Ons kent ons, dat maakt Wouw zo leuk!

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus en september 2018


0 Contacthalfuur Bemenst door twee AB-leden.

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering en heet Lynn van Oers van harte welkom.

Inlopers bij het contacthalfuur: 1. G. Brooymans: a. Omgeving Jumbo te veel “versteend”, b. Weinig groen bij Graaienhil en Bergsestraat, c. Bomen aan de Plantagebaan worden te groot. Punten zullen mee genomen worden door Grijs&Groen. d. Studenten Fontys Sportservice Noord Brabant (SSNB) nu ook in Roosendaal.

Mededelingen:  AB-verslag van juli is gepubliceerd middels website: geen reacties,  Markt ‘leeftijdsbestendig wonen’ op 1 oktober in De Geerhoek,  Openbare Jaarvergadering op 22 november,  Deelname Kern met Pit ? (b.v. speelplaats Ridderstraat),  DNA-document is aangeboden aan college van B&W,  RL heeft vragen gesteld aan het college van B&W over ervaringen met bewonersvouchers. T.a.v. een na laatste punt: Compliment voor DNA Wouw voor de flyer die huis aan huis is bezorgd. Zag er zowel inhoudelijk als qua lay-out erg goed uit! Knap stukje werk! Verzoek van AB-lid: Mark komt iets later; graag punt 9 van de agenda achter punt 11 behandelen en punt 12 achter punt 13. Volgorde wordt daarmee: 1 t/m 8, 10, 11, 9, 13, 12 en 14. Vergadering gaat hiermee akkoord.

2 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 1)

Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Punt 2, bullet 2: Toerisme geeft toelichting op hardhouten hekken rond de Markt; Punt 8: Flyer is inmiddels wel aangeboden bij de gemeente; Punt 9: Openbare jaarvergadering staat geagendeerd op 22 november.

3 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 28-08-2018 (bijlage 2)

In de categorie ‘rood’ wordt voorgesteld de acties 45, 47 en 48 als afgerond te beschouwen. Voor de overige acties: zie actielijst 27-09-2018. Aanvulling: Actie 7145: City Marketingplan: Dit punt loopt al van medio 2017. Toerisme heeft bij René van Gastel navraag gedaan naar de status. Die geeft aan een brief naar Inge van Aalst te hebben gestuurd.

4 Jeugd

Vrijwel de gehele vergadering van Jeugd is besteed aan de jeugddisco. Werkgroep Jeugd heeft veel tijd en energie gestoken in de Koele Kikkers en de organisatie rondom de disco. Ze geeft hier een terugkoppeling over (zie 5).

5 Jeugddisco

Disco van vrijdag 28-9 gaat door. De 3 overgebleven leden van de Koele Kikkers gedroegen zich enigszins “recalcitrant”. Zijn inmiddels bijgedraaid. Tevens zijn er 5 nieuwe dames aangesloten die tijd en energie in de disco willen steken. AB-lid heeft duidelijke regels afgesproken met de leden. Wordt vervolgd.

6 Veiligheid (is deels tussen punt 4 en 5 besproken)

11 oktober a.s. is er in het Huis van de Westrand een groepsinterview waarbij gesproken wordt over drugsgebruik, -dealen, en de criminaliteit die hiermee samen hangt in de wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Voorziter vraagt of er iemand zin en tijd heeft om hem hierbij te vergezellen. Bij De Stappen zijn behoorlijke vernielingen gepleegd aan het dak (gaat over ca. 2 á 3 weken geleden). Jeugd die rondom De Stappen hangt zit “verscholen in het groen”. Christel geeft aan dat er sinds juli het volgende heeft plaatsgevonden in Wouw:  5 woninginbraken;  5 winkeldiefstallen;  1 Gestolen auto;  5 auto-inbraken waarbij delen van auto’s zijn gestolen en  4 inbraken in schuurtjes. De wijkagent is minder in beeld wat volgens Christel te wijten is aan een structurele onderbezetting bij de Nationale Politie. Hierna verlaat Christel de vergadering.

7 Stand van zaken rondom de Pompfeesten

3 Oktober a.s. vindt er een vergadering plaats rondom de invulling van de Pompfeesten. Diverse activiteiten zijn inmiddels al georganiseerd. Zo loopt er tot 28-10 een expositie in Markant; zijn er kleurplaten ontworpen en gedrukt voor de basisscholen en zal René Hermans op 28-10 van 11:00 tot 12:00 een lezing houden over drinkwatervoorzieningen in het verleden. Deze zal plaatsvinden in café In den Veehandel.

8 Inventarisatie van de rondvragen

AB-lid: Financiën; Voorzitter: Subsidiebeleid; AB-lid: Glasvezelkabel; Lynn: Week tegen de eenzaamheid en Dorpsspreekuur van Wouw

10 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen

Grijs&Groen:  Actielijst van G&G wordt doorgenomen.  Voorstel om bewoners te mobiliseren m.b.t. de verlichting van het “historisch lint”;  Hondenoverlast: Handhaving vraagt om bordjes in het park met honden aan de lijn zodat men daarnaar kan verwijzen als men mensen aan spreekt. AB-lid stelt voor om handhaving uit te nodigen. Dan moet er wel een verwachtingspatroon vanuit de Dorpsraad liggen waarop Handhaving kan reageren. Lief&Leed: Geeft update van de laatste acties.

