Ons dorp, schoon dorp

Stand van zaken projecten

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


http://www.dorpsraadwouw.nl/website/
Ken uw Wouw - mei 2019

Ken uw Wouw - mei 2019

“De paden op, de lanen in. Vooruit met flinke pas. Met stralend oog en blijde zin en goed gevulde tas”.

De makers van de mooie wandelroute “Ster van Wouw” rondom het dorp hebben vast gedacht aan dit wandellied uit grootmoeders tijd. Via www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/ster-van-wouw kun je de route downloaden. Deze voert onder meer langs de Smalle Beek aan de achterzijde van de sportvelden van Cluzona. Komend vanuit de Waterstraat liggen, juist voordat je op de Doeldreef uitkomt, aan je rechterhand enige volkstuintjes. Het dichtstbijzijnde heeft een vaste bewoner in de vorm van een vogelverschrikker, die voor de aprilfoto model heeft gestaan. Toen de foto werd gemaakt, keek je in het gezicht van de vogelverschrikker, maar momenteel heeft hij de wandelaar de rug toegekeerd.

André Hertogh werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Hij heeft deze inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in mei meedingen naar deze prijs ? Stuur dan een email met de oplossing naar info@dorpsraadwouw.nl met vermelding van uw adres. U kunt dat gedurende de gehele maand mei van 2019 doen.

Klik op de foto om deze te vergroten.

 


Vouchers

Alle werkgroepen

BEVORDEREN VAN DE LEEFBAARHEID – aanvragen voucher

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.

Initiatiefnemers kunnen individuele bewoners, groepen van bewoners, verenigingen en de dorpsraad zijn.

Naast de realisering van de concreet in het dorpsperspectief genoemde actiepunten komt ook het versterken van de leefbaarheid in het algemeen in aanmerking voor onder-steuning.

Het vouchersysteem geeft de Dorpsraad beperkte financiële armslag om de initiatieven in het dorp te ondersteunen. Daarom wordt, indien toereikend voor de uitvoering van het initiatief, vaak slechts een gedeelte van een voucher toegekend. Een volledige voucher beloopt een bedrag van € 500,-.

De Dorpsraad heeft jaarlijks de verplichting om de besteding van de vouchers te verantwoorden bij de gemeente.

Om de uitgifte van vouchers verantwoord te kunnen doen, heeft de Dorpsraad een aantal spelregels opgesteld die gelden bij een aanvraag:

Het initiatief valt binnen de hierboven genoemde algemene kaders.De aanvraag om financiële ondersteuning wordt gericht aan de Dorpsraad en gaat vergezeld van een werkplan waarin het doel van de activiteit wordt omschreven. Begin- en einddatum worden daarbij aangegeven, alsook het geschatte aantal deelnemers.Een begroting met dekkingsplan maakt deel uit van het werkplan. Daarbij worden, indien van toepassing, ook andere inkomsten aangegeven. Daaruit blijkt dat andere [reguliere] budgetten of bijdragen van andere partijen niet toereikend zijn om de activiteit te financieren.Een bijdrage kan uitsluitend worden toegekend aan een rechtspersoon; wanneer de aanvrager geen rechtspersoon is, kan de Dorpsraad als zodanig fungeren.De activiteit kan slechts eenmalig door een bijdrage worden ondersteund. Ook als de activiteit regelmatig of jaarlijks wordt georganiseerd.Een bijdrage via het vouchersysteem is niet mogelijk als de activiteit al op een andere wijze door de gemeente wordt gesubsidieerd. Ook mag de bijdrage niet dienen ter dekking van het exploitatietekort van een bestaande activiteit.De overheadkosten van de activiteit mogen niet meer bedragen dan 10% van het totale bedrag van de activiteit. Tevens mag de bijdrage niet gebruikt worden voor het financieren van consumpties.Tijdens de activiteit moet naamsbekendheid worden gegeven aan de Dorpsraad Wouw.Binnen één maand na afloop van de activiteit, dient een financiële verantwoording te worden ingediend bij de Dorpsraad met kopieën van rekeningen en een verslag van het verloop van de activiteit.

Neem in de aanvraag het IBAN-nummer van de bankrekening op en de tenaamstelling, opdat de penningmeester bij goedkeuring van de aanvraag het toegekende bedrag kan overmaken.

