 4. Graag aandacht hier voor. Voorzitter: Op 10 oktober a.s. wordt een eerste verkenning gemaakt over het nieuwe subsidiebeleid dat per 1 januari 2020 van start zal dienen te gaan.. AB-lid: Organisatie jaarlijks uitje van de DR. Dit wordt gepland voor januari . AB-lid: Gezien de scheiding van taken niet wenselijk dat het DNA van Wouw op de openbare jaarvergadering door de voorzitter zelf wordt gepresenteerd. Er moet echter wel door iemand gepresenteerd worden die dit op een boeiende manier doet zodat de vergadering ook betrokken blijft. Dit is een zorg.

De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:29 uur de vergadering.


Het verslag van augustus klik hier

Het verslag van juli klik hier

Het verslag van mei  klik hier

Het verslag van april klik hier

 

terug naar overzicht

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus, september, oktober en december 2018, januari, februari, maart 2019, alsook het verslag van de openbare jaarvergadering van november

In de vergadering van 23 april 2019 heeft het bestuur het verslag van maart goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Lees verder
Dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
Praten met de Dorpsraad in 2019

Lees verder

Agenda Dorpsraad

23-05-2019

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Lees verder

Evenementen

Dorpsspreekuur 23 mei, 27 juni en 25 juli 2019 Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
00-00-0000

Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur

Lees verder
01-08-2017

Projecten

Ken uw Wouw - mei 2019

Lees verder

Vouchers

Alle werkgroepen

Lees verder

Alarmering hulpdiensten

Buurtpreventieteam Wouw

Lees verder

Schoon, schoner, schoonst ...

Lees verder


© Dorpsraad Wouw - Ontwerp en realisatie door buro111