Samen de schouders onder Wouw, jong en oud...

De werkgroepen, de motor van de dorpsraad

Als het dagelijks bestuur het gezicht van de dorpsraad is, dan zijn de werkgroepen zeker de motor. Elke werkgroep houdt zich bezig met één of meerdere projecten. De verantwoordelijken van de werkgroep stellen de begroting op, bepalen de tijd dat het project loopt en voeren het project ook uit. En het belangrijkste: de leden van de werkgroepen, eveneens inwoners van Wouw, maken van ieder project een succes!

Hieronder krijg je een overzicht van de huidige werkgroepen. Per werkgroep gaan we na wat ze doen...

Werkgroep Cultureel Erfgoed

Het Wouwse straatbeeld wordt opgesierd door een flink aantal kunstwerken, veelal gemaakt door de in 1990 overleden kunstenaar Kees Keijzer. Maar ook andere kunstenaars hebben een indruk achtergelaten in het publieke domein. En wat te denken van de ‘skyline’ van het dorp, die bepaald wordt door vooral natuurlijke elementen; naast de silhouetten van kerk en molen.

De werkgroep Cultureel Erfgoed ijvert voor het in stand houden van deze beeldelementen in het dorp. Zij staat daarbij voor een moeilijke opdracht, omdat weliswaar een inspectierapport en langjarig onderhoudsplan zijn opgesteld, maar door de lokale overheid is ‘vergeten’ een budget te reserveren. De inspanningen van de werkgroep zijn er dan ook op gericht om noodzakelijk onderhoud te financieren door inzet van een [deel van een] bewonersvoucher of door het aantrekken van sponsoren.

Werkgroep Grijs en Groen

“Grijs” is een van de zes werkgroepen binnen de Dorpsraad Wouw. Zij probeert de leefbaarheid te bevorderen door speciaal aandacht te schenken aan wegen, straten en paden en dan vooral aan de verharding, inclusief bermen en sloten als het het buitengebied betreft. Maar ook de inrichting van de wegen en het gebruik ervan [verkeersmaatregelen] krijgen veel aandacht.

“Groen” is evenals “Grijs” een levendige werkgroep binnen de Dorpsraad Wouw. Niet zo verwonderlijk als je beseft dat het dorp “de groene buffer” wordt genoemd, als oase tussen de verstedelijking van Roosendaal en Bergen op Zoom.

De werkgroep probeert dan ook de leefbaarheid te bevorderen door speciaal aandacht te schenken aan parken [Catharinapark en Landeweelpark] en groenstroken en aan alles dat kleur geeft aan het groene karakter van Wouw. Soms betreft het een zoeken naar een passende oplossing bij overlastgevende situaties, zoals overgroei van struiken over stoepen en paden.

De werkgroep bestaat momenteel uit vijf enthousiaste mensen, die zich graag inzetten voor het realiseren van de doelstelling. Er is met enige regelmaat contact met de ambtenaren op het Stadskantoor die verantwoordelijk zijn voor de ‘natuurlijke’ inrichting van de openbare ruimte en met bewoners van de verschillende wijken in Wouw.

De gemeente Roosendaal informeert de werkgroep over voornemens betreffende uit te voeren werkzaamheden. De informatie betreft het onderhoud, de herinrichting of wijziging van bestaande situaties. Daarnaast adviseert en informeert de werkgroep Grijs en Groen actief de gemeente. De onderwerpen komen vaak voort uit overleg met bewonersgroepen.

De werkgroep organiseert dan een gesprek met bewoners om op de hoogte te geraken van de problemen die er spelen. Tot nu toe heeft dit altijd geleid tot een vervolgoverleg tussen gemeente, bewoners en de werkgroep Grijs en Groen. In een aantal situaties heeft dat positieve resultaten gebracht.

De periodieke ‘wijkschouw’ is hiervan een voorbeeld. In zo’n wijkschouw lopen ambtenaren van de gemeente met leden van de dorpsraad door het dorp om ‘hotspotsituaties’ te bekijken en te beoordelen. In veel gevallen komen deze situaties op een planningsrooster en worden maatregelen genomen wanneer de noodzaak is vastgesteld en de financiële middelen voorhanden zijn.

Dorpsraad Wouw is er voor jou; heb je een probleem dat bij bovenstaande past, neem dan contact op met Dorpsraad Wouw, werkgroep Grijs en Groen. werkgroepgrijsengroen@dorpsraadwouw.nl Mogelijk kunnen we iets voor je betekenen.