 


Alarmering hulpdiensten

Buurtpreventieteam Wouw

Spoedeisende hulp en heterdaad: bel 112

Politie gewenst: bel 0900 - 8844

Omgevingszaken te bespreken: bel 06 111 46 171 [coördinatie buurtpreventie]


Schoon, schoner, schoonst ...

In 2016 zijn verschillende acties ondernomen om Wouw schoon en opgeruimd te houden. In voor- en najaar gingen ploegen vrijwilligers op pad om zwerfvuil te verwijderen van straten en pleinen. De meeste aandacht ging uit naar Roosendaalsebaan, Plantagebaan, de Markt en de parkeerplaatsen aan de Kloosterstraat en Bergsestraat. Daarnaast is er een vaste ploeg individueel opererende Wouwenaren die het door hen geadopteerde stukje Wouw regelmatig schoonhouden.Coach van Schoon Piet van Meel en vrijwilligers hebben in 2016 334 stuks kroonringen geplaatst, waaraan bewoners op het juiste tijdstip hun plastic afval kunnen ophangen. Voorraadhouders voor hondenpoepzakjes zijn bijgeplaatst; in totaal zijn er nu veertien van deze zogenaamde Belloo's in het dorp. Vrijwilligers vullen de Belloo's wanneer deze leeg zijn. Aan de hondenbezitter wordt gevraagd om de gevulde zakjes in een oranje afvalbak te werpen of thuis in de afvalbak. Een gevuld zakje in het openbare plantsoen is erger dan een verse hoop, want die laatste 'vergaat' beter dan een plastic zakje.

Ook zin om 'supporter van schoon' te worden ? Meld je aan en ontvang een vuilknijper, een zakkenring en een voorraad afvalzakken, alles ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Roosendaal.. Voor aanmelden, vragen, opmerkingen en suggesties: Coach van Schoon Wouw, Piet van Meel, 06 138 20 867, pietvmeel@home.nl


Vitaliteitskaart 2016

VITALITEITSKAART 2016 GEEFT GUNSTIGE ONTWIKKELING AAN.

Onlangs is de vitaliteitskaart 2016 verschenen als opvolger van de kaart van 2014. De al eerder bereikte goede scores van het dorp werden door de bewoners nog verder opgekrikt. De waardering voor de vitaliteit steeg van 118 naar 123 bij een gemiddelde score over alle wijken en dorpen van 100. In het thema VEILIG scoren de indicatoren VEILIG VOELEN (+27), criminaliteit (+4) en OVERLAST (+15) alle goed. Minder content is de inwoner van Wouw over de indicator VERKEER. De waardering nam af met 6 punten naar 108. Nog altijd voldoende, maar wel een aandachtspunt.


Bij het thema MEEDOEN zijn de scores zowel verbeterd als afgenomen. De TOTALE SCORE nam af van 130 naar 126 (-4, maar wel score GOED), Het onderdeel beleving van VRIJE TIJD scoorde beter, van 134 naar 142 in 2016 (+8, score ZEER GOED). Bij VRIJWILLIGE INBRENG bleef de score op een hoog niveau (154 in 2014, 154 in 2016). De score voor ARMOEDE verbeterde licht (van 113 naar 118). Zorgenkindje in dit thema is het onderdeel WERK; de score ging hier onderuit van 106 naar 89. Mogelijk dat het einde van de recessie nog niet in deze getallen is doorgewerkt. Bij een volgende meting zou hier dan vooruitgang moeten zijn geboekt.


In het thema GEZOND is er een lichte stijging van de scores. In totaal van 113 naar 115. En in detail: ZORG EN ONDERSTEUNING ging van 113 naar 115, en GEZONDHEID van 111 naar 114.

In het thema VOORZIENINGEN haalden alle indicatoren een hogere score dan in 2014. In totaal scoorde het thema 13 punten hoger. De voorzieningen voor onderwijs werden 16 punten hoger gewaardeerd, die voor voorzieningen voor jeugd met 7 punten. Zorg en welzijn noteerden 13 punten hoger en de winkelvoorzieningen werden 5 punten hoger gewaardeerd. Opvallend is de fors hogere waardering voor de voorziening 'openbaar vervoer' (+ 22 pnt). De vermindering van de dienstverlening op zaterdagavond en zondag is hier kennelijk niet in meegenomen; we zien dat in een volgende opname (vitaliteitskaart 2018).