11 Correspondentie in- en extern

Geen opmerkingen.

9 Brandweer in de Geerhoek?

Voorzitter schetst de geschiedenis. Onlangs heeft er nog een overleg plaats gevonden met Hevo (namens KPO), DNA van Wouw, Vitaal Wouw, Geerhoek en Wethouder waarbij geuit is dat dit een “onzinnig idee” zou zijn. Nu zijn er door de Roosendaalse Lijst vragen gesteld aan de burgemeester die daarop formeel heeft geantwoord dat er overleg zou hebben plaats gevonden met de Dorpsraad over dit onderwerp. Dit is pertinent niet waar en is per brief aan de burgemeester bevestigd. Inmiddels staat dit wel “als voor waar” in BNDeStem.
De brandweer zelf geeft aan niet in De Geerhoek te willen, wel eventueel in een locatie die direct uit komt op de Molensingel of als alternatief op plan “De Hoogt”. Er is veel kritiek op de gang van zaken en de beeldvorming welke op deze manier over de Dorpsraad wordt opgeroepen. Dit wordt verder doorgenomen onder punt 13. Voor dat dit besproken wordt, wordt het voorstel om de brandweerkazerne in De Geerhoek onder te brengen formeel in stemming gebracht. Het voorstel wordt door de Dorpsraad unaniem afgewezen!

13 Beeld van de Dorpsraad

AB-lid: De Dorpsraad (DR) verbindt, klankbordt en faciliteert. De DR ontwikkelt niet! Vitaal Wouw, DNA van Wouw zijn bewonersinitiatieven. Het is een zorg voor het AB dat het beeld van de DR zowel bij de bewoners van Wouw als ook op het Stadskantoor wordt duidelijk gemaakt. Dit kan door een toelichting te schrijven in de papieren Dorpskrant. Tevens is het goed om dit in het bestuurlijk overleg op de agenda te zetten. Vitaal Wouw zoekt naar verluidt omtrent de brandweerkazerne in het kader van de ontwikkeling van De Geerhoek de pers op om hun beeld over dit project te uiten.

12 Uitbreiding bestuur

Bijlage 5 wordt doorgenomen en akkoord bevonden. In de openbare jaarvergadering zal ook de scheiding van taken helder gemaakt worden tussen de Dorpsraad en bijvoorbeeld Vitaal Wouw en het DNA van Wouw.

14 Rondvraag en sluiting van de vergadering

AB-lid: Glasvezel in Wouw. Gemeente wil dit op 60 cm., aannemers op 40 cm. Op het Stadskantoor heeft iemand geuit dat er geen behoefte is aan glasvezel in Wouw. Hier zal in het bestuurlijk overleg opheldering over worden gevraagd. Lynn: Geeft korte toelichting op “week tegen de eenzaamheid”. Tevens op Facebook ruchtbaarheid aan geven. Tevens geeft Lynn info over het Dorpsspreekuur in Wouw. Het eerste spreekuur heeft plaatsgevonden op 28-8 en het 2e zal plaatsvinden op 25-10. AB-lid.: Als penningmeester de zorg uitgesproken dat veel van de DR-leden zowel voor, als tijdens als na de vergadering een consumptie nuttigen. Afspraak is 3 consumpties per vergadering en niet 4. Graag aandacht hier voor. Voorzitter: Op 10 oktober a.s. wordt een eerste verkenning gemaakt over het nieuwe subsidiebeleid dat per 1 januari 2020 van start zal dienen te gaan.. AB-lid: Organisatie jaarlijks uitje van de DR. Dit wordt gepland voor januari . AB-lid: Gezien de scheiding van taken niet wenselijk dat het DNA van Wouw op de openbare jaarvergadering door de voorzitter zelf wordt gepresenteerd. Er moet echter wel door iemand gepresenteerd worden die dit op een boeiende manier doet zodat de vergadering ook betrokken blijft. Dit is een zorg.

De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:29 uur de vergadering.


Het verslag van augustus klik hier

Het verslag van juli klik hier

Het verslag van mei  klik hier

Het verslag van april klik hier

 

terug naar overzicht

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus en september 2018

In de vergadering van 23 oktober heeft het bestuur het verslag van september goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Lees verder
Dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
Werkzaamheden Martel vanaf 14 augustus

Lees verder

Agenda Dorpsraad

00-00-0000

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Lees verder

Evenementen

Dorpsspreekuur 31 januari 2019 Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
00-00-0000

Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur

Lees verder
01-08-2017

Projecten

Ken uw Wouw - december 2018

Lees verder

Schoon, schoner, schoonst ...

Lees verder

Vitaliteitskaart 2016

Lees verder

Gebruik van de kroonringen

Coach van Schoon

Lees verder


© Dorpsraad Wouw - Ontwerp en realisatie door buro111