Werkgroep Jeugd

De jongste loot aan de werkgroepenboom van de dorpsraad.

Over jeugd wordt regelmatig gesproken in een negatieve sfeer, meestal over een klein groepje jongeren dat hinderlijk gedrag vertoont. Tot een gesprek mèt de jongeren komt het vaak niet.

De werkgroep ‘Jeugd’ bezint zich op manieren om de Wouwse jongeren te binden aan zinvolle activiteiten. Dat is een hoofddoel op zich. Tegelijkertijd kan een bijkomend effect zijn, dat door aanbod van mogelijkheden en voorzieningen het overlastgevend gedrag afneemt.

Werkgroep PR/Website

Een dorpsraad die het contact met de inwoners verliest, is ten dode opgeschreven. Daarom presenteert de dorpsraad zich in woord en daad in de vorm van openbare activiteiten en door directe en indirecte communicatie met de Wouwenaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele media als dag- en weekblad of van een eigen periodiek, terwijl modernere manieren nadrukkelijk worden gezocht. Op die manieren worden activiteiten aangekondigd, worden bewoners betrokken bij projecten en wordt daarvan verslag gelegd.

Een deel van de vijfkoppige werkgroep houdt zich bezig met de technische kant van de communicatie door middel van een totaal vernieuwde website, die mogelijkheden biedt tot het gebruik van twitter en facebook. Een ander deel is verantwoordelijk voor de inhoud van de berichtgeving via de website.

‘Bereiken en bereikbaar zijn’ is een belangrijk uitgangspunt om de samenhang in het dorp te bevorderen.

Werkgroep Toerisme

De historische kern van Wouw heeft ontegenzeglijk een charme die de dagjestoerist aanspreekt. De topattracties als markt en Lambertuskerk, aangevuld met molen De Arend en grafisch museum In den groenen Zonck, vinden een vervolg in de wandel- en fietsmogelijkheden die het buitengebied biedt.

De werkgroep beijvert zich om de toerist naar de VVV-post in de Bergsestraat te gidsen en zoekt samenwerking met andere organisaties om dorp en omgeving verder aantrekkelijk te maken.

Dorpsraad Wouw is er voor jou; heb je een probleem of idee dat bij bovenstaande past, neem dan contact op met Dorpsraad Wouw, werkgroep Groen. werkgroeptoerisme@dorpsraadwouw.nl Mogelijk kunnen we iets voor je betekenen.

Werkgroep Wonen

Behalve dat Wouw een groen rustpunt is tussen de steden Roosendaal en Bergen op Zoom heeft het dorp een aantrekkelijk woonklimaat met voor ‘elk wat wils’.

De relatief kleine woonkern en het grote omringende platteland met agrarische bedrijvigheid zoeken doorlopend naar een balans tussen voor- en nadelen van een dergelijke situering. De werkgroep is alert op wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen of ten aanzien van nieuwe bestemmingsplannen, die de genoemde balans tussen wonen en ondernemen kunnen verstoren. Niet-wenselijke voorbeelden worden gevonden in het oosten van onze provincie, waar uitbreiding van veehouderijen het leefklimaat en de volksgezondheid negatief beïnvloeden.

Ook het beheersen van wateroverlast als de hemelsluizen volop worden geopend, heeft de aandacht.

De activiteiten van dit onderdeel van de dorpsraad hebben doorgaans gevolgen voor individuele of voor groepen burgers. In samenwerking met gemeente en bewoners wordt de haalbaarheid van projecten ingeschat. In het huidige tijdsgewricht  werkgroepwonen@dorpsraadwouw.nl 

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus, september, oktober en december 2018, januari, februari, maart 2019, alsook het verslag van de openbare jaarvergadering van november

In de vergadering van 23 april 2019 heeft het bestuur het verslag van maart goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Lees verder
Dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
Praten met de Dorpsraad in 2019

Lees verder

Agenda Dorpsraad

23-05-2019

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Lees verder

Evenementen

Dorpsspreekuur 23 mei, 27 juni en 25 juli 2019 Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
00-00-0000

Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur

Lees verder
01-08-2017

Projecten

Ken uw Wouw - mei 2019

Lees verder

Vouchers

Alle werkgroepen

Lees verder

Alarmering hulpdiensten

Buurtpreventieteam Wouw

Lees verder

Schoon, schoner, schoonst ...

Lees verder


© Dorpsraad Wouw - Ontwerp en realisatie door buro111