In het thema WONEN zijn de verschuivingen minder groot. In totaal scoorde het thema 5 punten hoger. Die toename komt voor rekening van de waardering voor de sociale leefomgeving. De waardering voor de fysieke leefomgeving nam licht af met 1 punt. Die laatste categorie zit aan de onderkant van de scoregroep 'voldoende'. De staat van het openbare groen en grijs speelt hier een bepalende rol.

 


Gebruik van de kroonringen

Coach van Schoon

Dorpsraad Wouw heeft een aantal kroonringen ter beschikking gekregen van de gemeente Roosendaal. In de wijk Landeweel zijn deze ringen als proef inmiddels aangebracht en al in gebruik. De dorpsraad wil deze voorziening gaan aanbrengen aan lantaarnpalen in alle straten waar er behoefte aan is. Aanleiding voor deze actie is het gegeven dat bij storm of harde wind de zakken met plasticafval maar moeilijk buiten op hun plaats blijven , omdat de kans op wegwaaien redelijk groot is. Door kroonringen toe te passen wordt het wegwaaien voorkomen. Bijkomend nuttig effect is dat de ophaaldienst de verzameling zakken eenvoudig kan vinden.

We willen graag Wouw schoonhouden en ook meewerken aan een duurzame samenleving. Heeft u ook behoefte aan een of meer kroonringen in uw straat? Geef het door aan onze Coach van Schoon Wouw via email: pietvmeel@home.nl of bel Piet van Meel, 06 138 20 867.

Dorpsraad Wouw

Hieronder een instructie voor het gebruik van de kroonringen.

 

 

 


Wonen +

Wonen +

Een kennismaking met Wonen+

Wonen+ , diensten uitgevoerd door vrijwilligers die u helpen bij de dagelijkse dingen. Wonen+ is een project van Traverse en biedt verschillende diensten aan om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld klusjes zijn waar u hulp bij nodig heeft of ondersteuning bij het doen van de boodschappen. Maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij uw administratie of als u het gewoon fijn vindt om samen met iemand een activiteit te ondernemen kunt u terecht bij Wonen+.

Hieronder zetten we de diensten van Wonen+ even op een rijtje:

Klusjes                                                                                                                                                                                                                                                                             Administratieve ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                          Maatjes                                                                                                                                                                                                                                                                                               Boodschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                   Maaltijden                                                                                                                                                                                                                                                                                           Activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                         Computerhulp/Knoppenhulp                                                                                                                                                                                                                                                               Vervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                              Loketbegeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                               Huisaanpassingen                                                                                                                                                                                                                                                                             Mocht u een ander verzoek hebben dan horen wij dit graag.

Wonen+ is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal en er zijn geen kosten aan verbonden. Om deze diensten te kunnen uitvoeren zijn wij ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag hun buurtbewoners met allerlei dagelijkse klusjes willen ondersteunen. De vragen komen centraal bij Wonen+ binnen, maar u kunt uw tijd zelf indelen omdat u zelf een afspraak maakt met de hulpvrager. Er zijn ook mogelijkheden voor scholing bij het vrijwilligerscollege.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Wonen+ of bent u enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact op met de collega’s van Wonen+ op tel: 140165 of e-mail: wonenplus@traversegroep.nl


RoGeP in de dorpen

RoGeP in de dorpen

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me aan u voor te stellen.
Ik ben Daniëlla Deijkers en sinds kort als vrijwilligster aangesteld bij het Roosendaals Gehandicapten Platform kortweg stichting RoGeP.
Mijn taak is de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid binnen de Roosendaalse dorpskernen van de openbare ruimte in kaart te brengen voor mensen met een beperking.
Het RoGeP is een overlegorgaan dat de belangen behartigt van alle gehandicapten zowel binnen landelijke als plaatselijke organisaties. Maar ook als individuele gehandicapte kunt u bij mij terecht wanneer u vragen of opmerkingen heeft of problemen ondervindt bij het zelfstandig functioneren binnen uw omgeving.
Ik zal deze problemen samen met mijn Roosendaalse basis in kaart brengen, bundelen en voorleggen aan gemeente, winkeliers en woningbouwverenigingen.
Zodat we samen kunnen zorgen voor een dorp waarin ook mindervalide bewoners zich zelfstandig kunnen bewegen en kunnen participeren binnen hun eigen leefomgeving van de dorpskernen.
Meer informatie kunt u op onze website vinden: www.rogep.nl   Gebruik desgewenst de link via de homepage van de Dorpsraad Wouw onder 'contact & links'.

Met vriendelijke groet Daniëlla Deijkers


Coach van Schoon

Coach van Schoon.

Enkele van de aandachtspunten van de Dorpsraad zijn het zwerfvuil en de overlast van hondenpoep in het openbare gebied. Hiervoor heeft de gemeente het fenomeen “Supporter van Schoon” en “Coach van Schoon” in het leven geroepen. Dorpsraadlid Piet van Meel is benoemd tot “Coach van Schoon” voor Wouw, en heeft de bijbehorende taken op zich genomen. Hij stimuleert en coördineert de “Supporters van Schoon”.  Momenteel hebben we in Wouw zeventien mensen die als “Supporter van Schoon” actief zijn en hun leefomgeving schoonhouden. Daarnaast zijn er nog zes verenigingen, scholen, clubs en een vrijwilligersgroep die met knijpers en afvalzakken regelmatig hun buurt schoonmaken en -houden.

De overlast van hondenpoep proberen we te verminderen door de hondenbezitters bewuster te maken en op verschillende plaatsen een poepzakjesautomaat ['Belloo'] te plaatsen. De hond uitlaten in de bebouwde kom dient aangelijnd te gebeuren en hondenpoep achterlaten is strafbaar.

Eens per jaar organiseren we een Wouwse opruimdag en maken we met een grote groep vrijwilligers enkele Wouwse straten of pleinen schoon. De meest vervuilde plekken (zogenaamde 'hotspots'), krijgen meer aandacht door extra schoonmaakbeurten.

Onze leuze is “Wouw gewoon schoon”.

Wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan activiteiten, houdt u ook van een schone omgeving en wilt u daar iets voor doen, heeft u een idee; neem contact op met de Coach van Schoon Wouw:

pietvmeel@home.nl. of gsm. 06 138 20 867.


Verslag Werkgroep Groen / Catharinapark

Groen

PROJECT CATHARINAPARK

Eind 2013 kwam er een bewoner van het Vijverveld in Wouw naar het maandelijks contactuur van de dorpsraad. Deze bewoner kwam daar namens een aantal medebewoners met de vraag om extra parkeerplaatsen en uitte zijn ongenoegen over het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het groen en in het bijzonder het plantsoen nabij de parking hoek Plantagebaan/Vijverveld en het Catharinapark. Enkele leden van de werkgroep groen van de Dorpsraad Wouw zijn samen met de gemeente Roosendaal en deze bewoners over het onderhoud van het groen in gesprek gegaan.

In het kader van de burgerparticipatie is hier een mooi samenwerkingsproject ontstaan tussen een groep bewoners van Wouw, enkel leden van de Dorpsraad Wouw en de gemeente Roosendaal.
De eerste zichtbare resultaten dateren van begin 2014. Aan het westelijk deel van het park werd een plantsoen met groot achterstallig onderhoud gerooid. Bewoners maakten met hulp van de gemeente een nieuw beplantingsplan. De leden van de Dorpsraad zochten samen met de gemeente naar financiële middelen en de bewoners hebben dit deel van het park begin 2014 opnieuw aangeplant.
Gedurende het hele groeiseizoen 2014 is iedere twee weken door een vaste groep bewoners (5-8 personen) het noodzakelijke onderhoud gepleegd. Resultaat een perfect onderhouden plantsoen voor en door bewoners van Wouw, een genot om te zien!
In de loop van 2014 zijn door enkele leden van de Dorpsraad Wouw samen met de gemeente Roosendaal nieuwe plannen ontwikkeld voor een volgende fase groot onderhoud van het Catharinapark. Tevens is wederom gezocht naar de noodzakelijke financiële middelen.
Eind november zijn alle bewoners van Wouw via de media uitgenodigd om zich over deze plannen te laten informeren en hierop inhoudelijk te reageren. Tevens met als doel om extra bewoners enthousiast te krijgen om hun steentje bij te dragen aan de uitvoering van deze plannen.
Een groep bewoners heeft hier gehoor aan gegeven en positief, maar op bepaalde punten ook kritisch, gereageerd op de plannen. Nu zijn er al zichtbare punten aangepakt, zoals het schoonmaken van de vlonder rond de vijver en op zeer korte termijn zullen daar nog meer zichtbare acties plaatsvinden. Dit alles door en voor bewoners van Wouw, samen met de gemeente Roosendaal!

Wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan activiteiten of heeft u een idee neem contact op met ons. keesaarden@hotmail.com

Werkgroep groen – Dorpsraad Wouw


Verslag Wergroep Groen

Werkgroep groen.
Deze werkgroep staat voor meer en beter groen in Wouw.
Over het onderhoud van plantsoenen, straten en pleinen kunnen we niet anders zeggen dan dat wij en de inwoners van Wouw zeer ontevreden zijn.
Het is ons natuurlijk bekend dat de gemeente zich houdt aan de nota “verbindend beheren”,  waarin een tevoren bepaald kwaliteitsniveau C is opgenomen voor Wouw. Voor meer informatie over deze nota verwijzen wij u graag door naar het artikel “Kwaliteitsniveau Onderhoud Openbaar Gebied” op onze website, onder het onderwerp projecten.
Het gras mag wel vaker gemaaid worden; in sommige plantsoenen zie je vaak alleen maar onkruid. Het openbare bomenbestand wordt elk jaar minder.
Naar de gemeente toe uiten wij hierover onze bezorgdheid met als doel hier iets aan te gaan veranderen..
Op vele plekken zetten we in op burgerparticipatie en er gebeurt al heel veel. Vaak in overleg en soms spontaan. Een goed voorbeeld is de bomenrooi- en -plantactie in de Kasteelstraat. Een ander voorbeeld is het onderhoudsplan van het Catharinapark.
In de Plantagebaan zijn er enkele boomspiegels door bewoners “geadopteerd” en afgelopen zomer waren daar prachtige bloemperkjes te bewonderen. Dit goede voorbeeld verdient navolging.
In verschillende andere straten komt er nog een bewonersoverleg over het groen in hun straat.
Aangaande alle groene zaken en burgerparticipatie werken we samen met de gemeente; met de buitenmakelaar Mark van der Zijden en de buitenploeg van groenbeheer, onder leiding van Lauran Rommens..
De gemeente ondersteunt en faciliteert.
Zoals in andere jaren plaatsen wij in de donkere dagen van 2014 opnieuw een grote verlichte kerstboom midden op de Markt. De kinderen van de beide basisscholen in het dorp dragen zorg voor een stemmige versiering.

wergroepgroen@dorpsraadwouw.nl


Verslag Werkgroep Grijs

grijs

Burgerparticipatie acties in de Spellestraat in Wouw.

Door de voormalige gemeente Wouw is ooit een verkeersdrempel aangelegd in de Spellestraat.

Deze drempel lag bij het kombord. In de tijd dat deze is aangelegd was er natuurlijk al sprake van

verkeer het dorp in en uit, maar dat verkeer, lokaal en voornamelijk land- en tuinbouw verkeer met

een platte kar en een enkele een-assige vrachtwagen.

Tegenwoordig, zeker ook met de komst van industrieterrein de Donken, is het verkeer veel massaler,

aanmerkelijk zwaarder en groter geworden.

Hier was de drempel niet op gebouwd, waardoor het verkeer wat nu Wouw binnenrijdt nagenoeg

niets meer merkte van het hobbeltje en er met volle snelheid overheen denderde, waardoor het zijn

nut heeft verloren. Sterker nog het neveneffect ervan bezorgde de omwonenden veel overlast, in de

vorm beschadiging van de huizen.

Uiteindelijk heeft overleg tussen bewoners en de gemeente Roosendaal, op initiatief van de

Dorpsraad van Wouw, geleid tot een burgerinitiatief om onze Spellestraat weer veiliger en

aangenaam (om er te wonen) gemaakt.

Uiteindelijk is de drempel verwijderd en is er een chicane aangelegd. Eerder was er al een bloembak

op de rijbaan geplaatst. Ook de voorrangssituatie bij de Donkenweg is gewijzigd en hie is een heuvel

aangelegd om dit te verduidelijken.

Buren uit de Spellestraat, Dorpsraad Wouw, gemeente Roosendaal en onze spontane sponsoren (van

Loon Grondwerken en van der Heijden Sierbestrating) heel hartelijk dank. Een resultaat om trots op

te zijn


Verslag Werkgroep Cultureel Erfgoed

Op de laatste dag voor het begin van de zomervakantie is de renovatie van 'Samenwerking', een kunstwerk van Kees Keijzer, gesitueerd voor Markant, afgerond. Het had soms nogal wat voeten in aarde, maar ook deze derde klus kreeg een goed einde. De volgende uitdaging staat al voor de deur: het betreft het verwaarloosde 'kunstwerk' voor winkelcentrum Martel. De 'ballenfontein' is na de bouw van het winkelcentrum daar geplaatst ter verfraaiing van het geheel, maar veel fraais is er al lang niet meer aan te beleven. De Werkgroep hoopt binnenkort over de juiste gegevens te beschikken om aan de slag te kunnen, na overleg met Gemeente, omwonenden en middenstanders ter plaatse.

De Werkgroep zal komende maand ook in overleg treden met de bewoners van de 28 Oktoberstraat. Het daar opgeknapte monument ligt er goed bij, maar de directe omgeving is rommelig en behoeft aandacht. Zeker in het licht van de naderende herdenking van 70 jaar bevrijding. De Werkgroep hoopt op de medewerking van een flink aantal bewoners om de openstaande klussen te kunnen klaren. 

Werkgroep Cultureel Erfgoed

Dorpsraad Wouw


 Kwaliteitsniveau Onderhoud Openbaar gebied

Kwaliteitsniveau Onderhoud Openbaar gebied

 

Vaak leggen we de bewoners tegenwoordig uit dat de gemeente Roosendaal op grond van de nota Verbindend Beheren een kwaliteitsniveau C hanteert voor de openbare ruimte. De bijgevoegde foto’s verduidelijken wat dit niveau in de praktijk voor beeld geeft. In de communicatie rondom Verbindend Beheren zal dit nog uitgebreider aan de orde komen, maar deze foto’s maken het in ieder geval al inzichtelijker.

Klik hier voor het foto bestand.

 


Werkgroep Grijs

De hoofdthema's waar de werkgroep Grijs in de laatste maanden het meest mee bezig is, vallen in de categorieën bemiddeling en bewonersparticipatie.                                                                                                                                                                                       Zo heeft de werkgroep gefungeerd als katalysator in de discussie tussen de bewoners van de Spellestraat en de gemeente Roosendaal. Overleg was noodzakelijk na melding van uiteenlopende schades aan de woningen, die mogelijk zouden kunnen worden toegeschreven aan de inrichting van de weg. De overlegsituaties hebben geleid tot de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren aan de inrichting van de straat. Zo kan de gewraakte drempel bij het kombord worden vervangen door een chicane en kan er een wijziging worden aangebracht in de voorrangssituatie ter hoogte van de splitsing Spellestraat - Donkenweg. De bewoners zijn nu aan zet om, samen met buitenmakelaar Mark van der Zijden van de gemeente Roosendaal, de plannen te realiseren.

Een tweede aandachtspunt voor de werkgroep Grijs is momenteel de staat van het voetpad tussen Bieakker en Graaienhil. Het gaat hier voornamelijk om wateroverlast op het voetpad en bij een aanpalend pand.

Nog in de voorbereidingsfase is de omvorming van een beplantingsvak.


Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus, september, oktober en december 2018, januari, februari, maart 2019, alsook het verslag van de openbare jaarvergadering van november

In de vergadering van 23 april 2019 heeft het bestuur het verslag van maart goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Lees verder
Dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
Praten met de Dorpsraad in 2019

Lees verder

Agenda Dorpsraad

23-05-2019

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Lees verder

Evenementen

Dorpsspreekuur 23 mei, 27 juni en 25 juli 2019 Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
00-00-0000

Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur

Lees verder
01-08-2017

Projecten

Ken uw Wouw - mei 2019

Lees verder

Vouchers

Alle werkgroepen

Lees verder

Alarmering hulpdiensten

Buurtpreventieteam Wouw

Lees verder

Schoon, schoner, schoonst ...

Lees verder


© Dorpsraad Wouw - Ontwerp en realisatie door buro111